Splníme Vám viac ako len 3 želania

INTERREG V-A SK-CZ/2019/10 - Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 13. 03. 2019 do 13. 06. 2019

Predmet podpory

Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu

Operačné programy

 • Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020

Oprávnenosť žiadateľa

 • štát a jeho organizačné zložky
 • územná samospráva a jej organizačné zložky
 • organizácie zriaďované štátom, krajom, obcou, mestskou časťou a združením obcí
 • mimovládne (neštátne) neziskové organizácie
 • záujmové združenia právnických osôb
 • okresné a krajské organizácie cestovného ruchu
 • Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS)

Územné obmedzenie

 • Trnavský kraj
 • Trenčiansky kraj
 • Žilinský kraj
 • Juhomoravský kraj
 • Zlínsky kraj
 • Moravskosliezsky kraj

Podporované (oprávnené) aktivity

 • Typ aktivity C) Plánovanie, príprava a budovanie cyklistických ciest a turistických chodníkov s dôrazom na zlepšenie prepojenia kultúrne a prírodne významných lokalít v cezhraničnom regióne
  • Projektová aktivita č. 1 - Výstavba/rekonštrukcia cyklistických chodníkov a cyklotrás zlepšujúcich prístup a prepojenie kultúrne/prírodne významných lokalít v cezhraničnom regióne vrátane doplnkovej infraštruktúry
  • Projektová aktivita č. 2 - Výstavba/rekonštrukcia turistických chodníkov, tematických náučných chodníkov alebo špecifických chodníkov a trás pre športovú turistiku (in-line, lyžiarske, vodácke, atď.) zlepšujúcich prístup a prepojenie kultúrne/prírodne významných lokalít v cezhraničnom regióne vrátane doplnkovej infraštruktúry
 • Typ aktivity D) Investičné aktivity na zvýšenie dostupnosti lokalít s prírodnými a kultúrnymi pamiatkami prostredníctvom zlepšenia stavu ciest II. a III. triedy (rekonštrukcia vybraných cestných úsekov, zlepšenie kvality povrchu vozoviek, obnova existujúcich a vybudovanie nových cestných prvkov)
  • Projektová aktivita č. 1 - rekonštrukcia cestných úsekov II. a III. triedy na zvýšenie dostupnosti lokalít s prírodnými a kultúrnymi pamiatkami (rekonštrukcia telesa vozovky, zlepšenie kvality povrchu vozovky)
  • Projektová aktivita č. 2 - realizácia opatrení smerujúcich k zmene technických parametrov vozovky (zvýšenie únosnosti, prejazdnosti, odstránenie nebezpečných a úzkych hrdiel)
  • Projektová aktivita č. 3 - výstavba/rekonštrukcia/obnova súčastí cestných komunikácií – cestných prvkov (mosty, podjazdy, nadjazdy) pre zvýšenie návštevnosti kultúrnych/prírodných pamiatok najmä formou verejnej dopravy

Dĺžka realizácie projektu

V rámci výzvy je stanovená maximálna doba realizácie projektu 24 mesiacov.

Spoločný monitorovací výbor môže v dostatočne odôvodnených prípadoch a na základe odporúčania RO/STS predĺžiť dobu realizácie projektu. Žiadosť o NFP, resp. žiadosť o predĺženie pri realizácii projektu, musí obsahovať riadne zdôvodnenie, v ktorom je preukázané, že dlhšia doba realizácie je potrebná pre úspešnú realizáciu projektu.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Miestny rozvoj
 • Medzinárodná spolupráca

Typ žiadateľa a výška podpory

 • NNO, cirkev
 • samospráva
 • príspevkové a rozpočtové organizácie
 • štátna správa
 • nezisková organizácia
 • združenie právnických osôb
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
NNO, cirkev 0 95 50 000 4 000 000
samospráva 0 95 50 000 4 000 000
príspevkové a rozpočtové organizácie 0 100 50 000 4 000 000
štátna správa 0 100 50 000 4 000 000
nezisková organizácia 0 95 50 000 4 000 000
združenie právnických osôb 0 95 50 000 4 000 000

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom