Splníme Vám viac ako len 3 želania

AKTUALIZOVANÁ VÝZVA: IROP-PO2-SC222-2016-13 - Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 22. 12. 2016 do 09. 04. 2018

Predmet podpory

 • Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

Operačné programy

 • Integrovaný regionálny operačný program

Oprávnenosť žiadateľa

 • organizácia štátnej správy (ako zriaďovateľ subjektov výchovy a vzdelávania)
 • obec (obec ako zriaďovateľ základnej školy)
 • samosprávny kraj (ako zriaďovateľ základnej školy)
 • nezisková organizácia (ako zriaďovateľ/zakladateľ základnej školy resp. ako poskytovateľ všeobecne prospešných služieb v oblasti vzdelávania)
 • združenie (ako zriaďovateľ/zakladateľ základnej školy resp. ako poskytovateľ všeobecne prospešných služieb v oblasti vzdelávania)
 • cirkev a náboženská spoločnosť (ako zriaďovateľ/zakladateľ základnej školy)
 • subjekty zo súkromného sektora (PO alebo FO) mimo schém štátnej pomoci

Pozn. : Oprávnenými sú plnoorganizované základné školy zaradené do siete škôl, školských zariadení v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v platnom znení. Žiadateľ, ktorý je subjektom územnej samosprávy má schválený program rozvoja a príslušnú územnoplánovaciu dokumentáciu v súlade s ustanovením § 7 ods. 6, § 8 ods. 6 a § 8a ods. 4 zákona o podpore regionálneho rozvoja.

Podporované (oprávnené) aktivity

 • obstaranie jazykových učební na výučbu slovenského jazyka a cudzích jazykov, vrátane slovenského jazyka pre osoby vyrastajúce v inom jazykovom prostredí
 • obstaranie školských knižníc vrátane priestorov pre ďalší rozvoj kľúčových kompetencií žiakov
 • obstaranie prírodovedných učební
 • obstaranie polytechnických učební
 • obstaranie IKT učební
 • stavebno-technické úpravy pre potreby obstarania učební len ako doplnková aktivita (nie samostatná)

Dĺžka realizácie projektu

 • Maximálna dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu nie je časovo obmedzená.

Žiadateľ môže začať realizáciu aktivít projektu až po podaní žiadosti o NFP.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Vzdelávanie

Typ žiadateľa

Povinná história Od 0 rokov
 • NNO, cirkev
 • samospráva
Typ žiadateľa Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
MIN MAX MIN MAX
NNO, cirkev 95 95 0 200 000
samospráva 95 100 0 200 000

 • Aktualizácia výzvy sa týka termínu uzávierky 4. kola výzvy, ktorá je stanovená na 9.4.2018

 • Výzva je aktuálne od 9. januára 2018 uzatvorená pre celé územie Trenčianskeho, Žilinského a Prešovského kraja Rovnako tak je uzatvorená pre RIÚS Trnavského, Nitrianskeho, Banskobystrického a Košického kraja.

Obmedzenia výdavkov (Benchmarky)

Benchmarkové hodnoty (ukazovateľ mernej investičnej náročnosti) pre jednotlivé typy učební a knižnicu:

 • IKT učebňa (16 žiakov) – variant klasické klientské stanice - benchmark 16.930,- EUR s DPH, dodatočná investičná náročnosť na 1 žiaka 430,- EUR s DPH
 • IKT učebňa (16 žiakov) – variant notebook / tablet - benchmark 21.780,- EUR s DPH, dodatočná investičná náročnosť na 1 žiaka 730,- EUR s DPH
 • Jazyková učebňa (16 žiakov) - benchmark 10.830,- EUR s DPH, dodatočná investičná náročnosť na 1 žiaka 430,- EUR s DPH
 • Fyzikálna učebňa (16 žiakov) - benchmark 57.130,- EUR s DPH, dodatočná investičná náročnosť na 1 žiaka 180,- EUR s DPH
 • Biologická/chemická učebňa (16 žiakov) - benchmark 57.680,- EUR s DPH, dodatočná investičná náročnosť na 1 žiaka 180,- EUR s DPH
 • Polytechnická učebňa (16 žiakov) - benchmark 58.340,- EUR s DPH, dodatočná investičná náročnosť na 1 žiaka 80,- EUR s DPH
 • Knižnica - benchmark 52.450,- EUR s DPH

Pozn.: v prípade vytvorenia odbornej učebne s vyššou kapacitou ako 16 žiakov je možné pripočítať finančný ukazovateľ dodatočnej investičnej náročnosti na každého jedného žiaka. Súčasťou smerných ukazovateľov mernej investičnej náročnosti nie sú stavebné práce súvisiace s vytvorením odbornej učebne. V prípade prekročenia stanovených benchmarkov budú výdavky nad referenčnú hodnotu benchmarku posúdené ako neoprávnené.

Doplňujúce a špecifické informácie

 • oprávnenými sú školy a školské zariadenia zaradené do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v platnom znení

 • vysporiadané vlastnícke práva k pozemku a objektu, ktorý tvorí predmet projektu (výlučné vlastníctvo resp. dlhodobý prenájom garantovaný po dobu minimálne 5 rokov po ukončení realizácie aktivít projektu)
 • v prípade investícií, pri ktorých sa vyžaduje vydanie stavebného povolenia alebo iného povolenia na realizáciu stavby, je povinnosť predložiť právoplatné rozhodnutie príslušného stavebného úradu resp. oznámenie stavebného úradu, že nemá námietky voči predloženému stavebnému ohláseniu, vrátane príslušnej projektovej dokumentácie

 • podmienka dosiahnutia minimálnej hodnoty požadovaného indexu investičnej účinnosti, ktorý je individuálne zadefinovaný pre každú školu

 • vysporiadané záväzky voči Slovenskej republike

Ostatné informácie

 • Aktualizácia výzvy sa týka termínu uzávierky 4. kola výzvy, ktorá je stanovená na 9.4.2018

 • Výzva je aktuálne od 9. januára 2018 uzatvorená pre celé územie Trenčianskeho, Žilinského a Prešovského kraja Rovnako tak je uzatvorená pre RIÚS Trnavského, Nitrianskeho, Banskobystrického a Košického kraja.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom