Splníme Vám viac ako len 3 želania

AKTUALIZOVANÁ VÝZVA: OPKZP-PO3-SC313-2017-31 - Manažment mimoriadnych udalostí na lokálnej a regionálnej úrovni


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 31. 10. 2017 do 31. 12. 2018

Predmet podpory

Optimalizácia systémov, služieb a posilnenie intervenčných kapacít pre manažment mimoriadnych udalostí na lokálnej a regionálnej úrovni

Operačné programy

 • Kvalita životného prostredia

Oprávnenosť žiadateľa

Oprávnení žiadatelia a partneri žiadateľa:

 • zložky integrovaného záchranného systému,
 • štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie,
 • subjekty územnej samosprávy,
 • združenia fyzických alebo právnických osôb,
 • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby.
Predmet činnosti oprávnených žiadateľov a partnerov žiadateľov musí byť v súlade so zameraním výzvy.

Existencia oprávneného žiadateľa ku dňu podania žiadosti ŽoNFP musí byť minimálne 2 roky.

Územné obmedzenie

Pre túto výzvu je oprávneným miestom realizácie projektu celé územie SR s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja. Z územného hľadiska sú teda oprávnené na podporu projekty realizované na území menej rozvinutých regiónov.
Oprávnené na podporu sú tiež projekty, ktoré svojimi účinkami zasahujú celé územie Slovenskej republiky (vrátane Bratislavského samosprávneho kraja). V prípade projektov s účinkami na celé územie SR sa aplikuje princíp pro-rata.

Podporované (oprávnené) aktivity

 • A1: Optimalizácia systémov a služieb pre manažment mimoriadnych udalostí na lokálnej a regionálnej úrovni;
 • A2: Zabezpečenie špeciálneho vybavenia nevyhnutného pre včasnú a efektívnu intervenciu;
 • A3: Podpora opatrení zameraných na výcvik, vzdelávanie, výmenu informácií a skúsenosti.

Žiadateľ je povinný realizovať v rámci jedného projektu všetky uvedené podaktivity.

Dĺžka realizácie projektu

 • nie je stanovená maximálna ani minimálna dĺžka realizácie projektu

Podporované oblasti

 • Inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa
 • Miestny rozvoj

Typ žiadateľa a výška podpory

Povinná história Od 2 roky
 • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
 • veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
 • štátny podnik
 • samospráva
 • príspevkové a rozpočtové organizácie
 • štátna správa
 • nezisková organizácia
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
mikropodnik (0-9 zamestnancov) 0 90 1 000 000 44 000 000
malý podnik (10-49 zamestnancov) 0 90 1 000 000 44 000 000
stredný podnik (50-249 zamestnancov) 0 90 1 000 000 44 000 000
veľký podnik (250 a viac zamestnancov) 0 90 1 000 000 44 000 000
štátny podnik 0 100 1 000 000 44 000 000
samospráva 0 95 1 000 000 44 000 000
príspevkové a rozpočtové organizácie 95 100 1 000 000 44 000 000
štátna správa 0 100 1 000 000 44 000 000
nezisková organizácia 0 95 1 000 000 44 000 000

 • Aktualizácia výzvy sa týka termínu uzávierky 6. kola výzvy, ktorá je stanovená na 31.12.2018

Doplňujúce a špecifické informácie

Žiadateľ a partner žiadateľa sú povinní zabezpečiť financovanie monitorovania a vyhodnocovania rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov na základe modelovania vývoja mimoriadnych udalostí počas obdobia minimálne 5 rokov od ukončenia realizácie projektu

Ostatné informácie

 • Aktualizácia výzvy sa týka termínu uzávierky 6. kola výzvy, ktorá je stanovená na 31.12.2018

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom