• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • IROP-PO2-SC214-2021-71 - Podpora prevencie, diagnostiky, liečby a doliečovania na úrovni ústavnej zdravotnej starostlivosti v boji proti COVID-19
Splníme Vám viac ako len 3 želania

IROP-PO2-SC214-2021-71 - Podpora prevencie, diagnostiky, liečby a doliečovania na úrovni ústavnej zdravotnej starostlivosti v boji proti COVID-19


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 14. 06. 2021 do 31. 10. 2021
Poznámka Hodnotiace kolo č. 1 - do 31.07.2021
Hodnotiace kolo č. 2 - do 31.10.2021

Predmet podpory

Zníženie dopadov pandémie COVID-19 a podpora opatrení na skrátenie času reakcie pri enormnom náraste ochorenia v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti v postavení subjektov hospodárskej mobilizácie.

Operačné programy

 • Integrovaný regionálny operačný program

Oprávnenosť žiadateľa

oprávneným žiadateľom sú nemocnice – subjekty ústavnej zdravotnej starostlivosti v súlade so zákonom č. 578/2004 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorých právna forma je:

 • príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR alebo iného ústredného orgánu štátnej správy,
 • rozpočtová organizácia v pôsobnosti VÚC a obce,
 • právnická osoba,
 • nezisková organizácia.

Územné obmedzenie

Územná oprávnenosť realizácie projektov je definovaná na celé územie Slovenskej republiky, vrátane Bratislavského samosprávneho kraja.

Podporované (oprávnené) aktivity

Typy aktivít:

 • A) vybavenie zariadení zdravotníckeho systému pre zabezpečenie prevencie, diagnostiky a liečbu pacientov podozrivých alebo chorých s diagnózou COVID-19.
 • B) Vytváranie mobilných odberových miest a dovybavenie ambulancií pre dospelých a ambulancii pre deti a dorast ako epidemiologických ambulancií.
 • C) ochrana pracovníkov zdravotníckeho systému pred ochorením COVID-19, ochrana verejného zdravia.

Dĺžka realizácie projektu

Časová oprávnenosť výdavkov je od 12. 3. 2020 do 31.12.2023 Dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu je do 30.06.2023 s možnosťou predĺženia o 6 mesiacov.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Zdravotníctvo

Typ žiadateľa a výška podpory

 • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
 • veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
 • NNO, cirkev
 • príspevkové a rozpočtové organizácie
 • štátna správa
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v %
mikropodnik (0-9 zamestnancov) 100 0
malý podnik (10-49 zamestnancov) 100 0
stredný podnik (50-249 zamestnancov) 100 0
veľký podnik (250 a viac zamestnancov) 100 0
NNO, cirkev 100 0
príspevkové a rozpočtové organizácie 100 0
štátna správa 100 0

Oprávnené výdavky

 • 013 Softvér
 • 014 Oceniteľné práva
 • 021 Stavby
 • 022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí, najmä:
  • mobilný RTG (mobilné skiagrafické zariadenia),
  • zariadenie na vytvorenie systému na negatívny podtlak na pracovisku,
  • servoventilátory a ventilátory pre umelú pľúcnu ventiláciu,
  • defibrilátor,
  • laboratórne stroje prístroje, zariadenie, technika a náradie,
  • ambulantný prístroj PCR (pri kúpe prístroja sú povinným výdavkom aj testy pre tento prístroj),
  • dezinfekčná brána,
  • germicídny žiarič,
  • ozónový čistič,
  • termokamera s tvárovým rozlíšením,
  • mobilný plazmový dezinfikátor, čistič vzduchu,
  • zariadenie na dezinfekciu priestorov,
  • sterilizátor,
  • nábytok - špeciálne lôžka,
  • výpočtová a zobrazovacia technika,
  • telekomunikačná technika.
 • 023 Dopravné prostriedky
  • vozidlo na účely núdzovej reakcie pre nemocnice
 • 112 – Zásoby
  • špeciálne a prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie - meracie, monitorovacie, zdravotnícke stroje prístroje, zariadenia, technika a náradie a pod., ktorých cena je nižšia ako 1 700 eur a/alebo nie sú zaradené ako kapitálové výdavky, najmä:
  • germicídny žiarič,
  • mobilný plazmový dezinfikátor, čistič vzduchu,
  • zariadenie na automatickú dezinfekciu priestorov,
  • zariadenie na dezinfekciu priestorov,
  • termokamera s tvárovým rozlíšením,
  • sterilizátor,
  • defibrilátor,
  • laboratórne prístroje a vybavenie (napr. sklo, pomôcky),
  • automaty na výdaj ochranných pomôcok – napr. na rúška, rukavice,
  • dávkovače dezinfekčných prípravkov,
  • chirurgická maska/ochranné rúško (jednorazové/na opakované použitie),
  • ochranný oblek jednorázový,
  • návleky na obuv k ochranným oblekom,
  • ochranné okuliare,
  • ochranná čiapka,
  • celotvárový ochranný štít,
  • respirátor vo všeobecnosti,
  • ochranná polomaska, filter,
  • rukavice chirurgické nesterilné,
  • jednorazový plášť,
  • testy vrátane testovacích boxov, resp. testov pre ambulantný prístroj PCR,
  • chemikálie,
  • vrecia na bio. odpad,
  • čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky,
  • kontajner/nádoba pre infekčný a kontaminovaný odpad,

Obmedzenia výdavkov (Benchmarky)

Minimálna výška oprávnených výdavkov - nie je stanovená
Maximálna výška oprávnených výdavkov -

 • Pre územie SR okrem Bratislavského kraja: 352 941,17 EUR
 • Pre Bratislavský kraj: 500 000 EUR

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom