• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • 2020/001 - Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry
Splníme Vám viac ako len 3 želania

2020/001 - Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 15. 02. 2021 do 01. 03. 2021

Predmet podpory

Podpora športovej reprezentácie SR, vrcholového športu, športu mládeže, športu pre všetkých a športu zdravotne postihnutých prostredníctvom rozvoja športovej infraštruktúry, a to vybudovaním novej športovej infraštruktúry a zlepšením technickej úrovne a kvality existujúcej športovej infraštruktúry.

Operačné programy

 • Nezaradené

Oprávnenosť žiadateľa

 • a) športová organizácia podľa ZoŠ,
 • b) obec,
 • c) vyšší územný celok.

Podporované (oprávnené) aktivity

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry.

Na účely tejto výzvy sa rozumie:

 • a) Výstavbou investičná činnosť smerujúca k zhotoveniu nových stavebných diel športovej infraštruktúry stavebnou činnosťou alebo montážnou činnosťou.
 • b) Rekonštrukciou investičná činnosť zameraná na obnovu existujúcej športovej infraštruktúry s cieľom zabezpečiť jej plnú funkčnosť a bezpečnú prevádzku, vrátane realizácie nadstavieb, prístavieb existujúcich objektov športovej infraštruktúry alebo rozširovania plôch existujúcich objektov športovej infraštruktúry, ktorá má za následok zmenu účelu jej použitia, kvalitatívnu zmenu jej výkonnosti alebo zmenu technických parametrov, pričom za zmenu technických parametrov sa nepovažuje použitie iného materiálu s porovnateľnými vlastnosťami.
 • c) Modernizáciou najmä investičná činnosť zameraná na rozšírenie vybavenosti a použiteľnosti majetku o také prvky alebo predmety, ktoré tento majetok neobsahoval, pričom tvoria neoddeliteľnú súčasť majetku alebo môže ísť aj o samostatné veci, ktoré sú určené na spoločné použitie s hlavnou vecou a spolu s ňou tvoria jeden majetkový celok.
 • d) Technickým zhodnotením výdavky na dokončené nadstavby, prístavby a stavebné úpravy, rekonštrukcie a modernizácie prevyšujúce pri jednotlivom hmotnom majetku sumu 1 700 eur v úhrne za zdaňovacie obdobie (rozpočtový rok). Za technické zhodnotenie hmotného majetku v súlade s § 29 zákona o dani z príjmov sa považujú aj výdavky na dokončené nadstavby, prístavby a stavebné úpravy, rekonštrukcie a modernizácie neprevyšujúce v úhrne za zdaňovacie obdobie 1 700 eur, ak sa organizácia rozhodne takéto výdavky považovať za výdavky na technické zhodnotenie, resp. aj ak technické zhodnotenie v sume 1 700 eur a menej zvyšuje vstupnú cenu hmotného majetku. Technickým zhodnotením je aj technické zhodnotenie prenajatého majetku vyššie ako 1 700 eur vykonané a odpisované nájomcom.
 • e) Športovou infraštruktúrou štadión, športová hala, športové ihrisko, telocvičňa a iné kryté a otvorené športové zariadenie určené na vykonávanie športu (§ 3 písm. o) zákona č. 440/ 2015 Z.z. o športe).
 • Súčasťou projektov môže byť aj vybavenie športovísk a objektov športovej infraštruktúry potrebným technickým zariadením, ako sú napr. diagnostické a regeneračné zariadenia, meracie a vyhodnocovacie zariadenia, kamerové systémy a veľkoplošné obrazovky, osvetlenie, bezpečnostné systémy, technické zázemie, zariadenia pre divákov a pod.

Dĺžka realizácie projektu

Konečný termín čerpania príspevku je 31.12.2023.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Miestny rozvoj
 • Vzdelávanie

Typ žiadateľa a výška podpory

 • samospráva
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
samospráva 0 50 50 000 1 500 000

Doplňujúce a špecifické informácie

 • Využívanie športovej infraštruktúry inými používateľmi - športovcami alebo športovými klubmi musí každoročne predstavovať aspoň 20 % celkovej skutočnej časovej kapacity využitia športovej infraštruktúry.
 • Športovisko musí byť multifunkčné - musí spĺňať kritériá pre organizovanie regulárnej súťaže v rôznych disciplínach v minimálne 3 uznaných športoch.
 • Spolufinancovanie projektu je minimálne vo výške 50 % z celkových oprávnených výdavkov.
 • Doklady preukazujúce VO ukončené alebo prebiehajúce, respektíve čestné vyhlásenie, že VO sa na projekt resp. jeho časti nevzťahuje sú prílohou žiadosti.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom