• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • AKTUALIZOVANÁ VÝZVA: OPKZP-PO1-SC141-2017-25 Výzva na skvalitňovanie monitorovania ovzdušia
Splníme Vám viac ako len 3 želania

AKTUALIZOVANÁ VÝZVA: OPKZP-PO1-SC141-2017-25 Výzva na skvalitňovanie monitorovania ovzdušia


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 14. 07. 2017 do 02. 01. 2023

Predmet podpory

Zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality

Operačné programy

 • Kvalita životného prostredia

Oprávnenosť žiadateľa

 • Príspevková organizácia MŽP SR poverená činnosťami v oblasti ochrany ovzdušia
 • Subjekty územnej samosprávy:
  • obce a vyššie územné celky
  • rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie zriadené obcou alebo vyšším územným celkom
  • združenia s výlučnou účasťou obcí, ktoré vznikli na základe zákona č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení (§ 20b až § 20f) alebo na základe zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (§20f až §21). V Registri organizácií vedenom Štatistickým registrom Slovenskej republiky musia mať takéto združenia zároveň v rámci druhu vlastníctva evidované „Vlastníctvo územnej samosprávy“.
 • Subjekty ústrednej správy:
  • ústredné orgány štátnej správy
  • štátne rozpočtové organizácie
  • štátne príspevkové organizácie
 • Subjekty ústrednej správy:
  • verejná vysoká škola
  • subjekty zapísané a zaradené v Registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky v ústrednej správe
 • Združenia fyzických alebo právnických osôb (z verejnej správy)
 • Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby
 • MV SR- okresné úrady s plnením úloh podľa zákona o ovzduší

Územné obmedzenie

Celé územie Slovenskej republiky

Podporované (oprávnené) aktivity

 • C.1 Zlepšenie a skvalitnenie Národného monitorovacieho systému kvality ovzdušia (ďalej aj „NMSKO“) vrátane jeho obnovy, údržby, rozšírenia a akreditácií ako aj odbornej podpory. Predmet podpory sa vzťahuje na:
  • existujúce odberné miesta NMSKO
  • vytvorenie odberných miest na novovybudovaných monitorovacích staniciach, ktoré sa stanú súčasťou NMSKO
 • C.2 Zlepšenie úrovne Národného emisného informačného systému (ďalej aj „NEIS“), vrátane zabezpečenia predkladania správ a informácií v elektronickej podobe povinnými osobami; najmä zavedenie nových aplikovaných modulov NEIS podľa požiadaviek na informovanie verejnosti a reportingových povinností.
 • C.3 Zlepšenie úrovne Národného registra znečisťovania (ďalej aj „NRZ“)
 • C.4 Podpora modelových výpočtov znečistenia ovzdušia a chemických analýz.

Dĺžka realizácie projektu

V rámci výzvy nie je stanovená maximálna ani minimálna dĺžka realizácie projektu. Časová oprávnenosť výdavkov projektu, ktorá je uvedená v Príručke k oprávnenosti výdavkov,však musí byť dodržaná.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Ovzdušie
 • Zmena klímy

Typ žiadateľa a výška podpory

 • štátny podnik
 • NNO, cirkev
 • samospráva
 • príspevkové a rozpočtové organizácie

Uzávierky hodnotiacich kôl sú každé 3 mesiace, ku koncu mesiaca.

Oprávnené výdavky

Oprávnené na financovanie budú len tie výdavky, ktoré súvisia s hlavnou aktivitou projektu, ku ktorej vydal gestor súhlasné stanovisko

Obmedzenia výdavkov (Benchmarky)

Minimálna výška príspevku na projekt sa nestanovuje. Maximálna výška celkových oprávnených výdavkov projektu nesmie prekročiť sumu 20 mil. EUR.

Doplňujúce a špecifické informácie

Projekty musia prispieť k plneniu požiadaviek:

 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/50/ES z 21. mája 2008 o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší
v Európe (Ú. v. EÚ L 152, 11.6.2008)
 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 334, 17.12.2010)
 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/81/ES z 23. októbra 2001 o národných emisných stropoch pre určité znečisťujúce látky (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv.6)
 • Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2011/850/EÚ z 12.decembra 2011, ktorým sa stanovujú pravidlá pre smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/107/ES a 2008/50/ES, pokiaľ ide o vzájomnú výmenu informácií a podávanie správ o kvalite okolitého ovzdušia
 • Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší
 • Zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí
 • Vyhlášky č. 244/2016 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o kvalite ovzdušia

Ostatné informácie

Uzávierky hodnotiacich kôl sú každé 3 mesiace, ku koncu mesiaca.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom