Splníme Vám viac ako len 3 želania

24/PRV/2017 Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva – časť C) Vypracovanie a vykonanie projektov pozemkových úprav


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 30. 11. 2017 do 31. 08. 2018

Predmet podpory

Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva – časť C) Vypracovanie a vykonanie projektov pozemkových úprav

Operačné programy

 • Program rozvoja vidieka

Oprávnenosť žiadateľa

 • Prijímateľ finančnej pomoci: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 • Konečný prijímateľ nefinančnej pomoci:
  • Priamy: štátna správa v oblasti pozemkových úprav a ochrany poľnohospodárskej pôdy
  • Nepriamy: obhospodarovatelia a vlastníci pôdy a miestna územná samospráva

Územné obmedzenie

Celé územie Slovenska (NUTS I) okrem Bratislavského kraja (ostatné regióny) – 
v súlade s podmienkami uvedenými v bode 2.5 Kritériá pre výber projektov.

Podporované (oprávnené) aktivity

 • Úvodné podklady
  • Operát obvodu projektu pozemkových úprav (bodové pole, hranica obvodu, polohopis a výškopis)
  • Aktualizácia BPEJ, mapa hodnoty a register pôvodného stavu
  • Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav (súčasný stav, miestny územný systém ekologickej stability, návrh)
 • Návrh nového usporiadania v obvode pozemkových úprav
  • Zásady umiestnenia nových pozemkov
  • Plán spoločných zariadení a opatrení a verejných zariadení a opatrení
  • Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu
 • Vykonanie projektu
  • Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní
  • Vytýčenie vybraných lomových bodov hraníc nových pozemkov
  • Rozdeľovací plán vo forme obnovy katastrálneho operátu alebo geometrického plánu

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Miestny rozvoj

Typ žiadateľa a výška podpory

 • štátna správa

Oprávnené výdavky

 • Výdavky, pri ktorých verejné obstarávanie bolo začaté najskôr dňa 01.01.2017
 • Výdavky vynaložené až po predložení ŽoNFP na PPA,
 • Výdavky na hmotné a nehmotné investície, ktoré sú v súlade s podporovanými aktivitami
 • Administratívne náklady na vykonanie projektov pozemkových úprav sú oprávnené iba v prípade, že dôjde k následnému vykonaniu samotnej investície prostredníctvom podopatrenia časti D: Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení

Doplňujúce a špecifické informácie

Výška podpory: 100% z celkových oprávnených výdavkov v súlade s maximálnym limitom určeným vo výzve.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom