Splníme Vám viac ako len 3 želania

INTERREG V-A SK-CZ/2018/09 - Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 26. 10. 2018 do 31. 01. 2019

Predmet podpory

Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce

Operačné programy

 • Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020

Oprávnenosť žiadateľa

 • štát a jeho organizačné zložky
 • územná samospráva a jej organizačné zložky
 • organizácie zriaďované štátom, krajom, obcou, mestskou časťou a združením obcí
 • mimovládne (neštátne) neziskové organizácie
 • komory a záujmové združenia právnických osôb
 • verejné základné, stredné a vysoké školy
 • súkromné základné a stredné školy, ktorých príspevkov z verejných zdrojov presahuje 50% celkových príjmov školy
 • verejné vzdelávacie inštitúcie
 • Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS)

Územné obmedzenie

Oprávneným územím, v ktorom je možné realizovať projekty sú oblasti slovensko-českého pohraničia na úrovni NUTS III. V Slovenskej republiky ide o územie:

 • Trnavského kraja
 • Trenčianskeho kraja
 • Žilinského kraja
V Českej republike ide o územie:
 • Moravskoslezského kraja
 • Zlínskeho kraja
 • Juhomoravského kraja

Podporované (oprávnené) aktivity

 • Typ aktivity D) Podpora vytvárania stratégií, partnerstiev a regionálnych „paktov“ pre rozvoj ľudských zdrojov, vrátane celoživotného vzdelávania.
Projektová aktivita č. 1 - Vytvorenie pracovnej/expertnej skupiny; Projektová aktivita č. 2 - Stretnutie pracovnej/ expertnej skupiny;
Projektová aktivita č. 3 - Vytvorenie partnerskej siete vzdelávacích inštitúcií aregionálnych zamestnávateľov za účelom rozvoja ľudských zdrojov v prihraničnom regióne;
Projektová aktivita č. 4 - Zavádzanie nových riešení a prístupov v oblasti rozvoja ľudských zdrojov;
 • Typ aktivity E) Zvyšovanie povedomia žiakov a rodičov o ponuke vzdelávania prostredníctvom služieb kariérnej orientácie a poradenstva, propagácie a zvýšenia atraktívnosti technických odborov a škôl (remeselné a prírodovedné odbory).
Projektová aktivita č. 1 – Usporiadane spoločného veľtrhu prezentujúceho vzdelávacie aktivity a uplatniteľnosť na trhu práce (vrátane poriadení stánkov, ich vybavení, propagačných materiálov, poplatkov);
Projektová aktivita č. 2 - Vytvorenie spoločnej internetovej prezentácie;
 • Typ aktivity G) Tvorba spoločných programov celoživotného vzdelávania pre dospelú populáciu, vrátane zavádzania nových prístupov k zvyšovaniu atraktívnosti a efektívnosti celoživotného vzdelávania pre firmy a jednotlivcov.
Projektová aktivita č. 1 – Vytvorenie siete vzdelávacích inštitúcií a zamestnávateľov k prenosu skúseností, požiadaviek trhu práce na vzdelávací systém, zaistenie odborných stáží priamo u zamestnávateľov, zdieľanie potrebnej infraštruktúry, zdieľanie dát a informácií;
Projektová aktivita č. 2 - Zaistenie odborných stáží priamo u zamestnávateľov;

Dĺžka realizácie projektu

V rámci výzvy je stanovená maximálna doba realizácie projektu 18 mesiacov.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Medzinárodná spolupráca

Typ žiadateľa a výška podpory

Komory NFP 90%

 • samospráva
 • príspevkové a rozpočtové organizácie
 • univerzity a vysoké školy
 • štátna správa
 • nezisková organizácia
 • združenie právnických osôb
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
samospráva 0 95 50 000 200 000
príspevkové a rozpočtové organizácie 0 100 50 000 200 000
univerzity a vysoké školy 0 95 50 000 200 000
štátna správa 0 100 50 000 200 000
nezisková organizácia 0 95 50 000 200 000
združenie právnických osôb 0 95 50 000 200 000

Oprávnený žiadateľ musí byť založený min. 3 mesiace pred zverejnením výzvy

Doplňujúce a špecifické informácie

Oprávnené cieľové skupiny sú:

 • žiaci a študenti
 • pedagogický personál a školitelia
 • zamestnanci a zamestnávatelia

Ostatné informácie

Oprávnený žiadateľ musí byť založený min. 3 mesiace pred zverejnením výzvy

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom