• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • 39/PRV/2019 - Podpora využívania poradenských služieb v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve
Splníme Vám viac ako len 3 želania

39/PRV/2019 - Podpora využívania poradenských služieb v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 21. 06. 2019 do 30. 09. 2019

Operačné programy

 • Program rozvoja vidieka

Oprávnenosť žiadateľa

 • aktívni poľnohospodári, ktorí sú mikro, malým, stredným podnikom (v zmysle Prílohy I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014), alebo veľkým podnikom (t. j. nespĺňa definíciu v zmysle Prílohy I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014);
 • obhospodarovatelia lesa, ktorí sú mikro, malým, stredným podnikom (v zmysle Prílohy I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014), alebo veľkým podnikom (t. j. nespĺňa definíciu v zmysle Prílohy I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014);
 • mikro, malé a stredné podniky podnikajúce vo vidieckych oblastiach, ktoré spĺňajú definíciu v zmysle Prílohy I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014.

Územné obmedzenie

Celé územie Slovenska (NUTS I) – v súlade s podmienkami uvedenými v bode 2.6 výzvy Kritériá pre výber projektov, ktoré je rozdelené na menej rozvinuté regióny (mimo Bratislavského kraja) a ostatné regióny (Bratislavský kraj).

Podporované (oprávnené) aktivity

Podpora a poskytovanie ekonomicky nezávislých poradenských služieb zameraných na široké spektrum konkrétnych problémov jednotlivcov, v súlade s právnymi predpismi a úlohami vyplývajúcimi z politiky EÚ ako zlepšenie výkonu poľnohospodárskych podnikov, uľahčenie reštrukturalizácie a modernizácie poľnohospodárskych podnikov, zvýšenie ich účasti na trhu, zvýšenie poľnohospodárskej diverzifikácie či uľahčenie generačnej výmeny v sektore poľnohospodárstva. Ďalej je podpora zameraná na organizáciu potravinového reťazca, budovanie lokálnych výrobno-spotrebiteľských reťazcov, manažmentu rizika, obnovu, zachovanie a posilnenie biologickej diverzity vrátane lokalít sústavy Natura 2000, zlepšenie vodného hospodárstva, skladovania a aplikácie hnojív a pesticídov, prevencie pôdnej erózie a zlepšenie obhospodarovania pôdy, efektívneho využívania zdrojov, podpory prechodu na nízko uhlíkové hospodárstvo odolné voči zmenám klímy v odvetviach poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva, zvýšenie účinnosti využitia energie v poľnohospodárstve a pri spracovaní potravín, zníženie emisií skleníkových plynov a amoniaku z poľnohospodárstva, podpory sekvestrácie oxidu uhličitého v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Miestny rozvoj

Typ žiadateľa a výška podpory

 • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v %
mikropodnik (0-9 zamestnancov) 0 100
malý podnik (10-49 zamestnancov) 0 100
stredný podnik (50-249 zamestnancov) 0 100

Oprávnené výdavky

 • dopravné náklady;
Vykazovanie dopravných nákladov bude formou tzv. „zjednodušených možností nákladov“, konkrétne uplatnením jednotnej sadzby na km, ktorá predstavuje položku štandardnej stupnice nákladov podľa čl. 67 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013. Jednotná sadzba na km je stanovená na základe spravodlivej, nestrannej a overiteľnej metóde výpočtu (čl. 67 ods.5 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013) na úrovni: 0,3 EUR/km.
 • personálne náklady na zabezpečenie, prípravu a realizáciu aktivít vrátane odmien zamestnancov a odvodov do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne;
Vykazovanie osobných nákladov bude formou tzv. „zjednodušených možností nákladov“, konkrétne uplatnením hodinovej sadzby, ktorá predstavuje položku štandardnej stupnice nákladov podľa čl. 67 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013. Hodinová sadzba zahŕňa celkovú cenu práce a je stanovená na základe spravodlivej, nestrannej a overiteľnej metóde výpočtu (čl. 67 ods.5 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013) na úrovni 35 EUR/hod.
 • Vykazovanie ďalších nákladov bude na základe skutočne vynaložených a zaplatených nákladov žiadateľom (v zmysle čl. 67 ods.1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013). Žiadateľ môže poveriť poradcu na vykonanie obstarávania. Oprávnené sú len tie náklady, ktoré sú stanovené pre daný poradenský produkt v katalógu poradenských služieb. Tento bod nepokrýva náklady na vlastnú činnosť žiadateľa.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom