Splníme Vám viac ako len 3 želania

36/PRV/2018 - Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania zručností b) vzdelávacie programy nepresahujúce 18 mesiacov


Späť na katalóg dotácií
Príjem predbežných žiadostí 05. 12. 2018 - 31. 01. 2019
Príjem úplných žiadostí od 05. 12. 2018 do 31. 01. 2019
Poznámka Uzávierka 1. hodnotiaceho kola: 31.12.2018 Uzávierka 2. hodnotiaceho kola: 31.01.2019 Uzávierka ďalších hodnotiacich kôl: posledný pracovný deň každého nasledujúceho pracovného mesiaca.
Výzva sa uzatvára po vyčerpaní alokácie.

Predmet podpory

Schéma minimálnej pomoci na podporu akcií odborného vzdelávania a získavania zručností

Operačné programy

 • Program rozvoja vidieka

Oprávnenosť žiadateľa

Fyzické a právnické osoby s oficiálne zaregistrovaným sídlom na území Slovenskej republiky - poskytovatelia služieb prenosu vedomostí a zručností, pôsobiace v oblasti vedy, výskumu a ďalšieho vzdelávania, ktoré majú v predmete svojej činnosti zapísané vzdelávacie aktivity alebo poskytovanie informačných aktivít.
Oprávnení žiadatelia sú len žiadatelia so schváleným obsahovým námetom v rámci výzvy MPRV SR č. 2/2017.

Územné obmedzenie

Celé územie Slovenska (NUTS I) – v súlade s podmienkami uvedenými v bode 2.6 Kritériá pre výber projektov, ktoré je rozdelené na menej rozvinuté regióny (mimo Bratislavského kraja) a ostatné regióny (Bratislavský kraj). V prípade praktického výcviku, ukážky, demonštrácie, návštevy farmy, spracovateľskej prevádzky, a pod. je v súlade s čl. 70, ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 oprávnená realizácia v rámci územia EÚ, t.j. aj mimo územia Slovenska.

Podporované (oprávnené) aktivity

Oprávnené projekty sú zamerané na dlhodobejšie alebo opakované prehlbovanie, obnovovanie a šírenie vedomostí, zručností a schopností jednotlivých pracovníkov v pôdohospodárskych podnikoch alebo v malých a stredných podnikoch vo vidieckych oblastiach formou prezenčných vzdelávacích kurzov, seminárov, školení, workshopov, tréningov, koučingu a e-learningu v nasledovných oblastiach:

V prípade odborného vzdelávania a/alebo získavania zručností výlučne v oblastiach výroby a obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami, ktoré sú vymenované v Prílohe I ZFEÚ (neuplatňuje sa schéma)

• vzdelávanie v oblasti inovácií – zavádzanie nových chovateľských, pestovateľských a spracovateľských postupov a technológií (celá vzdelávacia aktivita sa týka výlučne oblasti prvovýroby, spracovania a/alebo marketingu poľnohospodárskych produktov vymenovaných v prílohe I ZFEÚ);
• vzdelávanie začínajúcich poľnohospodárov, mladých poľnohospodárov v oblasti legislatívy, výroby, spracovania a predaja produktov (celá vzdelávacia aktivita sa týka výlučne oblasti prvovýroby, spracovania a/alebo marketingu poľnohospodárskych produktov vymenovaných v prílohe I ZFEÚ);
• vzdelávanie v oblasti efektívneho riadenia podniku – ekonomika, financie, obchod ( celá vzdelávacia aktivita sa týka výlučne oblasti prvovýroby, spracovania a/alebo marketingu poľnohospodárskych produktov vymenovaných v prílohe I ZFEÚ);
• vzdelávanie v oblasti reštrukturalizácie výroby so zameraním na výrobu produktov s vyššou pridanou hodnotou a ich umiestnenie na trhoch (celá vzdelávacia aktivita sa týka výlučne oblasti prvovýroby, spracovania a/alebo marketingu poľnohospodárskych produktov vymenovaných v prílohe I ZFEÚ);
• vzdelávanie pôdohospodárov v oblasti spracovania vlastných produktov, marketingu a predaja konečnému spotrebiteľovi (celá vzdelávacia aktivita sa týka výlučne oblasti prvovýroby, spracovania a/alebo marketingu poľnohospodárskych produktov vymenovaných v prílohe I ZFEÚ);
• vzdelávanie v oblasti ekologického poľnohospodárstva - eko-friendly postupy v poľnohospodárstve (celá vzdelávacia aktivita sa týka výlučne oblasti prvovýroby, spracovania a/alebo marketingu poľnohospodárskych produktov vymenovaných v prílohe I ZFEÚ) ;
• vzdelávanie v oblasti výroby tradičných regionálnych produktov s dôrazom na tvorbu nových pracovných miest (celá vzdelávacia aktivita sa týka výlučne oblasti prvovýroby, spracovania a/alebo marketingu poľnohospodárskych produktov vymenovaných v prílohe I ZFEÚ)
• vzdelávanie v oblasti posilnenia biodiverzity, preventívnych, ochranných a environmentálnych opatrení v rámci pôdohospodárstva (celá vzdelávacia aktivita sa týka výlučne oblasti prvovýroby, spracovania a/alebo marketingu poľnohospodárskych produktov vymenovaných v prílohe I ZFEÚ) ;
• vzdelávanie aktívne pracujúcich občanov marginalizovaných skupín, vrátane marginalizovaných rómskych komunít prostredníctvom kurzov zameraných na nadobudnutie zručností v rastlinnej a živočíšnej výrobe (celá vzdelávacia aktivita sa týka výlučne oblasti prvovýroby, spracovania a/alebo marketingu poľnohospodárskych produktov vymenovaných v prílohe I ZFEÚ) ;
• vzdelávanie v oblasti využitia obnoviteľných zdrojov energie v poľnohospodárstve pri spracovaní poľnohospodárskych produktov (celá vzdelávacia aktivita sa týka výlučne oblasti prvovýroby, spracovania a/alebo marketingu poľnohospodárskych produktov vymenovaných v prílohe I ZFEÚ).


V prípade odborného vzdelávania a/alebo získavania zručností aj v oblastiach mimo výroby a obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami, ktoré sú vymenované v Prílohe I ZFEÚ (uplatňuje sa schéma)

1. vzdelávanie v oblasti inovácií – zavádzanie nových chovateľských, pestovateľských a spracovateľských postupov a technológií;
2. vzdelávanie začínajúcich poľnohospodárov, mladých poľnohospodárov v oblasti legislatívy, výroby, spracovania a predaja produktov;
3. vzdelávanie v oblasti efektívneho riadenia podniku – ekonomika, financie, obchod;
4. vzdelávanie v oblasti reštrukturalizácie výroby so zameraním na výrobu produktov s vyššou pridanou hodnotou a ich umiestnenie na trhoch;
5. vzdelávanie pôdohospodárov v oblasti spracovania vlastných produktov, marketingu a predaja konečnému spotrebiteľovi;
6. vzdelávanie v oblasti výroby tradičných regionálnych produktov s dôrazom na tvorbu nových pracovných miest;
7. vzdelávanie v oblasti lokálnej ekonomiky ako nástroja rozvoja regiónov v aktivitách mimo poľnohospodárskej výroby;
8. vzdelávanie v oblasti vidieckeho cestovného ruchu ako nástroja rozvoja regiónov a tvorby pracovných síl na vidieku;
9. vzdelávanie v oblasti ekologického poľnohospodárstva - eko-friendly postupy v poľnohospodárstve;
10. vzdelávanie v oblasti posilnenia biodiverzity, preventívnych, ochranných a environmentálnych opatrení v rámci pôdohospodárstva;
11. vzdelávanie v oblasti posilnenia biodiverzity, preventívnych, ochranných a environmentálnych opatrení v rámci lesného hospodárstva;
12. vzdelávanie v oblasti využitia obnoviteľných zdrojov energie v poľnohospodárstve, pri spracovaní produktov, v lesnom hospodárstve a na vidieku.

Dĺžka realizácie projektu

max. 18 mesiacov

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Vzdelávanie

Typ žiadateľa a výška podpory

 • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
 • veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
 • štátny podnik
 • NNO, cirkev
 • samospráva
 • príspevkové a rozpočtové organizácie
 • univerzity a vysoké školy
 • výskumná inštitúcia
 • štátna správa
 • nezisková organizácia
 • združenie právnických osôb
 • združenie fyzických osôb
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
mikropodnik (0-9 zamestnancov) 0 100 0 80 000
malý podnik (10-49 zamestnancov) 0 100 0 80 000
stredný podnik (50-249 zamestnancov) 0 100 0 80 000
veľký podnik (250 a viac zamestnancov) 0 100 0 80 000
štátny podnik 0 100 0 80 000
NNO, cirkev 0 100 0 80 000
samospráva 0 100 0 80 000
príspevkové a rozpočtové organizácie 0 100 0 80 000
univerzity a vysoké školy 0 100 0 80 000
výskumná inštitúcia 0 100 0 80 000
štátna správa 0 100 0 80 000
nezisková organizácia 0 100 0 80 000
združenie právnických osôb 0 100 0 80 000
združenie fyzických osôb 0 100 0 80 000

Oprávnené výdavky

 • personálne náklady na zabezpečenie, prípravu a realizáciu aktivít vrátane odmien a odvodov do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne;
 • prenájom školiacich priestorov a potrebnej techniky;
 • materiálno-technické náklady, zahŕňajúce vydávanie odborných publikácií v tlačenej a elektronickej forme, náklady na propagáciu formou informačných a propagačných materiálov i náklady na služby v súvislosti s aktivitou;
 • režijné náklady spojené s realizáciou vzdelávacej aktivity vrátane nákladov na získavanie zručností – nepriame náklady súvisiace so zabezpečením podporných aktivít projektu a taktiež náklady prijímateľa NFP, ktoré súvisia s projektom (okrem nákladov, ktoré si uplatňuje v rámci priamych oprávnených nákladov v rámci projektu) napr. nákup tlačív, platby za telefón atď.;
 • uvedené režijné náklady budú uplatnené v rámci paušálneho financovania v zmysle článkov 67 a 68 nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013 do výšky max. 20% z priamych oprávnených nákladov;
 • ubytovacie náklady, náklady na občerstvenie, cestovné resp. dopravné náklady, ak sú súčasťou projektu.

Obmedzenia výdavkov (Benchmarky)

Honoráre lektorom

 • lektor s ukončeným stredoškolským vzdelaním a s lektorskou praxou - 30 EUR/hod
 • lektor s ukončeným prvým stupňom vysokoškolského štúdia50,00 € /1 hod.,
 • lektor s ukončeným druhým stupňom vysokoškolského
štúdia 70,00 € /1 hod.,
 • lektor s ukončeným tretím stupňom vysokoškolského štúdia 90,00 € /1 hod.,
 • lektor s ukončeným tretím stupňom vysokoškolského štúdia, vrátane profesúry alebo docentúry 110,00 € /1hod.,


Honorár autorom študijných a propagačných materiálov
 • autor študijných a propagačných materiálov s ukončeným stredoškolským vzdelaním a s lektorskou praxou30,00 €/ 1 n.s.;
 • autor študijných a propagačných materiálov s ukončeným prvým stupňom vysokoškolského štúdia50,00 € /1 n.s.;
 • autor študijných a propagačných materiálov s ukončeným druhým stupňom vysokoškolského štúdia 70,00 € /1 n.s.;
 • autor študijných a propagačných materiálov s ukončeným tretím stupňom vysokoškolského štúdia90,00 € /1 n.s.;
 • autor študijných a propagačných materiálov s ukončeným tretím stupňom vysokoškolského štúdia, vrátane profesúry alebo docentúry 110,00 € /1 n.s.;Ďalšie personálne výdavky
 • honoráre tlmočníkom 40,00 € /1 hod.,
 • honoráre prekladateľom 16,00 € /1 str.,
 • honoráre oponentom (výsledkom musí byť oponentský posudok predložený v rámci ŽoP. 2,50 €/1str. oponovaného textu,
 • mzda koordinátora vzdelávacej aktivity 20,00 € /1 hod.,
 • mzda administratívneho pracovníka 12,00 € /1 hod

Ďalšie výdavky
 • Výdavky na cestovné - z miesta bydliska / pracovného miesta na miesto realizácie vzdelávacieho projektu
 • Výdavky na ubytovanie - max. do obvyklej ceny ubytovania v danom čase na danom mieste
 • Zahraničné informačné a vzdelávacie stáže - max. 30 % z COV, max. 250 EUR/osoba/deň
 • Režijne výdavky - max. 20 % z celkových priamych výdavkov projektu

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom