Splníme Vám viac ako len 3 želania

AKTUALIZOVANÁ VÝZVA OPKZP-PO1-SC111-2018-38 - Podpora triedeného zberu komunálnych odpadov pre podnikateľov


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 11. 01. 2018 do 15. 08. 2018

Predmet podpory

Podpora triedeného zberu komunálnych odpadov – pre podnikateľské subjekty - vybudovanie/modernizácia dotrieďovacích liniek na vytriedené zložky komunálnych odpadov. Podpora podľa schémy štátnej pomoci (regionálna investičná pomoc).
Nižšie % miery podpory platí pre Trnavský, Trenčiansky a Nitriansky kraj.

Operačné programy

 • Kvalita životného prostredia

Oprávnenosť žiadateľa

 • fyzické a právnické osoby (podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka) oprávnené na podnikanie v oblasti nakladania s odpadom, resp. s iným ako nebezpečným odpadom

V rámci tejto výzvy nie je možné podporiť projekty právnických osôb v 100% vlastníctve obcí zamerané na podporu systémov tried. zberu zložiek KO, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, v prípade, ak je cieľom projektu dotrieďovanie komunálnych odpadov z územia obce, ktorá je vlastníkom právnickej osoby žiadajúcej o pomoc.

Územné obmedzenie

Oprávneným územím je celá SR okrem Bratislavského kraja.

Podporované (oprávnené) aktivity

Podpora systémov triedeného zberu zložiek komunálnych odpadov, t.j.: vybudovanie / modernizáciu (za účelom zvýšenia kapacity) dotrieďovacích liniek na vytriedené zložky komunálnych odpadov napr. odpadov z plastu, papiera, skla.

Dĺžka realizácie projektu

 • nie je obmedzená

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Odpady

Typ žiadateľa a výška podpory

 • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
 • veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
mikropodnik (0-9 zamestnancov) 45 55 0 1 500 000
malý podnik (10-49 zamestnancov) 45 55 0 1 500 000
stredný podnik (50-249 zamestnancov) 35 45 0 1 500 000
veľký podnik (250 a viac zamestnancov) 25 35 0 1 500 000

Aktualizácia spočíva najmä v zmene termínu 2. hodnotiaceho kola z 15.10.2018 a na 15.8.2018 a skráteniu intervalu medzi hodnotiacimi kolami na 3 mesiace.

Prvé hodnotiace kolo: 15.5.2018
Druhé hodnotiace kolo: 15.08.2018
Ďalšie v intervale 3 mesiacov od termínu uzavretia predchádzajúceho hodnotiaceho kola.

Oprávnené výdavky

Vybudovanie t.j. stavebné práce a nákup technológie týkajúce sa zabezpečenia funkčnosti zariadenia na dotrieďovanie komunálnych odpadov.
Medzi oprávnené výdavky patrí:

 • napr. dotrieďovacia linka
 • zariadenie na mechanickú úpravu odpadov – lis, určený na zmenšenie objemu dotriedených zložiek za účelom ich efektívnejšej dopravy do miesta zhodnotenia
 • váha na váženie zložiek KO
 • veľkokapacitné nádoby.
Projekt zameraný výlučne na nákup zariadenia na mechanickú úpravu odpadov – lisu, určeného na zmenšenie objemu dotriedených zložiek za účelom ich efektívnejšej dopravy do miesta zhodnotenia bude považovaný za neoprávnený.

Obmedzenia výdavkov (Benchmarky)

Maximálna výška príspevku na projekt nesmie presiahnuť 1,5 mil. EUR.

Doplňujúce a špecifické informácie

Žiadateľ je povinný ku dňu predloženia ŽoNFP začať verejné obstarávanie na hlavnú aktivitu projektu, okrem VO realizovaného cez EKS, zákaziek s nízkou hodnotou alebo zákazok, ktoré podliehajú výnimke.

Ostatné informácie

Prvé hodnotiace kolo: 15.5.2018
Druhé hodnotiace kolo: 15.08.2018
Ďalšie v intervale 3 mesiacov od termínu uzavretia predchádzajúceho hodnotiaceho kola.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom