• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • IROP-PO2-SC214-2020-63 - Ochrana verejného zdravia a zníženie koronavírusovej pandémie na regionálnej a miestnej úrovni
Splníme Vám viac ako len 3 želania

IROP-PO2-SC214-2020-63 - Ochrana verejného zdravia a zníženie koronavírusovej pandémie na regionálnej a miestnej úrovni


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 10. 12. 2020 do 30. 09. 2021
Poznámka Plánované uzávierky hodnotiacich kôl v roku 2021
 • 30.06.2021,
 • 31.08.2021,
 • 30.09.2021,

Predmet podpory

Posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID-19

Operačné programy

 • Integrovaný regionálny operačný program

Oprávnenosť žiadateľa

 • vyšší územný celok
 • krajské mesto Trnava, Trenčín, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Prešov, Košice a Bratislava
Oprávneným užívateľom je obec spadajúca do mestskej funkčnej oblasti krajského mesta.

Územné obmedzenie

Územná oprávnenosť realizácie projektov je definovaná na celé územie SR, vrátane Bratislavského samosprávneho kraja.

Podporované (oprávnené) aktivity

Typy aktivít:

* A) vybavenie zariadení zdravotníckeho systému pre zabezpečenie prevencie, diagnostiky a liečbu pacientov podozrivých alebo chorých s diagnózou COVID-19

* B) vytváranie mobilných odberových miest a dovybavenie ambulancií pre dospelých a ambulancií pre deti a dorast ako epidemiologických ambulancií

* C) ochrana pracovníkov zdravotníckeho systému pred ochorením COVID-19, ochrana verejného zdravia

Dĺžka realizácie projektu

Časová oprávnenosť výdavkov je od 1. 2. 2020 do 31. 3. 2022, ktorá môže byť so súhlasom poskytovateľa predĺžená maximálne o 6 mesiacov.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Miestny rozvoj
 • Zdravotníctvo

Typ žiadateľa a výška podpory

 • samospráva
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v %
min. max.
samospráva 0 95

Oprávnené výdavky

 • 013 Softvér
 • 014 Oceniteľné práva
 • 021 Stavby
 • 022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí, najmä:
 • 112 – Zásoby
  • v rámci 022 a 112 - špeciálne a prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie - meracie, monitorovacie, zdravotnícke stroje prístroje, zariadenia, technika a náradie a pod., najmä:
  • germicídny žiarič,
  • mobilný plazmový dezinfikátor, čistič vzduchu,
  • zariadenie na automatickú dezinfekciu priestorov,
  • zariadenie na dezinfekciu priestorov,
  • termokamera s tvárovým rozlíšením,
  • sterilizátor,
  • defibrilátor,
  • laboratórne prístroje a vybavenie (napr. sklo, pomôcky),
  • automaty na výdaj ochranných pomôcok – napr. na rúška, rukavice,
  • dávkovače dezinfekčných prípravkov,
  • chirurgická maska/ochranné rúško (jednorazové/na opakované použitie),
  • ochranný oblek jednorázový,
  • návleky na obuv k ochranným oblekom,
  • ochranné okuliare,
  • ochranná čiapka,
  • celotvárový ochranný štít,
  • respirátor vo všeobecnosti,
  • ochranná polomaska, filter,
  • rukavice chirurgické nesterilné,
  • jednorazový plášť,
  • testy vrátane testovacích boxov, resp. testov pre ambulantný prístroj PCR,
  • chemikálie,
  • vrecia na bio. odpad,
  • čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky,
  • kontajner/nádoba pre infekčný a kontaminovaný odpad,

Doplňujúce a špecifické informácie

V rámci výzvy môže oprávnený žiadateľ predložiť projekt samostatne alebo spolu s partnerom. Oprávnený žiadateľ/partner môže byť zapojený do predloženia/realizácie iba jedného projektu v rámci výzvy.

Krajské mesto alebo hlavné mesto SR môže po uzatvorení zmluvy o poskytnutí NFP poskytnúť finančné prostriedky z príspevku užívateľovi za podmienok určených vo výzve.

Užívateľ predkladá prijímateľovi/partnerovi žiadosť o finančné prostriedky z príspevku schváleného projektu. Užívateľ musí spĺňať podmienky pre poskytnutie finančných prostriedkov stanovené touto výzvou. Finančné prostriedky užívateľovi poskytuje prijímateľ/partner na základe písomne uzatvorenej zmluvy.

Oprávneným užívateľom je obec spadajúca do mestskej funkčnej oblasti krajského mesta v rámci udržateľného mestského rozvoja krajského mesta vrátane mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy v súlade s RIUS IROP.

Zoznam oprávnených obcí mestských funkčných oblastí je uvedený v prílohe č. 4 tejto výzvy.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom