Splníme Vám viac ako len 3 želania

AKTUALIZOVANÁ VÝZVA: OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-14 - Podpora mikro-, malých a stredných podnikov pôsobiacich v oblasti poskytovania služieb v najmenej rozvinutých okresoch


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 21. 12. 2017 do 28. 09. 2018

Predmet podpory

Predmetom zverejnenej výzvy je podpora mikro-, malých a stredných podnikov (MSP), ktoré plánujú tvorbu nového alebo inovovaného produktu, resp. inováciu výrobného procesu v najmenej rozvinutých okresoch SR, a to s cieľom:
 • udržať v daných regiónoch existujúce investície a pomôcť im v raste, t. j. motivovať MSP už pôsobiacich v najmenej rozvinutých okresov, aby rozšírili svoju činnosť,
 • priviesť do najmenej rozvinutých okresov nové investície, t. j. motivovať MSP pôsobiacich mimo týchto regiónov, aby realizovali nové projekty práve v týchto okresoch,
 • podporiť tvorbu nových pracovných miest v oblastiach s dlhodobo vysokou mierou nezamestnanosti.

Operačné programy

 • Výskum a inovácie

Oprávnenosť žiadateľa

Oprávnenými žiadateľmi v rámci tejto výzvy sú výhradne mikro-, malé a stredné podniky - fyzická alebo právnická osoba, ktorá je min. 36 mesiacov pred termínom predloženia ŽoNFP registrovaná na území SR.

Žiadateľ musí mať v príslušnom registri zapísaný predmet činnosti, ktorý súvisí s predmetom projektu, a to najneskôr 6 mesiacov pred predložením Žiadosti a zároveň pred 20.12.2017.

Územné obmedzenie

Najmenej rozvinuté okresy Slovenskej republiky:

Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Kežmarok, Sabinov Svidník, Vranov nad Topľou, Gelnica, Rožňava, Sobrance, Trebišov, Bardejov, Medzilaborce, Košice - okolie.

Zoznam je aktualizovaný štvrťročne a zverejňovaný na webovej stránke Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (www.upsvar.sk )

Podporované (oprávnené) aktivity

Predmetom realizácie projektu je hlavná aktivita zameraná na zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja.

Predmetom projektu v rámci uvedenej hlavnej aktivity musí byť nákup nového dlhodobého majetku, ktorý bude využívaný pri tvorbe nového alebo inovovaného produktu žiadateľa, resp. pri inovácii produkčného procesu.

Z hľadiska zamerania budú podporované projekty spadajúce pod nasledujúce odvetvia (v členení podľa SK NACE):

 • 50 Vodná doprava
 • 51 Letecká doprava
 • 58 Nakladateľské činnosti
 • 61 Telekomunikácie
 • 62 Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
 • 63 Informačné služby
 • 71 Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
 • 72 Vedecký výskum a vývoj
 • 73 Reklama a prieskum trhu
 • 74 Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti

Realizáciou hlavnej aktivity musí dôjsť k dosiahnutiu inovácie (produktu / služby, alebo procesu) minimálne nízkeho stupňa - inovácia na úrovni podniku.

Súčasne môže žiadateľ v rámci projektu realizovať aj marketingové aktivity v súvislosti s predmetom projektu.

Dĺžka realizácie projektu

Maximálna dĺžka realizácie projektu je 9 mesiacov.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Podpora zavádzania inovatívnych výrobných technológií
 • Podpora malých a stredných podnikov

Typ žiadateľa a výška podpory

Povinná história Od 3 roky
 • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
mikropodnik (0-9 zamestnancov) 0 65 50 000 200 000
malý podnik (10-49 zamestnancov) 0 65 50 000 200 000
stredný podnik (50-249 zamestnancov) 0 65 50 000 200 000

Predpokladaný termín uzatvorenie výzvy: 28.9.2018

Oprávnené výdavky

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

 • nákup strojov, prístrojov, zariadení.

Softvér
 • nákup softvéru (výdavky na obstaranie softvéru),
 • technické zhodnotenie / modernizácia softvéru,
 • vývoj aplikačného softvéru realizovaný dodávateľsky.

Oceniteľné práva
 • nákup licencií (okrem výdavkov na obstaranie licencií súvisiacich s používaním softvéru, ktoré sa zaraďujú do skupiny výdavkov 013 Softvér),
 • nákup autorských práv a patentov,
 • nákup receptov,
 • nákup predmetov priemyselných práv (úžitkové vzory a iné výsledky duševnej tvorivej činnosti, ak sa obstarali za odplatu).

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
 • nákup ostatných nehmotných aktív (napr. tvorba/úprava web stránky).

Služby
 • návrh obchodnej značky alebo loga produktu,
 • dizajn produktu, resp. obalu produktu,
 • tvorba/úprava web stránky.

Obmedzenia výdavkov (Benchmarky)

Výdavky na marketingové aktivity nesmú presiahnúť 10 % z výšky celkových oprávnených výdavkov projektu.

Doplňujúce a špecifické informácie

Uzávierka 1. hodnotiaceho kola: 28. 02. 2018
Uzávierka 2. hodnotiaceho kola: 15. 05. 2018
Uzávierka 3. hodnotiaceho kola: 31. 07. 2018
Uzávierka ďalších hodnotiacích kôl: Posledný pracovný deň každého nasledujúceho nepárneho mesiaca.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom