Splníme Vám viac ako len 3 želania

INTERREG V-A SK-CZ/2018/08 - Zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov


Späť na katalóg dotácií
Príjem predbežných žiadostí 01. 06. 2018 - 27. 09. 2018
Príjem úplných žiadostí od 01. 06. 2018 do 27. 09. 2018

Predmet podpory

Zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov

Operačné programy

 • Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020

Oprávnenosť žiadateľa

 • štát a jeho organizačné zložky
 • územná samospráva a jej organizačné zložky
 • organizácie zriaďované štátom, krajom, obcou, mestskou časťou a združením obcí
 • mimovládne (neštátne) neziskové organizácie
 • komory a záujmové združenia právnických osôb
 • školy/vzdelávacie inštitúcie
 • Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS)

Územné obmedzenie

 • Trnavský kraj
 • Trenčiansky kraj
 • Žilinský kraj
 • Juhomoravský kraj
 • Zlínsky kraj
 • Moravskosliezsky kraj

Podporované (oprávnené) aktivity

 • Typ aktivity A) Spoločné plánovanie, stratégie a štúdie v cezhraničnom regióne.
 • Typ aktivity B) Zvyšovanie inštitucionálnych kapacít a zručností organizačných štruktúr v oblastiach
 • efektívnej správy, vzdelávania, kultúrneho a prírodného dedičstva.
 • Typ aktivity C) Rozvoj spolupráce inštitúcií verejnej správy.
 • Typ aktivity D) Vytváranie a upevňovanie partnerstiev, sietí a podporných cezhraničných štruktúr.
Projekt môže byť oprávnený len za predpokladu, že splní minimálne 3 z nasledujúcich kritérií spolupráce:
 • Spoločná príprava
 • Spoločná realizácia
 • Spoločný personál
 • Spoločné financovanie

Dĺžka realizácie projektu

V rámci výzvy je stanovená maximálna doba realizácie projektu 24 mesiacov.
Spoločný monitorovací výbor môže v dostatočne odôvodnených prípadoch a na základe odporúčania RO/STS predĺžiť dobu realizácie projektu. Žiadosť o NFP, resp. žiadosť o predĺženie pri realizácii projektu, musí obsahovať riadne zdôvodnenie, v ktorom je preukázané, že dlhšia doba realizácie je potrebná pre úspešnú realizáciu projektu.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Medzinárodná spolupráca
 • Vzdelávanie

Typ žiadateľa a výška podpory

 • NNO, cirkev
 • samospráva
 • príspevkové a rozpočtové organizácie
 • štátna správa
 • nezisková organizácia
 • združenie právnických osôb
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
NNO, cirkev 0 95 50 000 200 000
samospráva 0 95 50 000 200 000
príspevkové a rozpočtové organizácie 0 100 50 000 200 000
štátna správa 0 100 50 000 200 000
nezisková organizácia 0 95 50 000 200 000
združenie právnických osôb 0 95 50 000 200 000

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom