Splníme Vám viac ako len 3 želania

III. výzva mikroprojekty 2014 - 2020 - PSK-KARPATY - Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 01. 04. 2019 do 14. 06. 2019

Predmet podpory

Implementácia mikroprojektov v oblasti ochrany a rozvoja prírodného a kultúrneho dedičstva v Euroregióne Karpaty a v Prešovskom samosprávnom kraji v rámci 1. prioritnej osi programu Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia.

Operačné programy

 • Interreg V-A Slovenská republika - Poľsko

Oprávnenosť žiadateľa

 • obec
 • mestská časť
 • združenie obcí
 • samosprávny kraj
 • štát
 • Slovenská obchodná a priemyselná komora
 • Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
 • Slovenská lekárska komoraň
 • Základné školy (vrátane umeleckých) a stredné školy, učilištia * Predškolské zariadenia a osobitné školy zriadené Krajským školským úradom
 • Súkromné a cirkevné školy
 • Verejné a štátne vysoké školy
 • Súkromné vysoké školy
 • Neinvestičný fond
 • Nezisková organizácia
 • Záujmové združenie právnických osôb
 • Občianske združenie
 • Nadácia
 • Cirkvi a náboženské spoločnosti
 • Štátny podnik
 • Slovenská akadémia vied
 • Rozhlas a televízia Slovenska
 • Matica Slovenská a jej organizačné zložky s právnou subjektivitou
 • Európske združenie územnej spolupráce
 • Slovenský červený kríž
 • Medzinárodné organizácie
 • Krajské a oblastné organizácie cestovného ruchu

Územné obmedzenie

okres Snina, okres Humenné, okres Stropkov, okres Medzilaborce, okres Svidník, okres Vranov nad Topľou, okres Prešov, okres Sabinov

Podporované (oprávnené) aktivity

1) V rámci výzvy pre mikroprojekty realizujúce aktivity spadajúce do 1. prioritnej osi Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia možno získať finančný príspevok na:

 • výstavbu alebo modernizáciu cezhraničnej rekreačnej infraštruktúry v blízkosti kultúrnych inštitúcií, pamiatok, národných parkov a rezervácií predstavujúcich časť cezhraničných turistických trás (napr. vytvorenie nových alebo modernizácia existujúcich turistických chodníkov: cyklotrasy, turistické chodníky, náučné chodníky a zelené cesty greenways, tematické kultúrne chodníky a s nimi spojená infraštruktúra, vyhliadkové miesta, body „Park & Ride”, parkovacie miesta blízko chodníkov a trás a cezhraničná integrácia chodníkov a pod.),
 • renovácia alebo konzervácia a modernizácia objektov kultúrneho dedičstva, ktoré sa nachádzajú na cezhraničných turistických chodníkoch,
 • programy spolupráce medzi inštitúciami vrátane výmeny hnuteľného kultúrneho majetku (napr. dočasné putovné výstavy, spoločné lístkové systémy).,
 • vytvorenie a rozvoj cezhraničnej medzisektorovej spolupráce týkajúcej sa dedičstva cezhraničného územia medzi subjektmi v oblasti zachovania a ochrany cezhraničných kultúrnych a prírodných zdrojov: integrované projekty na území pohraničia, organizácia tematických konferencií, seminárov a workshopov, spolupráca inštitúcií a podpora spoločných aktivít zameraných na ochranu prírodných zdrojov, okrem iného ochrany biodiverzity),
 • príprava a implementácia cezhraničných štandardov a smerníc v oblasti ochrany a zachovania kultúrneho a prírodného dedičstva,
 • aktivity v prospech cezhraničnej integrácie a budovania spoločnej identity napríklad prostredníctvom koordinovaných edukačných programov/iniciatív s aktivitami venovanými historicko-kultúrnemu dedičstvu a ekológii, jazykové kurzy,
 • spoločná cezhraničná propagácia kultúrneho a prírodného dedičstva na území pohraničia (napr. organizovanie a účasť na spoločných podujatiach, veľtrhoch, konferenciách, workshopoch a seminároch),
 • aktivity pre spoločnú ochranu prírodného prostredia, vrátane ochrany a prinavrátenia stavu druhov a prírodných biotopov, zabezpečenie ekologického komunikačného spojenia, zastavenie šírenia cudzích druhov, spomalenie degradácie prírodných a krajinných hodnôt,
 • vzdelávacie aktivity v oblasti riadenia rizika a bezpečnostného manažmentu,
 • spoločné cezhraničné vzdelávacie aktivity propagujúce kultúrne a prírodné
dedičstvo,
 • spoločné školenia pre sprievodcov, konzervátorov a zástupcov inštitúcií
zapojených do ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva pohraničia,
 • využitie informačných nástrojov na zachovanie a propagáciu kultúrneho a prírodného dedičstva, tvorenie cezhraničných ekologických produktov a e- produktov a služieb; cezhraničné informačné a propagačné kampane vedené prostredníctvom moderných komunikačných nástrojov, digitalizácia a digitálna výmena zdrojov, multimediálna prezentácia cezhraničného dedičstva, výmena odborných vedomostí o digitalizácii kultúrneho dedičstva, tvorenie vlastných archívov kultúrneho dedičstva.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Medzinárodná spolupráca

Typ žiadateľa a výška podpory

Alokácie finančných prostriedkov na výzvu: Prešovský samosprávny kraj – 496 426,19 € Karpatský euroregión – 800 000 €

 • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
 • veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
 • samospráva
 • príspevkové a rozpočtové organizácie
 • nezisková organizácia
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
max. min. max.
mikropodnik (0-9 zamestnancov) 0 90 2 000 100 000
malý podnik (10-49 zamestnancov) 0 90 2 000 100 000
stredný podnik (50-249 zamestnancov) 0 90 2 000 100 000
veľký podnik (250 a viac zamestnancov) 0 90 2 000 100 000
samospráva 0 95 2 000 100 000
príspevkové a rozpočtové organizácie 0 100 2 000 100 000
nezisková organizácia 0 95 2 000 100 000

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom