Splníme Vám viac ako len 3 želania

AKTUALIZOVANÁ VÝZVA: OPKZP-PO4-SC441-2018-39 - Podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 06. 04. 2018 do 31. 12. 2018

Predmet podpory

Vypracovanie a implementácia nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, najmä pre mestské oblasti vrátane aktualizácie a implementácie koncepcií rozvoja obcí v oblasti tepelnej energetiky.

Operačné programy

 • Kvalita životného prostredia

Oprávnenosť žiadateľa

 • subjekty územnej samosprávy – obce a vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie
 • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby

Územné obmedzenie

Oprávnené územia:

 • Západné Slovensko (Trnavský,Nitriansky a Trenčiansky samosprávny kraj),
 • Stredné Slovensko (Žilinský a Banskobystrický samosprávny kraj),
 • Východné Slovensko (Košický a Prešovský samosprávny kraj).

Podporované (oprávnené) aktivity

A1 Vypracovanie regionálnej alebo lokálnej nízkouhlíkovej stratégie (ďalej len NUS)
Oprávnené, ak sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

 • jej súčasťou je posúdenie stavu zásobovania všetkými dostupnými formami využiteľnej energie;
 • dôraz je kladený na NU opatrenia najmä na energetickú efektívnosť, využívanie OZE s ohľadom na ochranu životného prostredia, najmä v súvislosti s produkciou emisií skleníkových plynov a emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia;
 • regionálna alebo lokálna NUS na obdobie minimálne 5 rokov bude spracovaná s využitím metodiky Dohovoru primátorov a starostov k Akčnému plánu udržateľného energetického rozvoja,
 • ak je v predmetnej lokalite systém centralizovaného zásobovania teplom, musí byť neoddeliteľnou súčasťou NUS aj aktualizácia koncepcie rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky so zohľadnením klesajúceho dopytu po využiteľnom teple a stanovením postupu následného optimálneho prispôsobenia sa distribúcie a výroby tepla.
 • súčasťou projektu na vypracovanie regionálnej alebo lokálnej NUS alebo jej častí musí byť aj jej schválenie relevantnými orgánmi.

Dĺžka realizácie projektu

Žiadateľ je povinný ukončiť realizáciu hlavnej aktivity projektu do 18 mesiacov od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Miestny rozvoj
 • Ovzdušie
 • Energetická efektívnosť
 • Životné prostredie – ostatné

Typ žiadateľa a výška podpory

 • NNO, cirkev
 • samospráva
 • príspevkové a rozpočtové organizácie
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
NNO, cirkev 0 95 10 000 300 000
samospráva 0 95 10 000 300 000
príspevkové a rozpočtové organizácie 0 95 10 000 300 000

 • Aktualizácia výzvy sa týka termínu uzávierky 3. kola výzvy, ktorá je stanovená na 31.12.2018

Oprávnené výdavky

 • vypracovanie regionálnej alebo lokálnej NUS alebo jej časti ako výstupného dokumentu projektu (čo zahŕňa o. i. prípravu podkladových materiálov, doplnkových analýz, vypracovanie špecifických údajov a podobne), v prípade, ak nie je vypracovaná zamestnancami žiadateľa/prijímateľa;
 • vypracovanie odborného posudku na regionálnu alebo lokálnu NUS v prípade ak je NUS vypracovaná zamestnancami prijímateľa a relevantný schvaľovací orgán takýto posudok vyžaduje;
 • posúdenie vplyvu reg. alebo lokálnej NUS alebo jej časti na životné prostredie;
 • výdavky na školenia súvisiace s vypracovaním reg. alebo lokálnej NUS alebo jej časti;
 • nájomné výlučne v súvislosti s vypracovaním NUS a/alebo so získavaním a spracovaním podkladov;
 • plagát;
 • výdavky na publikovanie článkov o projekte
 • nákup hardvéru bezprostredne súvisiaceho s vypracovaním regionálnej alebo lokálnej NUS alebo jej častí a/alebo so získavaním a spracovaním podkladov o dostupných formách využiteľnej energie pre vypracovanie regionálnej alebo lokálnej NUS
 • nákup spotrebného materiálu (ako priame výdavky projektu) nevyhnutného pre výkon činnosti pracovníkov výlučne v súvislosti s vypracovaním regionálnej alebo lokálnej NUS alebo jej častí a/alebo so získavaním a spracovaním podkladov o dostupných formách využiteľnej energie pre vypracovanie regionálnej alebo lokálnej NUS
 • tuzemské/zahraničné cestovné náhrady;
 • mzdové výdavky

Obmedzenia výdavkov (Benchmarky)

Lokálna NUS obce alebo regiónu pozostávajúceho z viacerých obcí s celkovým počtom obyvateľov:

 • menej ako 10 000 - 15 500 EUR
 • 10 000 a viac, ale menej ako 30 000 - 26 000 EUR
 • 30 000 a viac, ale menej ako 80 000 - 46 500 EUR
 • 80 000 a viac - 100 000 EUR
Regionálna NUS pre územie samosprávneho kraja - 300 000 EUR.

Výdavky nad referenčnú hodnotu budú akceptovateľné ako oprávnené iba v odôvodnených objektívnych prípadoch vyplývajúcich z charakteru lokality alebo využiteľných foriem energie, ktoré žiadateľ opíše v zdôvodnení prekročenia referenčných hodnôt, a to maximálne do výšky 20%.
Mzdové výdavkov súvisiace so zabezpečením hlavných aktivít majú stanovené tiež finančné limity.

Doplňujúce a špecifické informácie

V rámci jednej ŽoNFP je možné vypracovať aj viac NUS, pri dodržaní podmienky vypracovania 1 stratégie pre 1 typ územia (napr. región, obec, atď. a pre 1 typ miesta realizácie projektu, t.j. buď najmenej rozvinuté okresy alebo ostatné územia.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom