• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • 06R02-20-V01 - Pilotovanie zmien v príprave budúcich učiteľov slovenského jazyka v národnostných školách
Splníme Vám viac ako len 3 želania

06R02-20-V01 - Pilotovanie zmien v príprave budúcich učiteľov slovenského jazyka v národnostných školách


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 27. 05. 2024 do 28. 06. 2024

Predmet podpory

Výzva prispieva k naplneniu hlavného cieľa Reformy 2 Komponentu 6 Plánu obnovy a odolnosti „umožniť všetkým deťom a žiakom, aby v maximálnej možnej miere rozvíjali svoj plný vzdelávací potenciál“. V súčasnosti sa vzdelávanie budúcich učiteľov slovenského jazyka a literatúry realizuje v rámci študijného programu učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry, pričom sa predmetová didaktika slovenského jazyka a literatúry nezaoberá špecifickými potrebami žiakov v národnostných školách. Príprava budúcich učiteľov slovenského jazyka a literatúry vychádza zo zásad výučby slovenského jazyka ako materinského jazyka, avšak v prostredí žiakov s iným materinským jazykom ako slovenským výučba vychádzajúca z týchto zásad nie je efektívna. Hlavným cieľom výzvy je preto zvýšenie kvality prípravy budúcich učiteľov, ktorí budú v národnostných školách viesť deti k osvojovaniu si základov slovenského jazyka a ktorí budú vyučovať predmet slovenský jazyk a slovenská literatúra. Výzva vychádza z čiastkového cieľa tejto reformy „V spolupráci s vysokými školami budú pilotované zmeny v príprave učiteľov slovenského jazyka so zameraním na oblasť výučby vyučovacieho jazyka na škole ako druhého jazyka. V prípade škôl s vyučovacím jazykom maďarským sa táto podpora bude týkať výučby slovenského jazyka ako druhého jazyka.“

Operačné programy

 • Vzdelávanie

Oprávnenosť žiadateľa

Verejné vysoké školy so študijným odborom „učiteľstvo a pedagogické vedy“ a študijným programom:

 • a) predškolská a elementárna pedagogika, alebo
 • b) predškolská a elementárna pedagogika s vyučovacím jazykom maďarským, alebo
 • c) učiteľstvo pre primárne vzdelávanie, alebo
 • d) predškolská pedagogika a vychovávateľstvo, alebo
 • e) učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v kombinácii.

Podporované (oprávnené) aktivity

Projekt je oprávnený, ak obsahuje všetky aktivity:

 • Realizácia analýzy (sociolingvistické, sociálno-psychologické, psychologicko-lingvistické, pedagogicko-didaktické aspekty problematiky) pre správne nastavenie stratégie prípravy učiteľov, ktorí budú v národnostných školách viesť deti k osvojovaniu si základov slovenského jazyka a/alebo vyučovať slovenský jazyk ako druhý jazyk;
 • Tvorba metodických materiálov, ktoré budú využívané v rámci inovovaného/nového vysokoškolského predmetu pre prípravu budúcich učiteľov predprimárneho a primárneho vzdelávania a učiteľov slovenského jazyka a literatúry, ktorí budú pôsobiť v národnostných školách;
 • Tvorba podkladu pre otvorenie nového predmetu (C – voliteľný predmet) a/alebo pre inováciu aktuálneho predmetu (B – povinne voliteľný predmet);
 • Pilotovanie nového/inovovaného predmetu zameraného na metódy a stratégie vyučovania slovenského jazyka ako druhého jazyka so zámerom zlepšiť prípravu budúcich učiteľov, ktorí budú v národnostných školách viesť deti k osvojovaniu si základov slovenského jazyka a/alebo vyučovať slovenský jazyk ako druhý jazyk;
 • Diseminácia projektu na odborných a vedeckých podujatiach.

Dĺžka realizácie projektu

Odo dňa uzatvorenia zmluvy s prijímateľom do 30. 6. 2026. Podmienkou udržateľnosti je udržanie nového/inovovaného predmetu po dobu troch rokov po ukončení implementácie Projektu.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Vzdelávanie

Typ žiadateľa a výška podpory

 • univerzity a vysoké školy
Typ žiadateľa a výška podpory Výška dotácie v EUR
min. max.
univerzity a vysoké školy 100 000 300 000

Oprávnené výdavky

Uplatní sa model financovania, ktorý nie je spojený s nákladmi, ale s plnením výstupov. Financovanie a termíny oprávnenosti výdavkov pre jednotlivých prijímateľov budú upravené v Zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu.
Počas oprávneného obdobia realizácie projektu je Prijímateľ povinný zrealizovať nasledovné aktivity projektu a odovzdať pri vyúčtovaní s aktivitami súvisiace povinné výstupy:

Aktivita 1.
Realizácia analýzy (sociolingvistické, sociálno-psychologické, psychologicko-lingvistické, pedagogicko-didaktické aspekty problematiky) pre správne nastavenie stratégie prípravy učiteľov, ktorí budú v národnostných školách viesť deti k osvojovaniu si základov slovenského jazyka a/alebo vyučovať slovenský jazyk ako druhý jazyk.

Výstupy:

 • dátový súbor zberu dát k analýze, ukazovatele: CSV / XLS / XLSX súbor s dátami;
 • správa o výsledkoch analýzy, ukazovatele: minimálne 15 normostrán, obsahujúci úvod, ciele, metódy, výsledky a závery s odporúčaniami.
Aktivita 2.
Tvorba metodických materiálov, ktoré budú využívané v rámci inovovaného/nového vysokoškolského predmetu pre prípravu budúcich učiteľov predprimárneho a primárneho vzdelávania a učiteľov slovenského jazyka a literatúry, ktorí budú pôsobiť v národnostných školách. Maximálna výška prostriedkov mechanizmu na jeden metodický materiál predstavuje sumu 30 000 EUR. Minimálny počet metodických materiálov podporených z výzvy: 1. Maximálny počet metodických materiálov podporených z výzvy: 5.

Výstup:
 • metodický materiál, ukazovatele: minimálne 10 normostrán, obsahujúci úvod, stratégie, techniky a metódy vyučovania a metodické listy.

Aktivita 3. Tvorba podkladu pre otvorenie nového predmetu (C – voliteľný predmet) a/alebo pre inováciu aktuálneho predmetu (B – povinne voliteľný predmet).

Výstup:
 • informačný list nového/inovovaného vysokoškolského predmetu, ukazovatele: informačný list predmetu podľa Prílohy č. 1 k vyhláške č. 614/2002 Z. z., zverejnený na webovom sídle vysokej školy, obsahujúci stratégie na základe výsledky analýzy.

Aktivita 4.
Pilotovanie nového/inovovaného predmetu zameraného na metódy a stratégie vyučovania slovenského jazyka ako druhého jazyka so zámerom zlepšiť prípravu budúcich učiteľov, ktorí budú v národnostných školách viesť deti k osvojovaniu si základov slovenského jazyka a/alebo vyučovať slovenský jazyk ako druhý jazyk. Počas doby realizácie projektu je prijímateľ povinný pilotovať minimálne jeden vysokoškolský predmet v trvaní jedného semestra. Počas doby udržateľnosti je prijímateľ povinný udržať predmet po dobu troch rokov (1 semester v každom akademickom roku).

Výstupy:
 • prezenčná listina z každej prednášky/semináru pilotného predmetu, ukazovatele: min. 10 prezenčných listín.

Aktivita 5. Diseminácia projektu na minimálne dvoch odborných a vedeckých podujatiach, z ktorých jedno je medzinárodné/zahraničné. Prijímateľ môže usporiadať aj vlastné podujatie na účely diseminácie výsledkov projektu. Maximálna výška prostriedkov mechanizmu na aktívnu účasť prednášajúceho/autorského kolektívu na jednom podujatí predstavuje sumu 10 000 EUR. Maximálny počet podujatí podporených z výzvy: 5.

Výstupy:
 • aktívna účasť na podujatí, ukazovatele: program/zborník konferencie, fotografia o prednášajúcom počas prednášky, prezentácia prednášajúceho v rozsahu min. 10 slajdov.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom