Splníme Vám viac ako len 3 želania

AKTUALIZOVANÁ VÝZVA: IROP-PO2-SC223-2016-14 - Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní


Späť na katalóg dotácií
Príjem predbežných žiadostí 28. 02. 2017 - 19. 01. 2038
Príjem úplných žiadostí od 28. 02. 2017 do 09. 04. 2018

Predmet podpory

 • Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

Operačné programy

 • Integrovaný regionálny operačný program

Oprávnenosť žiadateľa

 • organizácie štátnej správy (ústredné orgány štátnej správy)
 • subjekty verejnej správy (samosprávny kraj), a ostatné subjekty verejnej správy (stredné odborné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja)
 • mimovládne organizácie (nezisková organizácia ako zriaďovateľ/zakladateľ školy, nezisková organizácia ako poskytovateľ všeobecne prospešných služieb v oblasti vzdelávania, cirkev a náboženská spoločnosť ako zriaďovateľ/zakladateľ školy, združenie ako zriaďovateľ/zakladateľ školy, združenie ako poskytovateľ všeobecne prospešných služieb v oblasti vzdelávania, stredné odborné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti právnickej osoby)
 • súkromný sektor mimo schém štátnej pomoci (fyzické a právnické osoby, stredné odborné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti právnickej osoby)

Podporované (oprávnené) aktivity

 • obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk pre:
- praktické vyučovanie,
- odborný výcvik, odbornú prax,
- celoživotné vzdelávanie,
- jazykové učebne, odborné dielne, odborné učebne,
- knižnice, prednáškové a vyučovacie miestnosti, na stredných odborných školách, centrách odborného vzdelávania a prípravy, strediskách odbornej praxe, strediskách praktického vyučovania a školských hospodárstvach a s tým súvisiace stavebné úpravy

 • obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia internátov a s tým súvisiace stavebné úpravy, vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania

 • prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov
- stredných odborných škôl,
- centier odborného vzdelávania a prípravy,
- stredísk odbornej praxe,
- stredísk praktického vyučovania a
- školského hospodárstva, súvisiacich okrem iného aj zo zabezpečením prvkov inkluzívneho vzdelávania, a vybavenosťou pre širšiu komunitu centier odborného vzdelávania a prípravy

 • zvýšenie energetickej hospodárnosti budov
- stredných odborných škôl, - centier odborného vzdelávania a prípravy, - stredísk odbornej praxe, - stredísk praktického vyučovania, - školských hospodárstiev a internátov

Pozn.: zvýšenie energetickej hospodárnosti budov nie je možné realizovať ako samostatný / jediný typ aktivít, ale iba v kombinácií s ostatnými aktivitami. Rovnako tak nie je možné samostatne realizovať aktivitu typu obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia internátov. Realizáciou projektu nesmie dôjsť k vzniku alebo podpore elokovaných pracovísk stredných odborných škôl pri segregovaných rómskych osídleniach/komunitách.

Dĺžka realizácie projektu

 • Maximálna dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu nie je časovo obmedzená

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Vzdelávanie

Typ žiadateľa

 • samospráva
Typ žiadateľa Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
MIN MAX MIN MAX
samospráva 95 100 0 4 000 000

 • Aktualizácia výzvy sa týka termínu uzávierky 4. kola výzvy, ktorá je stanovená na 9.4.2018
 • Ku dňu 06. decembra 2017 bola predmetná výzva uzatvorená pre územie RIÚS Nitrianskeho kraja, RIÚS Banskobystrického kraja, RIÚS Prešovského kraja, RIÚS Košického kraja, UMR Trnavského kraja, RIÚS Bratislavského kraja a UMR Banskobystrického kraja. Výzva bola uzavretá na základe dopytu žiadostí o poskytnutie NFP. Po tomto termíne nie je možné predkladať žiadosti o poskytnutie NFP v rámci výzvy pre vyššie uvedené RIÚS/UMR.

Doplňujúce a špecifické informácie

 • oprávnenými sú školy a školské zariadenia zaradené do *siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v platnom znení,
 • vysporiadané vlastnícke práva k pozemku a objektu, ktorý tvorí predmet projektu (výlučné vlastníctvo resp. dlhodobý prenájom garantovaný po dobu minimálne 5 rokov po ukončení realizácie aktivít projektu),
 • na nehnuteľnom majetku/hnuteľnom majetku, ktorý má byť zhodnotený z prostriedkov NFP alebo jeho časti, alebo na nehnuteľnom majetku/hnuteľnom majetku, ktorý má byť z prostriedkov NFP alebo jeho časti nadobudnutý (kúpna zmluva, zmluva o budúcej kúpnej zmluve a pod.) nesmie viaznuť záložné právo v čase od podania ŽoNFP až do uzavretia zmluvy o NFP.
 • v prípade investícií, pri ktorých sa vyžaduje vydanie stavebného povolenia alebo iného povolenia na realizáciu stavby, je povinnosť predložiť k ŽoNFP právoplatné rozhodnutie príslušného stavebného úradu resp. oznámenie stavebného úradu, že nemá námietky voči predloženému stavebnému ohláseniu, vrátane príslušnej projektovej dokumentácie,
 • podmienka dosiahnutia minimálnej hodnoty požadovaného indexu investičnej účinnosti, ktorý je individuálne zadefinovaný pre každú školu.
 • vysporiadané záväzky voči Slovenskej republike.

Ostatné informácie

 • Aktualizácia výzvy sa týka termínu uzávierky 4. kola výzvy, ktorá je stanovená na 9.4.2018
 • Ku dňu 06. decembra 2017 bola predmetná výzva uzatvorená pre územie RIÚS Nitrianskeho kraja, RIÚS Banskobystrického kraja, RIÚS Prešovského kraja, RIÚS Košického kraja, UMR Trnavského kraja, RIÚS Bratislavského kraja a UMR Banskobystrického kraja. Výzva bola uzavretá na základe dopytu žiadostí o poskytnutie NFP. Po tomto termíne nie je možné predkladať žiadosti o poskytnutie NFP v rámci výzvy pre vyššie uvedené RIÚS/UMR.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom