• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • 50/PRV/2020 - Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov
Splníme Vám viac ako len 3 želania

50/PRV/2020 - Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 01. 03. 2021 do 31. 03. 2021

Predmet podpory

 • 4 – Investície do hmotného majetku
 • 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov
 • Špeciálna rastlinná výroba a citlivé plodiny
 • Živočíšna výroba

Operačné programy

 • Program rozvoja vidieka

Oprávnenosť žiadateľa

Fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe.

Územné obmedzenie

Celé územie Slovenska (NUTS I) – v súlade s podmienkami uvedenými v bode 2.5 Kritériá pre výber projektov, ktoré je rozdelené na menej rozvinuté regióny (mimo Bratislavského kraja) a ostatné regióny (Bratislavský kraj).

Podporované (oprávnené) aktivity

 • 1. investície do zvýšenia produkcie alebo jej kvality v živočíšnej výrobe a špeciálnej rastlinnej výrobe vrátane investícií do geotermálnych vrtov s tým súvisiacich investícií a vrátane investícií do obstarania technického a technologického vybavenia živočíšnej výroby a špeciálnej rastlinnej výroby vrátane strojov a náradia;
 • 2. investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie skladovacích kapacít a pozberovej úpravy vrátane sušiarní s energetickým využitím biomasy na výrobu tepla s max. tepelným výkonom do 2 MWt;
 • 3. investície do nových závlahových systémov (koncových zariadení), všetko s cieľom zvýšiť produkciu a jej kvalitu;
 • 4. investície spojené s o zavádzaním inovatívnych technológii v súvislosti s variabilnou aplikáciou organických a priemyselných hnojív do pôdy a ostatných substrátov s cieľom zlepšenia kvalitatívnych vlastností a úrodnosti pôdy a ochrany pred jej degradáciou;
 • 5. investície do zlepšenia odbytu;
 • 6. investície do zníženia záťaže na životné prostredie vrátane technológii v súvislosti s rastom produkcie alebo rastom kvality produkcie;
 • 7. V rámci projektov zameraných na rastlinnú výrobu sú oprávnené len projekty a výdavky súvisiace s pestovaním plodín na ornej pôde, trvalých kultúr a na zakrytých plochách uvedených v Zozname plodín špeciálnej rastlinnej výrobu a citlivých plodín na ornej pôde, ktorý tvorí prílohu č. 4 výzvy.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Miestny rozvoj

Typ žiadateľa a výška podpory

Výška podpory:

 • V prípade menej rozvinutých regiónov 50% z celkových oprávnených výdavkov v súlade s max. limitom určeným v tejto výzve.
 • V prípade ostatných oblastí 40% z celkových oprávnených výdavkov v súlade s max.m limitom určeným v tejto výzve.


Uvedená výška podpory sa zvyšuje o + 20% v prípadoch:
 • mladých poľnohospodárov (po dobu max. 5 rokov od dátumu začatia pôsobenia v podniku ako jeho najvyšší predstaviteľ alebo do vykonania činností podnikateľského plánu v rámci podopatrenia 6.1)
 • ak sa projekt týka ekologického poľnohospodárstva, pričom žiadateľ je evidovaný v ekológii na ÚKSÚP

Miera podpory sa môže zvýšiť kombinovane najviac do 70% z celkových oprávnených výdavkov.

 • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
 • veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
mikropodnik (0-9 zamestnancov) 40 70 10 000 60 000
malý podnik (10-49 zamestnancov) 40 70 10 000 60 000
stredný podnik (50-249 zamestnancov) 40 70 10 000 60 000
veľký podnik (250 a viac zamestnancov) 40 70 10 000 60 000

Oprávnené výdavky

Minimálna výška opráv. výdavkov: 10 000,00 EUR Maximálna výška opráv. výdavkov: 60 000,00 EUR

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom