najjednoduchšia cesta k dotáciám
Poradenstvo Semináre F.A.Q. Slovník Adresár Inzeráty Kontakty

Práve sa nachádzate: Hlavná stránka

Stránky prevádzkuje:
Logo EuroDotácie


Partneri portálu:
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Bratislavský samosprávny kraj Košický samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj Prešovský samosprávny kraj DATALAN Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Bratislavský samosprávny kraj Košický samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj Prešovský samosprávny kraj DATALAN
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Bratislavský samosprávny kraj Košický samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj Prešovský samosprávny kraj DATALAN Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Bratislavský samosprávny kraj Košický samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj Prešovský samosprávny kraj DATALAN

Partneri portálu eDotacie


Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

logo MDVRR Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky pôsobí ako Centrálny koordinačný orgán pre oblasť riadenia a implementácie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu. Ministerstvo je v nasledujúcom období 2007-2013 riadiacim orgánom pre Regionálny operačný program, Operačný program Bratislavský kraj a Operačný program Technická pomoc. Zároveň bude koordinovať vzájomnú komunikáciu a postup pri čerpaní zo zdrojov EU fondov so samosprávnymi krajmi v rámci cieľa Konvergencia a Bratislavským samosprávnym krajom ako aj orgánmi miestnej samosprávy.Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky V programovom období 2007-2013 plní Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky úlohy riadiaceho orgánu pre Operačný program Vzdelávanie a úlohu platobnej jednotky. Sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom pre Operačný program Vzdelávanie je Agentúra MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ a Ministerstvo zdravotníctva SR. Operačný program Vzdelávanie je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu.

V programovom období 2007-2013 plní Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky aj úlohy riadiaceho orgánu pre Operačný program Výskum a vývoj a úlohu platobnej jednotky. Sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom pre Operačný program Výskum a vývoj je Agentúra MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ. Operačný program Výskum a vývoj je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.Bratislavský samosprávny kraj

BSK V skrátenom programovacom období v rokoch 2004 - 2006, ako aj v rokoch 2007 - 2013 môžu subjekty v Bratislavskom samosprávnom kraji využívať pomoc zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci Operačného programu Bratislavský kraj a iných programov. Bratislavský samosprávny kraj preto rozvíja spoluprácu v tejto oblasti v záujme rozširovania informácií a snahe oboznámiť subjekty v kraji o možnostiach čerpania štrukturálnych fondov. Bratislavský samosprávny kraj na svojom portáli www.bratislavskykraj.sk zverejňuje oficiálne a aktuálne informácie riadiacich a sprostredkovateľských orgánov pre operačné programy.Košický samosprávny kraj

Košický samosprávny kraj V oblasti regionálneho rozvoja Košický samosprávny kraj koordinuje aktivity na území kraja, spolupracuje s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja, s obcami a ďalšími subjektami, pripravuje kraj na čerpanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ, stará sa o prípravu projektov zameraných na modernizáciu, rekonštrukciu zariadení a zvýšenie kvality poskytovaných služieb v rámci školskej, zdravotnej, sociálnej a kultúrnej infraštruktúry v Košickom kraji. Základným dokumentom regionálneho rozvoja v Košickom samosprávnom kraji je Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja.Trnavský samosprávny kraj
TSK Trnavský samosprávny kraj sa podieľa na zabezpečovaní vyváženého hospodárskeho a sociálneho rozvoja kraja, na odstraňovaní a zmierňovaní rozdielov v úrovni hospodárskeho a sociálneho rozvoja lokálnych častí kraja. Aktualizuje krátkodobé a strednodobé rozvojové programy v súlade s čerpaním prostriedkov z fondov EÚ, spolupracuje na vypracovaní a pripomienkovaní programových dokumentov na čerpanie prostriedkov z fondov EÚ na programovacie obdobie 2007 - 2013, vrátane finančného plánu s príslušnými ministerstvami, spolupracuje na lokalizácii vhodných systémov implementácie programových dokumentov na úrovni kraja a zaisťuje množstvo súvisiacich činností v oblasti regionálneho rozvoja, propagácie a informovanosti obyvateľstva. Oficiálne informácie a aktuálne výzvy zverejňuje na svojom portáli www.trnava-vuc.sk


Prešovský samosprávny kraj

Prešovský samosprávny krajPrešovský samosprávny kraj prostredníctvom Odboru regionálneho rozvoja, územného plánovania a životného prostredia koordinuje a manažuje aktivity inštitúcií v oblasti regionálneho rozvoja a cestovného ruchu. Zároveň podporuje marketingové aktivity zamerané na podporu regionálneho rozvoja a propagáciu regiónu, čím sa zvýši šanca efektívne čerpať finančné prostriedky EÚ v prospech rozvoja kraja.DATALAN
DATALANDATALAN, a. s., je popredným slovenským poskytovateľom inovatívnych biznis riešení a IT služieb, outsourcingu IT a konzultácií. Kľúčové riešenia poskytované spoločnosťou sú Správa dokumentov a informácií, Riadenie procesov a spolupráca a Optimalizácia IT infraštruktúry. Cieľom spoločnosti DATALAN je poskytovať zákazníkom kvalitné služby a riešenia tak, aby maximálne efektívne napĺňali požiadavky klientov a pomáhali im zlepšovať ich biznis aktivity.

Anketa

Proces čerpania prostriedkov z EÚ fondov je podľa Vás: Príliš komplikovaný
 (46.4%)
Zložitý, ale dá sa to zvládnuť
 (49.7%)
Primeraný
 (1.9%)
Neviem posúdiť
 (2%)

Spravodajstvo

16.10.2017
PPA zverejnila zoznam povinných príloh k ŽoP pre podopatrenie 6.1

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje prijímateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020, že uverejnila zoznam povinných príloh k žiadosti o platbu pre opatrenie 6.1 v časti PPA / Podpory  / Projektové podpory  / PRV 2014-2020  / Žiadosť o&nbs...

16.10.2017
Nová služba EK na šírenie výsledkov projektov H2020

Vážení koordinátori projektov, dovuľujeme si Vas upozorniť, že Komisia spustila novú službu, ktorá má pomôcť šíriť výsledky z projektov financovaných z EÚ, ktorá môže pomôcť vášmu projektu ovplyvniť trh, vaše zainteresované strany i vašich používateľov.Prihlásiť sa je možné do 30.11.2017 Úplný zozna...

16.10.2017
Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2017, verzia 5

Ministerstvo životného prostredia SR, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, oznamuje, že dňa 03. 10. 2017 zverejnilo na svojom webovom sídle Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2017, verzia 5, k...


-  Ďalšie články zo sekcie spravodajstvo...

Súvisiace služby

Projekt asistent
Služba pre tých, ktorí už majú schválenú dotáciu.

Výberové konanie
Služba pre výber dodávateľa pred podaním a schválením projektu.


w3c xhtml     w3c css
Stránky projektu eDotacie pripravuje Euro Dotácie, a.s.. Tvorba webových stránok - Neternity.cz, publikační systém Atrium