najjednoduchšia cesta k dotáciám
Poradenstvo Semináre F.A.Q. Slovník Adresár Inzeráty Kontakty

Práve sa nachádzate: Hlavná stránka » F.A.Q.

Stránky prevádzkuje:
Logo EuroDotácie


Partneri portálu:
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Bratislavský samosprávny kraj Košický samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj Prešovský samosprávny kraj DATALAN Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Bratislavský samosprávny kraj Košický samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj Prešovský samosprávny kraj DATALAN
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Bratislavský samosprávny kraj Košický samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj Prešovský samosprávny kraj DATALAN Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Bratislavský samosprávny kraj Košický samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj Prešovský samosprávny kraj DATALAN

FAQ - často kladené otázky


> Kto sa môže uchádzať o prostriedky v rámci operačného programu Doprava a na aké aktivity je tento OP zameraný?

Nakoľko OP Doprava rieši najmä výstavbu a modernizáciu nadradenej dopravnej infraštruktúry (diaľnice, cesty I. triedy, železničnú a intermodálnu dopravu), oprávnenými žiadateľmi môžu byť iba: Železnice slovenskej republiky, Železničná spoločnosť Slovensko a.s., Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Slovenská správa ciest a dopravcovia zabezpečujúci integrovanú osobnú železničnú dopravu.


> Môže sa aj začínajúci poľnohospodár uchádzať o podporu z fondov?
Áno. Aj mladý poľnohospodár môže byť v rámci niektorých opatrení Programu rozvoja vidieka oprávneným žiadateľom podpory. Jedná sa najmä o modernizáciu fariem. Ako podmienka je uvedená podnikateľská činnosť v poľnohospodárskej prvovýrobe.

> Je certifikácia lesa oprávnenou aktivitou na žiadania prostriedkov z fondov EÚ?
Certifikácia lesa je bezpochybne jednou z možností zvýšenia hospodárskej hodnoty lesa. Dokonca zvýšeniu hospodárskej hodnoty lesov je venované samostatné opatrenie Programu rozvoja vidieka. Napriek tomu však podľa aktuálneho znenia tohto programu, certifikácia lesa nie je zaradená medzi oprávnené aktivity pre tento program (toto opatrenie).

> V akej výške bude obec v prípade schválenia spolufinancovať projekt na rekonštrukciu materskej školy alebo kultúrneho domu?
V prípade schválenia projektu získa obec 85 % prostriedkov z EÚ, 10 % zo štátneho rozpočtu a iba 5-timi percentami prispeje z vlastných zdrojov.

> Ktoré kraje sa budú môcť uchádzať o finančné prostriedky z programu ENPI Slovensko – Maďarsko – Ukrajina – Rumunsko?

Záujemcovia zo Slovenskej republiky musia mať sídlo v Košickom alebo v Prešovskom kraji.


> Je možné realizovať prestavbu školiacej miestnosti a nakupovať majetok v rámci projektu zameraného na celoživotné vzdelávanie zamestnancov?

Všetky projekty vzdelávania sú financované z Európskeho sociálneho fondu, ktorý nepodporuje investičné projekty. Z tohto dôvodu nie je možné považovať investičné náklady za oprávnené. Táto skutočnosť sa vzťahuje aj na stavebnú úpravu školiacej miestnosti. Hranice investičného majetku, tak ako ich upravuje slovenská legislatíva sú nasledovné:

                        -  hmotný investičný majetok:            nad  30 000,00 Sk,

                        -  nehmotný investičný majetok:        nad  50 000,00 Sk.

Uvedené hranice sa vzťahujú vždy na jeden kus majetku.


> Je vypracovanie projektu oprávneným výdavkom?

Každá výzva definuje nie len druh oprávnených nákladov ale aj ich časovú platnosť. Vo väčšine prípadov vznikajú oprávnené náklady po podpise zmluvy o poskytnutí NFP, konkrétne dňom účinnosti uvedenom v zmluve. Vo vybraných prípadoch vznikajú oprávnené náklady už po podaní projektu. Každopádne časové i druhové kritérium posudzovania nákladov nepripúšťajú  aby vypracovanie projektového spisu bolo považované za oprávnený náklad. 


> Čo znamená prvá účasť na výstave?

Prvou účasťou sa rozumie účasť na príslušnej výstave (veľtrhu) alebo obchodnej misii, súvisiacej s podnikateľskou činnosťou žiadateľa, na ktorú mu doteraz nebol poskytnutý nenávratný finančný príspevok.


> Ako žiadateľ zdokladuje dostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu pre podaním žiadosti?

Žiadateľ musí preukázať doklad o disponovaní s finančnými prostriedkami vo výške celkových nákladov projektu. Týmto dokladom môže byť:

  • Potvrdenie komerčnej banky, že žiadateľ disponuje požadovanou hotovosťou. Dôkazom je potvrdenie o výške zostatku finančných prostriedkov na účte žiadateľa.
  • Prísľub úveru z komerčnej banky (tzv. indikovaný úver), ktorý je podmienený pridelením NFP, na základe ktorého sa potom prísľub mení na úver. Účelovosť daného úveru je následne viazaná na schválený projekt.
  • Úverová zmluva preukazujúca účelovosť v prospech daného projektu.

> Ako sa postupuje v prípade, že počas realizácie projektu dôjde k zníženiu/zvýšeniu nákladov oproti rozpočtovaným sumám?
Ak sa náklady v priebehu realizácie projektu znížia, NFP bude vyplatené len do výšky znížených oprávnených nákladov. V prípade, že náklady sa v priebehu realizácie projektu zvýšia oproti rozpočtovaným nákladom, rozdiel hradí žiadateľ z vlastných zdrojov, k čomu sa zaväzuje podpisom tzv. Akceptačného listu.

> Je potrebné zabezpečiť preklad výpisu z registra trestov v českom jazyku do slovenského?
Nie, nie je potrebné prekladať český výpis z registra trestov do slovenského jazyka.

> Je možné v rámci štrukturálnych fondov prefinancovať náklady súvisiace s nákupom technológií do novovystavovaného penziónu?
Áno, náklady na nákup technológií sú oprávnenými nákladmi.

> Je možné požiadať o podporu na pozemkové úpravy alebo vysporiadanie vlastníckych vzťahov?
Pozemkové úpravy budú podporované prostredníctvom Programu rozvoja vidieka. Na druhej strane však celý tento proces bude v gescii Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, odboru pozemkových úprav. To znamená, že pre ostatné subjekty sa táto aktivita v rámci projektu podporeného z fondov EÚ stáva neoprávnenou.

Počet nájdených článkov 13, zobrazené články od 1 do 13
<< < 1 > >>

Anketa

Proces čerpania prostriedkov z EÚ fondov je podľa Vás: Príliš komplikovaný
 (46.4%)
Zložitý, ale dá sa to zvládnuť
 (49.7%)
Primeraný
 (1.9%)
Neviem posúdiť
 (2%)

Spravodajstvo

16.10.2017
PPA zverejnila zoznam povinných príloh k ŽoP pre podopatrenie 6.1

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje prijímateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020, že uverejnila zoznam povinných príloh k žiadosti o platbu pre opatrenie 6.1 v časti PPA / Podpory  / Projektové podpory  / PRV 2014-2020  / Žiadosť o&nbs...

16.10.2017
Nová služba EK na šírenie výsledkov projektov H2020

Vážení koordinátori projektov, dovuľujeme si Vas upozorniť, že Komisia spustila novú službu, ktorá má pomôcť šíriť výsledky z projektov financovaných z EÚ, ktorá môže pomôcť vášmu projektu ovplyvniť trh, vaše zainteresované strany i vašich používateľov.Prihlásiť sa je možné do 30.11.2017 Úplný zozna...

16.10.2017
Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2017, verzia 5

Ministerstvo životného prostredia SR, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, oznamuje, že dňa 03. 10. 2017 zverejnilo na svojom webovom sídle Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2017, verzia 5, k...


-  Ďalšie články zo sekcie spravodajstvo...

Súvisiace služby

Projekt asistent
Služba pre tých, ktorí už majú schválenú dotáciu.

Výberové konanie
Služba pre výber dodávateľa pred podaním a schválením projektu.


w3c xhtml     w3c css
Stránky projektu eDotacie pripravuje Euro Dotácie, a.s.. Tvorba webových stránok - Neternity.cz, publikační systém Atrium