Splníme Vám viac ako len 3 želania

INTERREG V-A SK-CZ/2019/11 - Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmi


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 30. 04. 2019 do 10. 09. 2019

Predmet podpory

Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmi

Operačné programy

 • Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020

Oprávnenosť žiadateľa

 • štát a jeho organizačné zložky
 • územná samospráva a jej organizačné zložky
 • organizácie zriaďované štátom, krajom, obcou, mestskou časťou a združením obcí
 • vysoké školy s výskumnými pracoviskami
 • výskumné inštitúcie
 • podnikateľské subjekty – mikro, malé a stredné podniky
 • mimovládne organizácie/neziskové organizácie, ktoré majú v predmete činnosti zapísané činnosti v oblasti vedy, výskumu a transferu technológií a poznatkov
 • komory a záujmové združenia právnických osôb (vrátane klastrov a sietí), ktoré majú v predmete činnosti zapísané činnosti v oblasti vedy, výskumu a transferu technológií a poznatkov
 • Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS)

Územné obmedzenie

 • Trnavský kraj
 • Trenčiansky kraj
 • Žilinský kraj
 • Juhomoravský kraj
 • Zlínsky kraj
 • Moravskosliezsky kraj

Podporované (oprávnené) aktivity

Typ aktivity A) Prenos výsledkov aplikovaného výskumu a vývoja do praxe a jeho ďalšia komercializácia subjektmi pôsobiacimi v cezhraničnom regióne (napr. aj v oblasti zelenej ekonomiky a zmeny klímy).

 • Projektová aktivita č. 1 - Vytvorenie pracovného/expertného tímu
 • Projektová aktivita č. 2 - Stretnutie pracovného/expertného tímu
 • Projektová aktivita č. 3 - Príprava a zavedenie opatrení k včasnému overovaní produktov, schopností vyspelej výroby a prvovýroby najme v oblasti kľúčových technológií a technológií pre všeobecné použite
 • Projektová aktivita č. 4 - Príprava a zavedenie podnikových investícií do výskumu a inovácií
Typ aktivity B) Nástroje na efektívnu identifikáciu spoločných potrieb produktívneho sektora a včasnú orientáciu výskumných a vývojových aktivít na perspektívne odvetvia a oblasti.
 • Projektová aktivita č. 1 - Vytvorenie pracovného/expertného tímu Projektová aktivita č. 2 - Stretnutie pracovného/expertného tímu
 • Projektová aktivita č. 3 - Aktivity pre vytvorenie cezhraničnej siete/klastru podporujúci rozvoj perspektívnych odvetví a oblastí
 • Projektová aktivita č. 4 - Budovanie cezhraničných výskumných centier
 • Projektová aktivita č. 5 - Realizácia strategicky významné aktivity v oblasti vývoja /inovácie nových produktov/služieb pre MSP
 • Projektová aktivita č. 6 - Realizácia strategicky významné aktivity v oblasti zlepšenia podnikových procesov, vrátane produktových certifikácií pre MSP
Typ aktivity C) Príprava cezhraničných stratégií na podporu inteligentného rozvoja a využívania inovácií s ohľadom na ciele stanovené v národných stratégiách inteligentnej špecializácie a regionálnych inovačných stratégiách (obdobných dokumentoch).
 • Projektová aktivita č. 1 - Spracovanie stratégie rozvoja v oblasti inteligentného rozvoja a využívania inovácií v cezhraničnom regióne
Typ aktivity D) Optimalizácia a spolupráca pri využívaní existujúcej infraštruktúry výskumu, vývoja a inovácií pre potreby podnikateľskej základne v cezhraničnom regióne.
 • Projektová aktivita č. 1 - Aktivity subjektov inovačnej infraštruktúry (podnikateľských inovačných centier, vedecko-technických parkov) v oblasti zvyšovania absorpčnej kapacity cezhraničného územia
 • Projektová aktivita č. 2 - Príprava spoločných projektov

Dĺžka realizácie projektu

V rámci výzvy je stanovená maximálna doba realizácie projektu 24 mesiacov.
Spoločný monitorovací výbor môže v dostatočne odôvodnených prípadoch a na základe odporúčania RO/STS predĺžiť dobu realizácie projektu. Žiadosť o NFP, resp. žiadosť o predĺženie pri realizácii projektu, musí obsahovať riadne zdôvodnenie, v ktorom je preukázané, že dlhšia doba realizácie je potrebná pre úspešnú realizáciu projektu.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Medzinárodná spolupráca
 • Výskumné centrá
 • Výskumná a inovačná infraštruktúra
 • Podpora malých a stredných podnikov

Typ žiadateľa a výška podpory

 • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
 • štátny podnik
 • NNO, cirkev
 • samospráva
 • príspevkové a rozpočtové organizácie
 • výskumná inštitúcia
 • štátna správa
 • nezisková organizácia
 • združenie právnických osôb
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
mikropodnik (0-9 zamestnancov) 0 85 50 000 200 000
malý podnik (10-49 zamestnancov) 0 85 50 000 200 000
stredný podnik (50-249 zamestnancov) 0 85 50 000 200 000
štátny podnik 0 100 50 000 600 000
NNO, cirkev 0 95 50 000 600 000
samospráva 0 95 50 000 600 000
príspevkové a rozpočtové organizácie 0 95 50 000 600 000
výskumná inštitúcia 0 95 50 000 600 000
štátna správa 0 100 50 000 600 000
nezisková organizácia 0 95 50 000 600 000
združenie právnických osôb 0 95 50 000 600 000

Oprávnené výdavky

1. Príprava projektu;

 • Personálne výdavky vo vzťahu k príprave projektov
 • Cestovné výdavky a výdavky na ubytovanie.
 • Výdavky na expertízu, spracovanie technickej dokumentácie a iné nevyhnutné externé služby.
 • Externé vypracovanie žiadosti o NFP.
2. Personálne výdavky;
 • súvisiace so zabezpečením realizácie projektu. Rozpis pozícií k dispozícií v časti "obmedzení výdavkov (benchmarky)".
3. Cestovné výdavky;
 • cestovné výdavky, napr. cestovné lístky, cestovné poistenie a poistenie vozidla, palivo, náhrada za počet prejdených km, mýto, poplatky za parkovanie.
 • náklady na ubytovanie;
 • náklady na jedlo (ak nie je zamestnancovi poskytnutý denný príspevok) – maximálne do výšky denného príspevku na stravné;
 • náklady na získanie víz;
 • denné príspevky/cestovné náhrady vo výške stanovenej zákonom č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v platnom znení (ďalej len „zákon o cestovných náhradách“) a vyhláškou Ministerstva práce a sociálnych vecí ČR (paušálna náhrada tuzemského stravného) a podľa vyhlášky Ministerstva financií ČR (zahraničné stravné).
4. Výdavky na expertízu a iné externé výdavky;
 • štúdie, analýzy alebo prieskumy
 • odborná príprava a školenie;
 • preklady,
 • účasť na podujatiach (napr. registračné poplatky);
 • vývoj, úpravy a aktualizácie webových stránok a IT systémov;
 • propagácia, komunikácia, publicita alebo informovanie spojené s projektom alebo programom spolupráce ako takým;
 • cestovné náklady a náklady na ubytovanie, pokiaľ ide o externých expertov a poskytovateľov služieb;
 • školenia – okrem školení pre projektový tím;
 • catering, náklady na jedlo a občerstvenie;
 • práva duševného vlastníctva;
 • právne poradenstvo a notárske služby, technické a finančné odborné poradenstvo
 • iná osobitná expertíza, odborné poradenstvo a služby potrebná v súvislosti s projektom;
 • výdavky na projektovú dokumentáciu (v zmysle stavebného zákona), autorský, geologický a stavebnotechnický (alebo stavebný) dozor, archeologický prieskum.

5. Výdavky na vybavenie;
 • Vybavenie kancelárií (Netýka sa vybavenia pre projektový tím);
 • IT hardvér a softvér (Netýka sa vybavenia pre projektový tím)
 • Nábytok, vybavenie a inštalácie;
 • Vybavenie laboratórií;
 • Stroje, prístroje;
 • Nástroje alebo zariadenie;
 • Špeciálne vozidlá, ak to umožňuje výzva;
 • Iné špecifické vybavenie potrebné pre realizáciu projektu (napr. pomôcky, odborné publikácie, tovar, živý inventár vrátane tovaru a energií potrebných pre realizáciu výskumných a vývojových aktivít projektu);
6. Investície
 • Výdavky na obstaranie pozemkov, nehnuteľností so stavbou alebo rekonštrukciou.

7. Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky.
 • prenájom kancelárie;
 • kancelárske potreby;
 • údržba, upratovanie a opravy;
 • verejné služby (napr. elektrina, kúrenie, voda);
 • poistenie týkajúce sa vlastného majetku, budov a vybavenia kancelárií (napr. poistenie proti požiaru, krádeži atď.);
 • účtovníctvo poskytované vo vnútri prijímajúcej organizácie;
 • finančné riadenie a externý manažment projektu;
 • archívy/archivácia;
 • bezpečnosť;
 • komunikácia (napr. telefón, fax, internet, poštové služby, vizitky);
 • vybavenie kancelárií;
 • IT hardvér a softvér;
 • nábytok a inštalácie;
 • bankové poplatky za otvorenie a vedenie účtu alebo účtov, ak vykonávanie operácie vyžaduje otvorenie osobitného účtu;
 • poplatky za medzinárodné finančné transakcie;
 • ceniny (všetky poštové známky, hromadné poštovné a kolky a pod.);

Obmedzenia výdavkov (Benchmarky)

1. Príprava rojektu

 • max. 5 % z COV na úrovni partnera
2. Personálne výdavky (hrubá mzda + zákonné odvody zamestnávateľa // fakturované externé služby) :
 • Vedúci projektový manažér - max. 17 EUR/hod // -
 • Projektový manažér - max. 17 EUR/hod // -
 • Finančný manažér - max. 17 EUR/hod // -
 • Asistent projektového manažéra - max. 13,50 EUR/hod // 15 EUR/hod
 • Realizátor aktivít - max. 13,50 EUR/hod // 15 EUR/hod
 • Pomocný personál - max. 10 EUR/hod // 12 EUR/hod
 • Odborný zamestnanec - max. 22,50 EUR/hod // 27 EUR/hod
 • Zahraničný odborný pracovník - max. 22,50 EUR/hod // 27 EUR/hod
 • Respektíve max. 20 % z výdavkov za kapitol 1, 3, 4, 5, 6 formou paušalizácie mzdových výdavkov
3. Cestovné výdavky
 • V zmysle platnej legislatívy - zákon o cestovných náhradách SR a zákonník práce + odpovedajúce vyhlášky ČR
 • ubytovanie - len v súvislosti s plnením cieľov projektu do výšky 60 EUR/noc.
6. Výdavky na vybavenie
 • Max. 10 % z COV

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom