• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • INTERREG V-A SK-CZ/2021/13 - Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu
Splníme Vám viac ako len 3 želania

INTERREG V-A SK-CZ/2021/13 - Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 10. 06. 2021 do 15. 10. 2021

Predmet podpory

Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu

Operačné programy

 • Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020

Oprávnenosť žiadateľa

 • štát a jeho organizačné zložky
 • územná samospráva a jej organizačné zložky
 • organizácie zriaďované štátom, krajom, obcou, mestskou časťou a združením obcí * mimovládne (neštátne) neziskové organizácie
 • záujmové združenia právnických osôb
 • okresné a krajské organizácie cestovného ruchu
 • Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS)

Územné obmedzenie

Oprávneným územím, v ktorom je možné realizovať projekty sú oblasti slovensko-českého pohraničia na úrovni NUTS III. V Slovenskej republiky ide o územie:

 • Trnavského kraja
 • Trenčianskeho kraja
 • Žilinského kraja
V Českej republike ide o územie:
 • Moravskoslezského kraja
 • Zlínskeho kraja
 • Juhomoravského kraja

Podporované (oprávnené) aktivity

 • Typ aktivity A) Investičné aktivity na zlepšenie technického stavu prírodných a kultúrnych pamiatok cezhraničného významu s cieľom ďalšieho využitia prírodného a kultúrneho dedičstva
 • Typ aktivity B) Investičné a neinvestičné aktivity na zlepšenie prístupu k prírodným a kultúrnym pamiatkam (napr. značenie, oddychové zóny) realizované vo forme doplnkových aktivít
 • Typ aktivity C) Plánovanie, príprava a budovanie cyklistických ciest a turistických chodníkov s dôrazom na zlepšenie prepojenia kultúrne a prírodne významných lokalít cezhraničnom regióne
 • Typ aktivity E) Činnosti podporujúce tvorbu ucelených tematických produktov založených na využívaní prírodného a kultúrneho dedičstva, t.j. spájanie viacerých objektov kultúrneho a prírodného dedičstva ako ucelených produktov pre návštevníkov
Dôležité upozornenie: Realizácia aktivít A,B,C je možná vždy iba spolu s realizáciou aktivity E.

Dĺžka realizácie projektu

Odporúčaná dĺžka realizácie aktivít projektu je 12 mesiacov, pričom fyzická realizácia aktivít projektu musí byť ukončená najneskôr do 31.08.2023.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Medzinárodná spolupráca

Typ žiadateľa a výška podpory

 • samospráva
 • príspevkové a rozpočtové organizácie
 • štátna správa
 • nezisková organizácia
 • združenie právnických osôb
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
samospráva 0 95 200 000 Nie je obmedzené
príspevkové a rozpočtové organizácie 0 100 200 000 Nie je obmedzené
štátna správa 0 100 200 000 Nie je obmedzené
nezisková organizácia 0 95 200 000 Nie je obmedzené
združenie právnických osôb 0 95 200 000 Nie je obmedzené

Projekt môže byť oprávnený len za predpokladu, že splní minimálne 3 z nasledujúcich kritérií spolupráce:

 • Spoločná príprava
 • Spoločná realizácia
 • Spoločný personál
 • Spoločné financovanie

Oprávnené výdavky

Minimálna výška príspevku z ERDF je 200 000 EUR, čo znamená minimálne oprávnené výdavky projektu musia byť vyššie ako 235 295 EUR.

Doplňujúce a špecifické informácie

Zoznam oprávnených cieľových skupín:

 • obyvatelia cezhraničného regiónu
 • návštevníci cezhraničného regiónu

Ostatné informácie

Projekt môže byť oprávnený len za predpokladu, že splní minimálne 3 z nasledujúcich kritérií spolupráce:

 • Spoločná príprava
 • Spoločná realizácia
 • Spoločný personál
 • Spoločné financovanie

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom