najjednoduchšia cesta k dotáciám
Poradenstvo Semináre F.A.Q. Slovník Adresár Inzeráty Kontakty

Práve sa nachádzate: Hlavná stránka » Získajte informácie » Dotačná politika EU » Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus

Stránky prevádzkuje:
Logo EuroDotácie


Partneri portálu:
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Bratislavský samosprávny kraj Košický samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj Prešovský samosprávny kraj DATALAN Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Bratislavský samosprávny kraj Košický samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj Prešovský samosprávny kraj DATALAN
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Bratislavský samosprávny kraj Košický samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj Prešovský samosprávny kraj DATALAN Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Bratislavský samosprávny kraj Košický samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj Prešovský samosprávny kraj DATALAN

Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus


Slovenská republika po vstupe do EÚ vstúpila aj do Európskeho hospodárskeho priestoru, do ktorého patria aj krajiny Európskeho združenia voľného obchodu (EFTA/EZVO). EFTA bolo založené v roku 1960 pre tie pre európske štáty, ktorým nebolo umožnené alebo nechceli vstúpiť do Európskeho spoločenstva. Do EFTA v súčasnosti patria: Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švajčiarsko. Tieto štáty spoločne uzavreli zmluvy o voľnom obchode s mnohými krajinami sveta.

Na základe dohody medzi EÚ a krajinami EFTA Nórske kráľovstvo poskytne Slovenskej republike a ďalším štátom ročne finančnú pomoc v celkovej sume 13,36 miliónov EUR v období od 1. mája 2004 do 30. apríla 2009.

Cieľom tejto pomoci je prispieť k zmierneniu hospodárskych a sociálnych nerovností
v Európskom hospodárskom priestore prostredníctvom grantov na investičné a rozvojové projekty v nasledovných prioritných oblastiach:

 • ochrana životného prostredia vrátane ochrany životných podmienok prostredníctvom zníženia znečisťovania a podpory v oblasti obnoviteľných energií,
 • podpora trvalo udržateľného rozvoja prostredníctvom lepšieho využívania a manažmentu zdrojov,
 • ochrana európskeho kultúrneho dedičstva vrátane verejnej dopravy a obnovy miest,
 • rozvoj ľudských zdrojov prostredníctvom podpory vzdelávania a školení,
 • posilnenia administratívnych alebo verejných kapacít miestnych správnych orgánov a ich inštitúcií ,
 • zdravie a starostlivosť o deti ,
 • akademický výskum vo všetkých vyššie uvedených prioritách,
 • zavedenie schengenského acquis, posilnenie súdnictva,
 • regionálna politika a cezhraničné aktivity,
 • technická pomoc súvisiaca s implementáciou acquis communautaire.

Čerpanie prostriedkov z finančných mechanizmov sa na Slovensku realizuje nasledovnými formami pomoci:

 • Individuálny projekt - môže obsahovať jeden alebo viac podprojektov. Minimálna výška príspevku zo zdrojov finančných mechanizmov je 250 tis. EUR.
 • Blokové granty sú fondy, ktoré poskytujú finančnú pomoc jednotlivcom, organizáciám alebo inštitúciám. Finančná pomoc je určená na realizáciu projektov, keď konečný užívateľ je príliš malý na to, aby jeho projekt bol z hľadiska efektívnosti nákladov administrovaný na individuálnej báze.

Národným kontaktným bodom pre implementáciu FM EHP a NFM v SR sa stal Úrad vlády SR, pričom zodpovednosť za celkovú administratívnu koordináciu a použitie prostriedkov bola zverená Odboru koordinácie predvstupových fondov a bilaterálnej spolupráce.

Základné štatistické údaje o výzve č. 0507 v rámci Fondu počiatočného kapitálu (žiadosti predložené do 17.9.2007)

  VYTLAČIŤ            ULOŽIŤ            POSLAŤ
Ušetrite čas so servisom portálu eDotacie.sk. Buďte pravidelne informovaný a získajte podrobné informácie o výzvach, seminároch či novinkách portálu. Platený servis objednávajte tu! Viac informácií o službe.

Anketa

Proces čerpania prostriedkov z EÚ fondov je podľa Vás: Príliš komplikovaný
 (46.4%)
Zložitý, ale dá sa to zvládnuť
 (49.7%)
Primeraný
 (1.9%)
Neviem posúdiť
 (2.1%)

Spravodajstvo

15.11.2017
ZVEREJNENIE ODPOVEDÍ NA ČASTO KLADENÉ OTÁZKY (FAQ) K VÝZVE S KÓDOM OPVAI-MH/DP/2017/3.3.1-08

Ministerstvo hospodárstva SR dňa 14. novembra 2017 zverejnilo odpovede na často kladené otázky (FAQ) v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu MSP v najmenej rozvinutých okresoch SR ( kód OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08). FAQ k danej výzve ...

15.11.2017
Ďalšia výzva pre aktívnych východniarov

Grantový program Getrag pre región je financovaný z Nadačného fondu Getrag spravovaného Karpatskou nadáciou. ...

15.11.2017
Oznámenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 k výsledkom hodnotenia žiadosti o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútu miestnej akčnej skupiny

V rámci výzvy na predkladanie žiadosti o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútu miestnej akčnej skupiny (ďalej len „ŽoSS_MAS"), ktorá bola zverejnená 2. mája 2017 (číslo výzvy: 21/PRV/2017), bolo Výberovou komisiou pre schvaľovanie stratégií CLLD a výber ...


-  Ďalšie články zo sekcie spravodajstvo...

Súvisiace služby

Projekt asistent
Služba pre tých, ktorí už majú schválenú dotáciu.

Výberové konanie
Služba pre výber dodávateľa pred podaním a schválením projektu.


w3c xhtml     w3c css
Stránky projektu eDotacie pripravuje Euro Dotácie, a.s.. Tvorba webových stránok - Neternity.cz, publikační systém Atrium