Splníme Vám viac ako len 3 želania

IROP-PO2-SC213-2017-25: Modernizácia infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 15. 01. 2018 do 28. 09. 2018

Predmet podpory

Modernizovanie infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti.

Operačné programy

 • Integrovaný regionálny operačný program

Oprávnenosť žiadateľa

Oprávnení žiadatelia – iba všeobecné nemocnice v rámci zracionalizovanej siete poskytovateľov akútnej zdravotnej starostlivosti uvedené v Implementačnej stratégii – systéme integrovaného poskytovania zdravotnej starostlivosti (okrem žiadateľov, ktorým už bolo vydané rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP v rámci ŠC 2.1.3):

 • rozpočtové organizácie alebo príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC alebo obce,
 • príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR alebo iného ústredného orgánu štátnej správy,
 • právnické osoby,
 • neziskové organizácie.

Územné obmedzenie

Celé územie Slovenskej republiky okrem Bratislavského kraja.

Podporované (oprávnené) aktivity

 • a) vypracovanie transformačného plánu zdravotníckeho zariadenia,
 • b) výstavba nových budov,
 • c) modernizácia a rekonštrukcia existujúcich budov,
 • d) prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov,
 • e) zabezpečenie materiálno-technického vybavenia,
 • f) dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia,
 • g) budovanie a modernizácia IKT infraštruktúry vrátane vybavenia vysokorýchlostným internetovým pripojením a nákupu softvérového vybavenia,
 • h) budovanie bezbariérových prístupov,
 • i) opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov.

Dĺžka realizácie projektu

V rámci výzvy je stanovená maximálna dĺžka realizácie projektu na 36 mesiacov (odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP po ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu).

Hodnotiace kolá:
1. hodnotiace kolo - uzávierka 15. 3. 2018
2. hodnotiace kolo - uzávierka 31. 5. 2018
3. hodnotiace kolo - uzávierka 28. 9. 2018

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Miestny rozvoj
 • Zdravotníctvo

Typ žiadateľa a výška podpory

 • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
 • veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
 • NNO, cirkev
 • príspevkové a rozpočtové organizácie
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
mikropodnik (0-9 zamestnancov) 0 90 0 15 000 000
malý podnik (10-49 zamestnancov) 0 90 0 15 000 000
stredný podnik (50-249 zamestnancov) 0 90 0 15 000 000
veľký podnik (250 a viac zamestnancov) 0 90 0 15 000 000
NNO, cirkev 0 95 0 15 000 000
príspevkové a rozpočtové organizácie 95 100 0 15 000 000

Príspevok v podobe NFP je poskytovaný zo zdrojov EÚ (EFRR) vo výške 85 % z celkových oprávnených výdavkov, maximálne do výšky 15 000 000 EUR zo zdrojov EFRR. Výška podpory je ďalej navýšená aj zo zdrojov štátneho rozpočtu, v závislosti od právnej formy žiadateľa.

 • Právnické osoby podľa 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 majú zvýšenú podporu o 5 % z celkových oprávnených výdavkov zo zdrojov štátneho rozpočtu. (Spolu NFP max. 90 %)
 • Neziskové organizácie a rozpočtové / príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC alebo obce majú zvýšenú podporu o 10 % z celkových oprávnených výdavkov zo zdrojov štátneho rozpočtu. (Spolu NFP max. 95 %)
 • Rozpočtové / príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR a iného ústredného orgánu štátnej správy majú zvýšenú podporu o 10 % z celkových oprávnených výdavkov zo zdrojov štátneho rozpočtu. (Spolu NFP max. 100 %)Verejné obstarávanie
 • nadlimitná zákazka: kompletná celá dokumentácia potrebná k vyhláseniu verejného obstarávania sa predkladaná na prvú ex ante kontrolu poskytovateľovi spolu so žiadosťou o NFP
 • iná ako nadlimitná zákazka: musí byť preukázané začatie a vyhlásenie verejného obstarávania už pri predkladaní žiadosti o NFP

Oprávnené výdavky

Výdavok musí skutočne vzniknúť a byť uhradený prijímateľom medzi 1. januárom 2014 a 31. decembrom 2023.

 • 518 Ostatné služby
  • Vypracovanie transformačného plánu dodávateľskou formou
 • 021 Stavby
  • Stavebné práce - realizácia nových stavieb, rekonštrukcia a modernizácia stavieb, prístavba, nadstavby, stavebné úpravy a rekonštrukcia. Výdavky za energetické certifikáty, energetické audity, tepelno technické posudky a pod.
  • Stavebný dozor
 • 029 Ostatný dlhodobý hmotný majetok
  • Technické rekultivácie (ako sú terénne úpravy, odstránenie následkov vodnej erózie, zdevastovania pôdy po stavebnej činnosti atď.)
 • 930 Rezerva na nepredvídané výdavky
  • Dodatočné výdavky za stavebné práce
  • Dodatočné výdavky za služby stavebného dozoru
 • 022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
  • Nákup interiérového vybavenia
  • Nákup a modernizácia prevádzkových/ špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, meracích a monitorovacích technických prostriedkov/ zariadenia
  • Nákup a modernizácia výpočtovej techniky
  • Nákup a modernizácia telekomunikačnej techniky
  • Nákup a modernizácia komunikačnej infraštruktúry
 • 013 Softvér
  • Nákup softvéru
  • Modernizácia softvéru
 • 014 Oceniteľné práva
  • Nákup licencií

Obmedzenia výdavkov (Benchmarky)

Maximálna výška pre celkové nepriame výdavky

 • max. 3 % z COV projektu investičného charakteru
 • max. 7 % z COV projektu neinvestičného charakteru
Percentuálny limit OV na stavebný dozor
 • max. 2,00 % z objemu OV na stavebné práce
Rezerva na nepredvídané výdavky
 • Stavebné práce
  • max. 2,5 % celkových oprávnených výdavkov projektu na stavebné práce
 • Stavebný dozor
  • max. 2,5 % celkových oprávnených výdavkov projektu na poskytnutie služieb stavebného dozoru
 • Transformačný plán: max. 1 500 Eur
 • Energetický certifikát, energetický audit, tepelno- technický posudok a pod. vydaný pred výstavbou/rekonštrukciou: max. 6 000 Eur
 • Energetický certifikát, energetický audit, tepelno- technický posudok a pod. vydaný po výstavbe/rekonštrukcii: max 6 000 Eur

Doplňujúce a špecifické informácie

 • Oprávnený žiadateľ musí mať schválený Transformačný plán.
 • Transformačný plán je vyhodnocovaný a schvaľovaný Inštitútom zdravotnej politiky MZ SR do 15 pracovných dní od jeho predloženia.
 • V prípade verejnej práce v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v z. n. p. (celková cena nad 6 638 783,77 eur vrátane DPH), treba predložiť protokol o vykonaní štátnej expertízy spolu s aktualizáciou údajov expertízy do cenovej úrovne aktuálneho roka.
 • V prípade výstavby/rekonštrukcie/modernizácie urgentného príjmu musí byť žiadateľ uvedený v prílohe č. 9 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov, t.j. projekt musí byť v súlade s typom urgentného príjmu (1. alebo 2. typ) uvedeným pri jednotlivom oprávnenom žiadateľovi v predmetnej prílohe.

Ostatné informácie

Príspevok v podobe NFP je poskytovaný zo zdrojov EÚ (EFRR) vo výške 85 % z celkových oprávnených výdavkov, maximálne do výšky 15 000 000 EUR zo zdrojov EFRR. Výška podpory je ďalej navýšená aj zo zdrojov štátneho rozpočtu, v závislosti od právnej formy žiadateľa.

 • Právnické osoby podľa 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 majú zvýšenú podporu o 5 % z celkových oprávnených výdavkov zo zdrojov štátneho rozpočtu. (Spolu NFP max. 90 %)
 • Neziskové organizácie a rozpočtové / príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC alebo obce majú zvýšenú podporu o 10 % z celkových oprávnených výdavkov zo zdrojov štátneho rozpočtu. (Spolu NFP max. 95 %)
 • Rozpočtové / príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR a iného ústredného orgánu štátnej správy majú zvýšenú podporu o 10 % z celkových oprávnených výdavkov zo zdrojov štátneho rozpočtu. (Spolu NFP max. 100 %)Verejné obstarávanie
 • nadlimitná zákazka: kompletná celá dokumentácia potrebná k vyhláseniu verejného obstarávania sa predkladaná na prvú ex ante kontrolu poskytovateľovi spolu so žiadosťou o NFP
 • iná ako nadlimitná zákazka: musí byť preukázané začatie a vyhlásenie verejného obstarávania už pri predkladaní žiadosti o NFP

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom