Splníme Vám viac ako len 3 želania

AKTUALIZOVANÁ VÝZVA: IROP-PO2-SC221-PZ-2018-9 - Výzva na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl


Späť na katalóg dotácií
Príjem predbežných žiadostí 27. 07. 2018 - 08. 10. 2018

Predmet podpory

 • Zýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

Operačné programy

 • Integrovaný regionálny operačný program

Oprávnenosť žiadateľa

 • A. Organizácia štátnej správy, štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia (ako zriaďovateľ materskej školy)
 • B. Obec, mesto, mestská časť mesta Košice, mestská časť mesta Bratislava právnická osoba zriadená alebo založená obcou / mestom / mestskou časťou (ako zriaďovateľ materskej školy)
 • C. Mimovládne / neziskové organizácie (cirkev a náboženská spoločnosť aprávnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností, občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby) ako zriaďovateľ materskej školy
 • D. Subjekty zo súkromného sektora (právnická osoba ako zriaďovateľ materskej školy, fyzická osoba ako zriaďovateľ materskej školy)

Územné obmedzenie

Územná oprávnenosť realizácie projektov predkladaných na základe tejto výzvy je celú územie SR okrem: RIUS Trnavského kraja, RIUS Trenčianskeho kraja, RIUS Košického kraja, mestskej funkčnej oblasti Trnava, mestskej funkčnej oblasti Nitra a mestskej funkčnej oblasti Prešov
Oprávnený žiadateľ musí splniť podmienku dosiahnutia minimálnej hodoty Indewxu investičnej účinnosti územia v zmysle zverejnenej tabuľky prepočto IIU v rámci výzvy.

Podporované (oprávnené) aktivity

 • a. výstavba nových objektov materských škôl vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania;
 • b. rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov;
 • c. stavebno-technické úpravy existujúcich objektov a ich adaptácia pre potreby materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania (napr.nevyužité priestory ZŠ);
 • d. stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských
ihrísk, športových zariadení pre deti – uzavretých aj otvorených areálov s možnosťou celoročnej prevádzky, záhrad vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania;
 • e. obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl;
 • f. zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov materských škôl.

Dĺžka realizácie projektu

V rámci výzvy nie je stanovená maximálna ani minimálna dĺžka realizácie projektu, pri dodržaní časovej oprávnenosti výdavkov projektu, ktorá je uvedená v Príručke pre žiadateľa - Príloha č. 2a: Pravidlá oprávnenosti výdavkov pre IROP.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Miestny rozvoj
 • Vzdelávanie

Typ žiadateľa a výška podpory

 • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
 • veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
 • NNO, cirkev
 • samospráva
 • príspevkové a rozpočtové organizácie
 • nezisková organizácia
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
mikropodnik (0-9 zamestnancov) 90 0 1 000 000
malý podnik (10-49 zamestnancov) 90 0 1 000 000
stredný podnik (50-249 zamestnancov) 90 0 1 000 000
veľký podnik (250 a viac zamestnancov) 90 0 1 000 000
NNO, cirkev 95 0 1 000 000
samospráva 95 0 1 000 000
príspevkové a rozpočtové organizácie 100 0 1 000 000
nezisková organizácia 95 0 Nie je obmedzené

Žiadateľ je povinný realizáciou projektu zvýšiť kapacitu MŠ minimálne o 10 miest.

Oprávnené výdavky

 • realizácia nových objektov MŠ,
 • rekonštrukcia a modernizácia budov MŠ,
 • prístavby, nadstavby, stavebné úpravy MŠ,
 • výstavba, rekonštrukcia a modernizácia školskej jedálne alebo výdajnej školskej jedálne vrátane zariadenia,
 • stavebno-technické úpravy areálu MŠ vrátane detských ihrísk, športových zariadení pre deti – uzavretých aj otvorených s možnosťou celoročnej prevádzky, záhrad vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania, sadové úpravy a zeleň,
 • ako doplnková aktivita k stavebným úpravám budov: rekonštrukcia stavieb so zameraním na zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov – realizácia opatrení na zlepšenie tepelno-technických vlastností konštrukcií,
 • stavebný dozor,
 • odborný autorský dohľad,
 • nákup stavieb - nákup budov, objektov alebo ich častí, ktoré sú nevyhnutné v súvislosti s realizáciou projektu,
 • projektová dokumentácia– vypracovanie projektovej dokumentácie (pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizačná dokumentácia)
 • nákup interiérového vybavenia MŚ,
 • nákup výpočtovej techniky vrátane príslušenstva
 • nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadenia vrátane prvého zaškolenia obsluhy (ak relevantné) (napr. vybavenie a zariadenie školskej jedálne, výdajne školskej jedálne, a pod.),
 • všeobecné služby (len služby spojené so zabezpečením informovanosti a komunikácie – výroba a osadenie dočasného pútača a stálej tabule alebo plagátu),
 • len výdavky bezprostredne súvisiace s prípravou a riadením projektu (nepriame výdavky): cena práce (hrubá mzda a zákonné odvody zamestnávateľa) a ostatné oprávnené výdavky v zmysle kap. 4.8.1 Pravidiel k OV za zamestnancov prijímateľa, cena práce (odmeny za práce vykonané mimo pracovného pomeru a zákonné odvodov zamestnávateľa) za zamestnancov prijímateľa a ostatné oprávnené výdavky v zmysle kap. 4.8.1 Pravidiel k OV, pričom mimo pracovným pomerom sa rozumejú vzťahy uzatvorené v zmysle ustanovení §§ 223-228a z. č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.

Obmedzenia výdavkov (Benchmarky)

Celkové oprávnené výdavky na jedno miesto sú stanovené nasledovne:

 • max. 6700 EUR s DPH na vytvorenie nových kapacít MŠ pre jedno dieťa
 • max. 2500 EUR s DPH na zlepšenie existujúcich kapcít materskej školy pre jedno dieťa

Doplňujúce a špecifické informácie

Projekty nie je možné predkadať pre RIUS Trenčianskeho samosprávneho kraja, RIUS Košického samosprávneho kraja, MFO Nitra a MFO Prešov, kde nie sú v rámci výzvy pridelené žiadne alokácie finančných prostriedkov. Najvyššia alokácia zdrojov je k dispozícii pre RIUS Prešovského samosprávneho kraja a RIUS Nitrianskeho samosprávneho .kraja

Ostatné informácie

Žiadateľ je povinný realizáciou projektu zvýšiť kapacitu MŠ minimálne o 10 miest.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom