Splníme Vám viac ako len 3 želania

IROP-PO2-SC212-PZ-2018-11: Modernizácia zdravotníckej infraštruktúry - CIZS


Späť na katalóg dotácií
Príjem predbežných žiadostí 08. 10. 2018 - 19. 12. 2018

Predmet podpory

Modernizácia zdravotníckej infraštruktúry za účelom vytvorenia a efektívneho fungovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS).

Operačné programy

 • Integrovaný regionálny operačný program

Oprávnenosť žiadateľa

 • Obec,
 • VÚC,
 • Nezisková organizácia.

Územné obmedzenie

 • Oprávneným miestom realizácie sú všetky oprávnené spádové oblasti pre umiestnenie CIZS, lokalizované na celom území SR s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja. Celkovo 133 obcí a miest.

Podporované (oprávnené) aktivity

Základné oprávnené typy aktivít:

 • A) výstavba nových budov,
 • B) modernizácia a rekonštrukcia existujúcich budov,
 • C) prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov,
 • D) zabezpečenie materiálno – technického vybavenia,
 • E) dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia,
 • F) budovanie a modernizácia IKT infraštruktúry vrátane vybavenia vysokorýchlostným internetovým pripojením a nákupu softvérového vybavenia,
 • G) budovanie bezbariérových prístupov,
 • H) opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov.
Pozn. Oprávnené typy aktivít D, E, F a G musia byť v kombinácii s oprávnenými typmi aktivít A alebo B, alebo C. K typu oprávnenej aktivity B. alebo C. sa automaticky vyberá aj aktivita H.

Dĺžka realizácie projektu

Maximálna dĺžka realizácie projektu je stanovená na dobu 24 mesiacov od účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Miestny rozvoj
 • Zdravotníctvo

Typ žiadateľa a výška podpory

 • samospráva
 • nezisková organizácia
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
max. min. max.
samospráva 95 447 100 1 005 800
nezisková organizácia 95 447 100 1 005 800

V prípade lekárov všeobecných a špecializovaných ambulancií platí: ku dňu otvorenia prevádzky ambulancie každý poskytovateľ zdravotnej starostlivosti/lekár, ktorý bude poskytovať zdravotnú starostlivosť v CIZS, musí mať uzatvorené zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so všetkými zdravotnými poisťovňami.

V prípade, že predmetom projektu je zavedenie sociálnej služby, musí byť preukázané, že:

 • a) poskytovateľ tejto sociálnej služby je zapísaný v registri poskytovateľov sociálnych služieb alebo do 3 mesiacov od kolaudačného rozhodnutia, resp. od ukončenia fyzickej realizácie projektu bude do tohto registra zapísaný.
 • b) potvrdenie príslušnej obce/VÚC, že služba je hradená z verejných zdrojov.

Oprávnené výdavky

021 – Stavby

 • Stavebné práce: realizácia nových stavieb, rekonštrukcia a modernizácia stavieb, prístavby, nadstavby, stavebné úpravy (stavebné objekty, prevádzkové súbory, zriadenie staveniska),
 • Stavebné práce vrátane technologického a strojného zariadenia (dodávka a montáž) čiže:
  • výdavky na stavebnú časť,
   • náklady na realizáciu stavebných objektov (vrátane technického vybavenia, zriadenia prípojok na plyn, vodu, elektrinu, telefón a internet).
   • náklady na demoláciu existujúcich stavebných objektov, technologických a iných zariadení v odôvodnených prípadoch,
   • náklady na geodetickú činnosť zabezpečovanú obstarávateľom,
  • výdavky na technologickú časť (prevádzkové súbory – napr. elektroinštalácia, vzduchotechnika, kúrenie, meranie a regulácia vrátane softvérového vybavenia a pod., dodávka a montáž technologických a strojných zariadení – napr. výťah a pod.),
  • výdavky na vybudovanie pripojenia na internet prostredníctvom inštalácie lokálnej siete LAN (štruktúrovaný kabelážny systém, v odôvodnených prípadoch WI-FI),
  • stavebný dozor,
  • prípravná a projektová dokumentácia - projektová dokumentácia pre stavebné povolenie, architektonická štúdia za účelom posúdenie projektového zámeru
Pozn.: Výdavky rozpočtu stavby, ktoré nie je možné riadne špecifikovať, a ktoré nie sú riadne zdôvodnené napr. rozpočtové položky ako ostatné, PPV, podružný materiál, ostatné práce, stratné, nepredvídané práce, nešpecifikované práce, indexácia a pod. budú považované za neoprávnené.

022 – Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
 • nákup interiérového vybavenia,
 • nákup a modernizácia výpočtovej techniky, vrátane príslušenstva,
 • nákup a modernizácia telekomunikačnej techniky,
 • modernizácia komunikačnej infraštruktúry,
 • nákup a modernizácia prevádzkových/špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (vrátane prvého zaškolenia obsluhy, ak verejné obstarávanie je realizované samostatne mimo stavebných prác) - zdravotnícke zariadenia a IKT,
 • výdavky na komplexnú zdravotnícku technológiu,
 • výdavky na zdravotnícke stroje, prístroje a zariadenia, zdravotnícku techniku,
 • výdavky na informačné technológie (hardvér),
 • výdavky na montáž a inštaláciu,
 • výdavky na skúšky a skúšobnú prevádzku.

029 – Ostatný dlhodobý hmotný majetok
 • technické rekultivácie, ako napr. terénne úpravy, odstránenie následkov vodnej erózie, zdevastovania pôdy po stavebnej činnosti atď.
Pozn. biologická rekultivácia ako hnojenie pôdy, vysiatie trávy, vysadenie kvetín a okrasných kríkov je neoprávnená.

Obmedzenia výdavkov (Benchmarky)

 • stavebný dozor: max 2% zo stavby,

Doplňujúce a špecifické informácie

V prípade oprávnenosti žiadateľa platí, že nezisková organizácia musí byť zriadená podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov, zakladateľom ktorej je obec alebo VÚC a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, a zároveň má v predmete činnosti uvedené “Zabezpečenie integrácie služieb zdravotnej starostlivosti za účelom ochrany zdravia obyvateľstva“.

CIZS zabezpečujú pre relevantnú spádovú oblasť efektívne a integrované poskytovanie služieb zdravotného a sociálneho charakteru:

 • povinné služby
  • všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť pre dospelých (1 lekár v rozsahu ekvivalentu plného pracovného úväzku, ďalší lekári v rozsahu ekvivalentu polovičného pracovného úväzku)
  • všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť pre deti a dorast (1 lekár v rozsahu minimálne ekvivalentu polovičného pracovného úväzku)
  • špecializovaná gynekologická ambulantná zdravotná starostlivosť (1 lekár v rozsahu minimálne ekvivalentu 0,2 pracovného úväzku)

 • fakultatívne služby
  • špecializovaná zubno-lekárska ambulantná zdravotná starostlivosť (1 lekár v rozsahu ekvivalentu 0,1 pracovného úväzku) a/alebo
  • iná špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť (2 lekári poskytujúci špecializovanú inú ambulantnú starostlivosť minimálne v rozsahu ekvivalentu 0,1 pracovného úväzku na lekára).

 • ďalšie služby, ktoré môžu byť CIZS integrované
  • agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti,
  • odberové pracovisko,
  • stacionár,
  • liečebná rehabilitácia,
  • zariadenie pre prax sestier a lekárov pripravujúcich sa na špecializačnú skúšku v príslušnom špecializačnom odbore,
  • komunitný pracovník v oblasti zdravotnej výchovy,
  • logopéd,
  • psychológ,
  • kancelária špecializovaného sociálneho poradenstva,
  • denné centrum sociálnych služieb.

Ostatné informácie

V prípade lekárov všeobecných a špecializovaných ambulancií platí: ku dňu otvorenia prevádzky ambulancie každý poskytovateľ zdravotnej starostlivosti/lekár, ktorý bude poskytovať zdravotnú starostlivosť v CIZS, musí mať uzatvorené zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so všetkými zdravotnými poisťovňami.

V prípade, že predmetom projektu je zavedenie sociálnej služby, musí byť preukázané, že:

 • a) poskytovateľ tejto sociálnej služby je zapísaný v registri poskytovateľov sociálnych služieb alebo do 3 mesiacov od kolaudačného rozhodnutia, resp. od ukončenia fyzickej realizácie projektu bude do tohto registra zapísaný.
 • b) potvrdenie príslušnej obce/VÚC, že služba je hradená z verejných zdrojov.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom