Splníme Vám viac ako len 3 želania

AKTUALIZOVANÝ VÝZVA: OPKZP-PO4-SC421-2017-30 - Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 29. 09. 2017 do 15. 05. 2019

Predmet podpory

Energetická efektívnosť - Zníženie energetickej náročnosti prevádzky skutočne využívaných priemyselných objektov v zmysle odporúčaní z vypracovaných energetických auditov

Operačné programy

 • Kvalita životného prostredia

Oprávnenosť žiadateľa

Oprávnenými žiadateľmi sú fyzické alebo právnické osoby, ktoré sú zapísané v obchodnom registri a/alebo podnikajú na základe živnostenského oprávnenia.

Žiadateľ musí byť registrovaný na území SR a ku dňu predloženia podania žiadosti podniká v priemyselných odvetviach a v službách nadväzujúcich na tieto odvetvia. Podľa SK NACE - C. Priemyselná výroba.

Zároveň musí mať relevantný predmet podnikania zapísaný v príslušnom registri najneskôr k 1. januáru 2015. V prípade živnostníkov platí, že od 1. januára 2015 nedošlo k pozastaveniu prevádzkovania živnosti.

Územné obmedzenie

Oprávneným je celé územie Slovenskej republiky okrem Bratislavského kraja, pričom nie je rozhodujúce sídlo žiadateľa, ale miesto realizácie.

Projekt môže byť realizovaný aj na viacerých miestach, avšak vždy na oprávnenom území.

Podporované (oprávnené) aktivity

Žiadateľ musí realizovať obe základné oprávnené aktivity:

A. Zabezpečenie energetických auditov v MSP

B. Implementácia opatrení z energetických auditov


Medzi oprávnené opatrenia z energetických auditov patria:
 1. Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to nadväzujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti, konkrétne:
  • zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií,
  • rekonštrukcia a modernizácia vykurovacích/klimatizačných systémov, systémov prípravy teplej vody,
  • rekonštrukcia a modernizácia systémov osvetlenia v budove.
 2. Rekonštrukcia a modernizácia existujúcich energetických zariadení za účelom zvýšenia energetickej účinnosti a zníženia emisií skleníkových plynov,
 3. Rekonštrukcia a modernizácia systémov výroby a rozvodu stlačeného vzduchu,
 4. Zavádzanie systémov merania a riadenia, vrátane energetických a environmentálnych manažérskych systémov, najmä EMAS, v oblasti výroby a spotreby energie za účelom zníženia spotreby energie a emisií skleníkových plynov,
 5. Výstavba, modernizácia a rekonštrukcia rozvodov energie, resp. rozvodov energetických médií,
 6. Modernizácia a rekonštrukcia systémov vonkajšieho osvetlenia priemyselných areálov, ale len spolu s inými opatreniami na zníženie spotreby elektriny v podniku,
 7. Iné opatrenia, ktoré prispievajú k znižovaniu spotreby primárnych energetických zdrojov.

Dĺžka realizácie projektu

max. 24 mesiacov od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP

Podporované oblasti

 • Energetická efektívnosť

Typ žiadateľa a výška podpory

Povinná história Od 3 roky
 • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
max. min. max.
mikropodnik (0-9 zamestnancov) 85 20 000 200 000
malý podnik (10-49 zamestnancov) 85 20 000 200 000
stredný podnik (50-249 zamestnancov) 85 20 000 200 000

 • Aktualizácia výzvy sa týka termínu uzávierky 7. kola výzvy, ktorá je stanovená na 15.1.2019

Oprávnené výdavky

 • stavebné práce súvisiace s rekonštrukciou a modernizáciou stavieb,
 • nákup a modernizácia prevádzkových / špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia vrátane dodávky a montáže zariadení a prvého zaškolenia, ktoré súvisia so zvyšovaním energetickej účinnosti (napr. zariadenia na využívanie OZE, KVET, biomasu, zariadenia systémov merania a riadenia v oblasti výroby a spotreby energie) ak nie sú obstarávané ako súčasť stavebných prác,
 • energetický audit ako východiskový dokument pre stanovenie oprávnených aktivít projektu,
 • komplexné služby pri zavádzaní certifikovaného systému energetického manažérstva (ISO 50001), environmentálneho manažérstva (ISO 14000 alebo EMAS) vrátane prvej certifikácie,
 • nákup softvéru
 • stavebný dozor

Obmedzenia výdavkov (Benchmarky)

 • Energetický audit: max. 5 % z celkových oprávnených výdavkov,
 • Nákup softvéru: max. 10 % celkových oprávnených výdavkov,
 • Stavebný dozor v prípade priemyselnej budovy: max. 2,5% zo stavebných výdavkov,
 • Stavebný dozor v prípade administratívnej budovy: max 2,3% zo stavebných výdavkov,
 • Systém vonkajšieho osvetlenia priemyselných areálov: max 30 % z celkových oprávnených výdavkov,
 • Zateplenie obvodového plášťa: 85 EUR/m2,
 • Zateplenie strešného plášťa: 70 EUR/m2,
 • Výmena otvorových konštrukcií: 350 EUR/m2.
 • Opatrenia na zavádzanie systémov merania a riadenia, vrátane energetických a environmentálnych manažérskych systémov, najmä EMAS, v oblasti výroby a spotreby energie za účelom zníženia spotreby energie a emisií skleníkových plynov: max. 21% z celkových oprávnených výdavkov projektu, pričom opatrenie môže byť realizované iba v kombinácii s inými opatreniami.
 • Iné opatrenia z energetických auditov - limit celkových oprávnených výdavkov: 50 000 EUR. Uvedený limit nie je prípustné prekročiť a vzťahuje sa na opatrenia bez ohľadu ich prípadnej kumuláciu s ostatnými opatreniami aktivity B. Implementácia opatrení z energetických auditov.

Ostatné informácie

 • Aktualizácia výzvy sa týka termínu uzávierky 7. kola výzvy, ktorá je stanovená na 15.1.2019

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom