Splníme Vám viac ako len 3 želania

IROP-PO2-SC221-2016-10 - Aktualizovaná výzva Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 06. 12. 2016 do 18. 04. 2018

Predmet podpory

 • Zýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

Operačné programy

 • Integrovaný regionálny operačný program

Oprávnenosť žiadateľa

 • obec ako zriaďovateľ materskej školy
 • cirkev a náboženská spoločnosť ako zriaďovateľ/zakladateľ materskej školy
 • združenie ako zriaďovateľ materskej školy
 • právnická osoba ako zriaďovateľ materskej školy
 • fyzická osoba ako zriaďovateľ materskej školy
 • mestská časť mesta Košice ako zriaďovateľ materskej školy mestská časť mesta Bratislava ako zriaďovateľ materskej školy,
 • okresný úrad ako zriaďovateľ materskej školy

Oprávnenými sú školy a školské zariadenia zaradené do siete škôl, školských zariadení v súlade so zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v platnom znení.

Pozn.: pojem materská škola sa vzťahuje aj na prípady združených škôl, napr. ZŠ s MŠ.

Územné obmedzenie

Slovensko okrem Bratislavského kraja

Podporované (oprávnené) aktivity

 • výstavba nových objektov materských škôl vrátane prvkov podporujúcich inkluzívne vzdelávanie
 • rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov
 • stavebno-technické úpravy existujúcich objektov a ich adaptácia pre potreby materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania (napr. nevyužité priestory ZŠ)
 • stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk, športových zariadení pre deti – uzavretých aj otvorených areálov s možnosťou celoročnej prevádzky, záhrad vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania
 • obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl
 • zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov materských škôl

Dĺžka realizácie projektu

do 24 mesiacov

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Vzdelávanie

Typ žiadateľa

 • NNO, cirkev
 • samospráva
 • príspevkové a rozpočtové organizácie
Typ žiadateľa Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
MIN MAX MIN MAX
NNO, cirkev 95 95 0 1 000 000
samospráva 95 100 0 1 000 000
príspevkové a rozpočtové organizácie 95 100 0 1 000 000

 • Výzva na predkladanie projektov na zvýšenie kapacít infraštuktúry materských škôl bola uzatvorená pre územie RIUS Trenčianskeho samosprávneho kraja a UMR Prešovského samosprávneho kraja dňa 27.11.2017. Od tohoto termínu nie je možné predkladať žiadosti o NFP pre tieto oblasti.
 • zostatková alokácie pre Trnavský samosprávny kraj a UMR Trnavského samosprávneho kraja je k uzatvoreniu 4. hodnotiaceho kola výzvy 0 EUR
 • termín uzatvorenia 5 hodnotiaceho kola výzvy je stanovený na 18.4.2018

Oprávnené výdavky

max. 1 milion EUR

Obmedzenia výdavkov (Benchmarky)

 • Celkové oprávnené výdavky na jedno miesto (benchmark – t.j. smerný ukazovateľ mernej investičnej náročnosti) sú nasledovné:

každý nový žiak: 6 700 EUR

každý existujúci žiak: 2 500 EUR

Doplňujúce a špecifické informácie

 • podmienka dosiahnutia minimálnej hodnoty požadovaného indexu investičnej účinnosti (v prípade nedosiahnutia požadovanej hodnoty je možné združenie sa s inými partnermi projektu)
 • spracovaná stavebná projektová dokumentácia k predloženiu projektového zámeru
 • rozšírenie kapacity MŠ minimálne o 10 miest
 • vysporiadané vlastnícke práva k pozemku a objektu, ktorý tvorí predmet projektu (výlučné vlastníctvo resp. dlhodobý prenájom garantovaný po dobu minimálne 5 rokov po ukončení realizácie aktivít projektu)
 • žiadateľ v predchádzajúcich 12 mesiacoch pred podaním ŽoNFP neznížil kapacitu MŠ (s výnimkou havarijného stavu)
 • vysporiadané záväzky voči Slovenskej republike

Ostatné informácie

 • Výzva na predkladanie projektov na zvýšenie kapacít infraštuktúry materských škôl bola uzatvorená pre územie RIUS Trenčianskeho samosprávneho kraja a UMR Prešovského samosprávneho kraja dňa 27.11.2017. Od tohoto termínu nie je možné predkladať žiadosti o NFP pre tieto oblasti.
 • zostatková alokácie pre Trnavský samosprávny kraj a UMR Trnavského samosprávneho kraja je k uzatvoreniu 4. hodnotiaceho kola výzvy 0 EUR
 • termín uzatvorenia 5 hodnotiaceho kola výzvy je stanovený na 18.4.2018

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom