najjednoduchšia cesta k dotáciám
Poradenstvo Semináre F.A.Q. Slovník Adresár Inzeráty Kontakty

Práve sa nachádzate: Hlavná stránka » Získajte informácie » Usmernenia Centrálneho koordinačného orgánu

Stránky prevádzkuje:
Logo EuroDotácie


Partneri portálu:
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Bratislavský samosprávny kraj Košický samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj Prešovský samosprávny kraj DATALAN Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Bratislavský samosprávny kraj Košický samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj Prešovský samosprávny kraj DATALAN
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Bratislavský samosprávny kraj Košický samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj Prešovský samosprávny kraj DATALAN Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Bratislavský samosprávny kraj Košický samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj Prešovský samosprávny kraj DATALAN

Usmernenia Centrálneho koordinačného orgánu


V Slovenskej republike, na národnej úrovni, koordinuje všetky operačné programy pre programové obdobie 2007 – 2013 Centrálny koordinačný orgán, ktorý bol zriadený na Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja SR. Centrálny koordinačný orgán cez usmernenia metodicky usmerňuje a koordinuje procesy - programovanie, implementáciu, monitorovanie, hodnotenie a informovanie o štrukturálnych fondoch a Kohézneho fondu. Tieto usmernenia napomáhajú k zjednoteniu jednotlivých procesov pre riadiace orgány v rámci implementácie ŠF a KF.

Metodické pokyny Centrálneho koordinačného orgánu pre Systém riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 - 2013:  

MP č. 1 k vypracovaniu opisov systémov riadenia a kontroly programov

MP č. 2 k vypracovaniu finančnej analýzy projektu

MP č. 3 k tvorbe a používaní projektových ukazovateľov

MP č. 4 k používaniu číselníka oprávnených výdavkov

MP č. 5 k vypracovaniu plánu hodnotenia OP

MP č. 6 k implementácií časti OP iniciatívou Jeremie

MP č. 7 k zjednodušenému vykazovaniu výdavkov

MP č. 8 k povinnému zadávaniu údajov do ITMS

MP č. 9 k obsahu výročnej a záverečnej správy

MP č. 10 k revízii OP

MP č. 11 k určovaniu výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti pri porušení pravidiel a postupov verejného obstarávania

MP č. 12 k postupom zmenového konania

MP č. 13 k overovaniu hospodárnosti a efektívnosti výdavkov

MP.č..14 k sledovaniu údajov o administratívnych kapacitách subjektov zapojených do implementácie, certifikácie a vládneho auditu ŠF a KF v PO 2007 -2013

MP č. 15 k postupu RO a OA pri spolupráci s UVO pri kontrole verejných obstarávaní

MP č. 16 k uzatváraniu operačných programov v rámci programového obdobia 2007 - 2013

 

Výklady Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 - 2013:

Metodický výklad CKO z 27. 08. 2010

Metodický výklad CKO z 02. 09. 2010

Metodický výklad CKO z 19. 01. 2011

Metodický výklad CKO z 11. 02. 2011

Metodický výklad CKO z 31. 05. 2011

Metodický výklad CKO z 31. 08. 2011

Metodický výklad CKO z 05. 06. 2012

Metodický výklad CKO z 19. 10. 2012

Metodický výklad CKO z 07. 01. 2013

Metodický výklad CKO z 05. 02. 2013

 

Metodické pokyny Centrálneho koordinačného orgánu na programové obdobie 2014 - 2020:

MP č. 1 k vykonaniu ex ante hodnotení pre programové obdobie 2014 - 2020


  VYTLAČIŤ            ULOŽIŤ            POSLAŤ
Ušetrite čas so servisom portálu eDotacie.sk. Buďte pravidelne informovaný a získajte podrobné informácie o výzvach, seminároch či novinkách portálu. Platený servis objednávajte tu! Viac informácií o službe.

Anketa

Proces čerpania prostriedkov z EÚ fondov je podľa Vás: Príliš komplikovaný
 (46.4%)
Zložitý, ale dá sa to zvládnuť
 (49.7%)
Primeraný
 (1.9%)
Neviem posúdiť
 (2.1%)

Spravodajstvo

15.11.2017
ZVEREJNENIE ODPOVEDÍ NA ČASTO KLADENÉ OTÁZKY (FAQ) K VÝZVE S KÓDOM OPVAI-MH/DP/2017/3.3.1-08

Ministerstvo hospodárstva SR dňa 14. novembra 2017 zverejnilo odpovede na často kladené otázky (FAQ) v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu MSP v najmenej rozvinutých okresoch SR ( kód OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08). FAQ k danej výzve ...

15.11.2017
Ďalšia výzva pre aktívnych východniarov

Grantový program Getrag pre región je financovaný z Nadačného fondu Getrag spravovaného Karpatskou nadáciou. ...

15.11.2017
Oznámenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 k výsledkom hodnotenia žiadosti o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútu miestnej akčnej skupiny

V rámci výzvy na predkladanie žiadosti o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútu miestnej akčnej skupiny (ďalej len „ŽoSS_MAS"), ktorá bola zverejnená 2. mája 2017 (číslo výzvy: 21/PRV/2017), bolo Výberovou komisiou pre schvaľovanie stratégií CLLD a výber ...


-  Ďalšie články zo sekcie spravodajstvo...

Súvisiace služby

Projekt asistent
Služba pre tých, ktorí už majú schválenú dotáciu.

Výberové konanie
Služba pre výber dodávateľa pred podaním a schválením projektu.


w3c xhtml     w3c css
Stránky projektu eDotacie pripravuje Euro Dotácie, a.s.. Tvorba webových stránok - Neternity.cz, publikační systém Atrium