Splníme Vám viac ako len 3 želania

IROP-PO1-SC11-2018-36 - Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 29. 10. 2018 do 07. 03. 2019

Predmet podpory

Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

Operačné programy

 • Integrovaný regionálny operačný program

Oprávnenosť žiadateľa

 • samosprávny kraj ako vlastník ciest II. a III. triedy,
 • právnická osoba podľa osobitných predpisov (podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka),
 • organizácia zriadená vyšším územným celkom za účelom výstavby, správy a údržby ciest.

Územné obmedzenie

Žiadateľ je povinný realizovať projekt na oprávnenom území. Územná oprávnenosť realizácie projektov predkladaných na základe tejto výzvy je definovaná v súlade s podmienkami IROP na územie Bratislavského kraja a Banskobystrického kraja.

Podporované (oprávnené) aktivity

 • B.) rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy (výnimočne ciest III. triedy),
 • D.) vypracovanie štúdií uskutočniteľnosti a vykonanie bezpečnostného auditu alebo inšpekcie.

Dĺžka realizácie projektu

V rámci výzvy nie je stanovená maximálna ani minimálna dĺžka realizácie projektu.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Podporované aktivity
 • Doprava

Typ žiadateľa a výška podpory

 • samospráva
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v %
samospráva 0 95

Oprávnené výdavky

Výdavky na stavebné práce

 • rekonštrukcia a mdoernizácia ciest II. triedy (výnimočne aj II. triedy)
 • nákup budov, objektov alebo ich častí, ktoré sú nevyhnutné v súvislosti s realizáciou rekonštrukcie ciest II. a III. triedy,
 • prípravná a projektová dokumentácia
 • stavebný dozor
 • autorský dozor
Výdavky na prístroje a zariadenia
 • výpočtová technika
 • telekomunikačná technika
 • prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika
 • komunikačná infaštruktára
Pozemky
 • pozemky súvisiace s výstavbou ciest II. a III. triedy
Ďalšie
 • Mzdové výdavky súvisiace s riadením projektu
 • Rezerva na nepredvídané výdavky
 • Dopravné značky, tabule
 • Služby - prieskumné a projektové práce, štúdie, expertízy, posudky

Doplňujúce a špecifické informácie

Minimálna a maximálna výška oprávnených výdavkov projektu nie je obmedzená.
Uzávierka I. hodnotiaceho kola - 07.01.2019 Uzávierka II. hodnotiaceho kola - 07.03.2019 Uzávierka ďalších hodnotiacích kôl - v dvojmesačnom intervale až do vyčerpania alokácie určenej pre výzvu.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom