Splníme Vám viac ako len 3 želania

AKTUALIZOVANÁ VÝZVA: OPKZP-PO4-SC411-2017-36 - Výstavba zariadení na biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energ. zariadení na báze fosílnych palív


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 27. 12. 2017 do 31. 12. 2018

Predmet podpory

Výstavba zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení na báze fosílnych palív.

Operačné programy

 • Kvalita životného prostredia

Oprávnenosť žiadateľa

 • malé a stredné podniky (MSP) a veľké podniky
 • subjekty ústrednej správy - štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie;
 • ostatné subjekty ústrednej správy – verejné vysoké školy a verejnoprávne inštitúcie;
 • subjekty územnej samosprávy - obce a VÚC a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie;
 • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby;
 • združenia fyzických a/alebo právnických osôb, ktoré neboli založené za účelom vykonávania hospodárskej činnosti.

Územné obmedzenie

Oprávneným miestom realizácie projektu je celá SR okrem Bratislavského kraja.

Rozhodujúce je miesto realizácie projektu, nie sídlo žiadateľa. Projekt môže byť realizovaný aj na viacerých miestach (uvedených v ŽoNFP), avšak vždy na oprávnenom území.

Podporované (oprávnené) aktivity

A. Výstavba zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení s maximálnym tepelným príkonom 20 MW na báze fosílnych palív.

Oprávnené projekty musia spĺňať nasledovné podmienky:

 • Predloženie energetického auditu, ktorý musí byť vypracovaný odborne spôsobilou osobou. Za energ. audit sa považuje účelový EA s predmetom energetického auditu minimálne v rozsahu oprávnenej aktivity tejto výzvy alebo EA podniku, ak je oprávnená aktivita tejto výzvy v energetickom audite samostatne identifikovateľná.
 • V súvislosti s podporou na inštaláciu kotlov na biomasu budú podporované nízkoemisné zariadenia v súlade s požiadavkami smernice o obmedzení emisií určitých znečisťujúcich látok do ovzdušia zo stredne veľkých spaľovacích zariadení, alebo v súlade s navrhovaným nariadením Komisie, ktorým sa vykonáva smernica 2009/125/ES19, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn kotlov na tuhé palivo, pričom budú podporované zariadenia s vyššou energetickou účinnosťou.
 • Podporené budú projekty:
  • vyhodnotené ako vhodné a účelné vzhľadom na východiskovú situáciu a identifikované potreby v danej oblasti, nákladovo efektívne, udržateľné a zároveň ako projekty s adekvátnym spôsobom a kapacitným zabezpečením ich realizácie;
  • v ktorých bude fosílne palivo, s výnimkou zemného plynu, nahradené tuhou drevnou biomasou;
  • ktoré nie sú v rozpore so Stratégiou pre redukciu PM1022 a programami na zlepšenie kvality ovzdušia. Zároveň budú sledované aj emisie vybraných znečisťujúcich látok ako SO2 a NOx, ktorých znižovanie prispieva k dodržiavaniu národných emisných stropov.
 • Projekty, v ktorých sa len časť fosílneho paliva, s výnimkou paliva potrebného na zapaľovanie, nahradí biomasou nie sú oprávnené na podporu.
 • Projekt bude podporený len v prípade preukázania súladu s kritériami udržateľnosti využívania biomasy.

V prípade poskytnutia pomoci veľkým podnikom je potrebné zabezpečiť, aby finančný príspevok z EŠIF neviedol k podstatnému zníženiu pracovných miest v danom území v rámci EÚ.

Dĺžka realizácie projektu

Max. dĺžka realizácie projektu je 24 mesiacov.

Podporované oblasti

 • Miestny rozvoj
 • Obnoviteľné zdroje energie

Typ žiadateľa a výška podpory

 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
 • veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
 • štátny podnik
 • samospráva
 • príspevkové a rozpočtové organizácie
 • štátna správa
 • nezisková organizácia
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
malý podnik (10-49 zamestnancov) 0 60 100 000 3 000 000
stredný podnik (50-249 zamestnancov) 0 60 100 000 3 000 000
veľký podnik (250 a viac zamestnancov) 0 60 100 000 3 000 000
štátny podnik 0 95 100 000 3 000 000
samospráva 0 95 100 000 3 000 000
príspevkové a rozpočtové organizácie 0 95 100 000 3 000 000
štátna správa 0 100 100 000 3 000 000
nezisková organizácia 0 95 100 000 3 000 000

 • Aktualizácia výzvy sa týka termínu uzávierky 5. kola výzvy, ktorá je stanovená na 31.12.2018
Uzavretie ďalších kôl v intervale 3 mesiacov.
Alokácia: 22,5 mil EUR
Zvýhodnené budú projekty:
 • ktoré sú súčasťou stratégie udržateľného rozvoja miest, alebo regionálnej integrovanej územnej stratégie alebo nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, najmä pre mestské oblasti;
 • ktoré budú realizované na území aspoň jedného z okresov zaradeného do zoznamu najmenej rozvinutých okresov;
 • využívajúce odpadnú biomasu;
 • ktorých realizácia bude viesť k vyššiemu využitiu tepla v zariadeniach KVET;

Oprávnené výdavky

 • nákup softvéru, nevyhnutného na riadne využívanie hmotného majetku nadobudnutého v súvislosti s realizáciou projektu do výšky max. 10 % celkových opr.výdavkov (ďalej len „COV“) na projekt, ak nie je súčasťou zmluvy na uskutočnenie stavebných prác a ak je zakúpený samostatne, tzn. že nie je súčasťou dodávky hardvéru a jeho ocenenia
 • stavebné práce súvisiace s výstavbou zariadení a výdavkami na inštaláciu zariadení na využívanie drevnej biomasy (ak nie sú obstarávané samostatne),
 • stavebný dozor do výšky stanovených percent.limitov;
 • odborný autorský dohľad do výšky stanovených percentuálnych limitov.
 • nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, vrátane dodávky a montáže zariadení a prvého zaškolenia obsluhy (ak relevantné), ktoré súvisia s predmetom výzvy/podpory, v prípade, že VO tovarov (technologického a strojného zariadenia) sa uskutoční samostatne, t.j. mimo stavebných prác;
 • modernizácia prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (ktoré nie sú súčasťou stavby), ktoré súvisia s predmetom výzvy;
 • revízie dotknutých zariadení, funkčné skúšky, uvedenie do skúšobnej a trvalej prevádzky (ak nie sú tieto služby súčasťou výdavkov v skupine 021 alebo 022);
 • rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami maximálne do výšky 2,5 % celkových oprávnených výdavkov na stavebné práce (napr. vynútené preložky inžinierskych sietí v nevyhnutnom rozsahu, pokiaľ tieto siete preukázateľne znemožňujú realizáciu projektu a nebolo ich možné predvídať).
Nepriame výdavky (do výšky stanoveného finančného limitu):
 • riadenie projektu – externé
 • výroba a osadenie dočasného (veľkoplošného) pútača a stálej tabule alebo plagátu
 • výdavky na publikovanie článkov o projekte
 • mzdové výdavky zamestnancov prijímateľa bezprostredne súvisiace s riadením projektu – interné (neuplatňuje sa pre žiadateľov v rámci schémy ŠP OZE);
 • odmeny za práce vykonávané mimo pracovného pomeru bezprostredne súvisiace s riadením projektu – interné (neuplatňuje sa pre žiadateľov v rámci schémy ŠP OZE)

Obmedzenia výdavkov (Benchmarky)

Finančné limity pre oprávnenú aktivitu:

 • Energetické zariadenie na využívanie biomasy na výrobu tepla (tuhá drevná biomasa) - Investičná náročnosť na jednotku inštalovaného výkonu do 1 580 000 EUR/MW
 • Energetické zariadenie na využívanie biomasy na kombinovanú výrobu elektriny a tepla (tuhá drevná biomasa) - - Investičná náročnosť na jednotku inštalovaného výkonu do 3 950 000 EUR/MW
Pozn.: V prípade zariadení KVET sa za inštalovaný výkon považuje inštalovaný výkon elektrických zariadení.
V prípade prekročenia stanovených finančných limitov, alebo v prípade konkrétnych výdavkov, ktoré budú nadhodnotené, budú tieto výdavky znížené a projekt nebude neschválený z tohto dôvodu.
Výdavky na investovanie do výroby energie z OZE, predstavujú oprávnené výdavky vtedy, keď ich možno v celkových investičných výdavkoch identifikovať ako osobitnú investíciu, napríklad ako ľahko identifikovateľný prídavný komponent už existujúceho zariadenia a tieto výdavky súvisia s energiou z obnoviteľných zdrojov.

Doplňujúce a špecifické informácie

Žiadateľ je povinný začať VO na všetky hl. aktivity realizované dodávateľsky (okrem zákaziek s nízkou hodnotou, podlimitných zákaziek realizovaných cez elektronické trhovisko a zákaziek podliehajúcich výnimkám).

Podnik žiadateľa musí byť aktívny, čo znamená, že majetkové zložky podniku žiadateľa sú primerané k veľkosti projektu a súčasne podnik žiadateľa aktívne pôsobí na trhu (nejedná sa o ekonomicky neaktívnu firmu).

Žiadateľ nesmie začať realizáciu hlavnej aktivity projektu pred predložením ŽoNFP.

Preukazovanie plnenia kritérií udržateľného využívania biomasy: Aby bol projekt považovaný za udržateľný, musia byť splnené všetky nasledovné kritériá:

 • Kritérium 1 Preukazovanie pôvodu vstupnej suroviny
 • Kritérium 2 Preprava a distribúcia
 • Kritérium 3 Účinnosť premeny energie palivovej dendromasy.
Uvedené kritériá majú charakter vylučujúcich kritérií. Nesplnenie jedného z kritérií je dôvodom na zamietnutie projektu v procese posudzovania projektu, resp. na vrátenie NFP v procese implementácie projektu. Pri predkladaní projektu žiadateľ deklaruje splnenie kritérií č.1 a č.2 počas udržateľnosti projektu čestným vyhlásením, splnenie kritéria č.3 deklaruje údajmi uvedenými v projektovej dokumentácii.

Ostatné informácie

 • Aktualizácia výzvy sa týka termínu uzávierky 5. kola výzvy, ktorá je stanovená na 31.12.2018
Uzavretie ďalších kôl v intervale 3 mesiacov.
Alokácia: 22,5 mil EUR
Zvýhodnené budú projekty:
 • ktoré sú súčasťou stratégie udržateľného rozvoja miest, alebo regionálnej integrovanej územnej stratégie alebo nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, najmä pre mestské oblasti;
 • ktoré budú realizované na území aspoň jedného z okresov zaradeného do zoznamu najmenej rozvinutých okresov;
 • využívajúce odpadnú biomasu;
 • ktorých realizácia bude viesť k vyššiemu využitiu tepla v zariadeniach KVET;

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom