• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • IROP-PO7-SC72-2021-74 - Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb
Splníme Vám viac ako len 3 želania

IROP-PO7-SC72-2021-74 - Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 13. 08. 2021 do 13. 12. 2021
Poznámka Uzávierka 1. hodnotiaceho kola 13.10.2021
Uzávierka 2. hodnotiaceho kola 13.12.2021

Predmet podpory

 • Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

Operačné programy

 • Integrovaný regionálny operačný program

Oprávnenosť žiadateľa

 • obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad), združenie obcí,
 • samosprávny kraj (úrad samosprávneho kraja),
 • mimovládne organizácie,
 • subjekty zo súkromného sektora (právnická, fyzická osoba ako zriaďovateľ materskej/základnej školy), materská/základná škola,
 • organizácia štátnej správy, štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia (ako zriaďovateľ materskej školy), materská/základná škola.

Územné obmedzenie

Oprávneným miestom realizácie projektu je celé územie SR. Výnimku predstavuje aktivita A.2., ktorú nie je možné realizovať v rámci iniciatívy Catching-up Regions Prešovského kraja.

Podporované (oprávnené) aktivity

* A.) rekonštrukcia, modernizácia a výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu, * B.) propagácia a zvyšovanie atraktivity cyklistickej dopravy vo verejnosti.
V rámci typu aktivity A. je oprávnená realizácia nasledovných aktivít:

 • A.1. cyklistické komunikácie - obnova arekonštrukcia už existujúcich cyklistických komunikácií, budovanie nových cyklistických komunikácií, cyklokoridorov na existujúcich miestnych komunikáciách a komunikáciách medzi sídlami vrátane stavebných úprav chodníkov pre peších (v prípade, že sú súčasťou projektu stavebných úprav cyklistických komunikácií),
 • A.2. cykloturistické trasy – rekonštrukcia, modernizácia a výstavba cyklotrás a súvisiacej infraštruktúry vrátane projektov iniciatívy Catching-up Regions,
 • A.3. doplnková cyklistická a SMART infraštruktúra (chránené parkoviská pre bicykle, cyklostojany, nabíjacie stanice pre elektrobicykle, systémy automatickej požičovne bicyklov, hygienické zariadenia apod.),
 • A.4. budovanie prvkov upokojovania dopravy (pešie zóny, „shared space2“, vylúčenie dopravy z ulíc okrem mestskej hromadnej dopravy a cyklistov apod.),
 • A.5. zvyšovanie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky - odstraňovanie úzkych miest v pešej doprave, odstraňovanie bariér pri prestupovaní, apod.

V rámci typu aktivity B. je oprávnená realizácia nasledovných aktivít:
 • B.1. webové portály, mobilné aplikácie a pod.

V rámci aktivity A.1. je oprávnená obnova, rekonštrukcia a modernizácia už existujúcich cyklistických komunikácií s cieľom s cieľom zvyšovania bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky, budovanie nových cyklistických komunikácií, cyklokoridorov na existujúcich miestnych komunikáciách a komunikáciách medzi sídlami vrátane stavebných úprav chodníkov pre peších (v prípade, že sú súčasťou projektu stavebných úprav cyklistických komunikácií). Chodníky pre peších sú oprávnené za predpokladu, že predmetom projektu je rekonštrukcia resp. výstavba komunikácií určených pre chodcov a cyklistov (v spoločnom resp. oddelenom priestore).

V rámci aktivity A.3. je systém automatickej požičovne bicyklov oprávnený za predpokladu, že dôjde k vytvoreniu nového alebo k rozšíreniu existujúceho systému. Nákup bicyklov je oprávnený výlučne v takomto prípade.V prípade rozšírenia existujúceho systému automatickej požičovne bicyklov môže byť nakúpený len taký počet bicyklov, ktorý zodpovedá rozšírenej kapacite systému.

Aktivita A.5. je oprávnená len za predpokladu, že predmetom projektu je vytvorenie nového prvku zvyšujúceho bezpečnosť chodcov a cyklistov. Oprávnenou aktivitou nie je budovanie osvetlenia na priechodoch pre chodcov okrem prípadov ich priamej nadväznosti na existujúcu/plánovanú cyklistickú infraštruktúru. Oprávnenou aktivitou zároveň nie je budovanie resp. rekonštrukcia chodníkov pre peších.

Aktivitu B.1. nie je možné realizovať samostatne, len v kombinácii s minimálne jednou aktivitou A.1. až A.5

Dĺžka realizácie projektu

V rámci výzvy nie je stanovená maximálna ani minimálna dĺžka realizácie projektu, pri dodržaní časovej oprávnenosti výdavkov projektu (do 31.12.2023).
V rámci tejto výzvy sú oprávnené výdavky na aktivity, ktoré vznikli a boli uhradené prijímateľom od 1. februára 2020.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Miestny rozvoj
 • Doprava

Typ žiadateľa a výška podpory

 • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
 • veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
 • NNO, cirkev
 • samospráva
 • príspevkové a rozpočtové organizácie
 • štátna správa
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v %
mikropodnik (0-9 zamestnancov) 90 90
malý podnik (10-49 zamestnancov) 90 90
stredný podnik (50-249 zamestnancov) 90 90
veľký podnik (250 a viac zamestnancov) 90 90
NNO, cirkev 95 95
samospráva 95 95
príspevkové a rozpočtové organizácie 95 100
štátna správa 0 100

Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 21 000 000 EUR (zdroj EÚ).

Oprávnené výdavky

 • 013 Softvér - nákup a modernizácia softvéru, napr. riadiací softvér pre nabíjacie elektrostanice, softvér na riadenie cyklopremávky
 • 021 Stavby - Výstavba nových a rekonštrukcia existujúcich cyklotrás, výstavba doplnkovej infraštruktúry, prvky upokojovania dopravy, stavebný dozor, autorský dohľad, nákup budov a objektov nevyhnutných v súvislosti s realizáciou projektu, prípravná a projektová dokumentácia
 • 022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí - nákup interiérového vybavenia (hygienické zariadenia), výpočtová a telekomunikačná technika pre projekt, prevádzkové a špeciálne stroje a prístroje a zariadenia (nabíjacie stanice), komunikačná infraštruktúra
 • 023 Dopravné prostriedky - nákup dopravných prostriedkov potrebných pre dosiahnutie výstupov projektu
  • Bicykle
  • Bicykle s pomocným motorom
 • 027 Pozemky - nákup pozemkov nevyhnutných pre realizáciu projektu
 • 518 Ostatné služby - služby v oblasti IKT súvisiace s typom aktivity B) (webové portály, propagácia cyklistickej prepravy), publicita projektu
 • 521 Mzdové výdavky - výdavky súvisiace s riadením projektu
 • 930 Rezerva na nepredvídané výdavky

Obmedzenia výdavkov (Benchmarky)

 • Nepriame výdavky - max. 3 % z celkových oprávnených výdavkov
 • Nákup pozemkov - max. 10 % z celkových oprávnených výdavkov, resp. 15 % v prípade plôch ktoré sa používali na priemyselné účely a ktorých súčasťou sú budovy
 • Nákup budov - max. 10 % z celkových oprávnených výdavkov, resp 15 % v prípade plôch ktoré sa používali na priemyselné účely
 • Stavebný dozor - max. 2 % z oprávnených výdavkov na stavebné práce
 • Rezerva na stavebné práce - max. 2.5% z právnených výdavkov na stavebné práce
 • Dočasný pútač - max. 500 EUR bez DPH
 • Stála tabuľa - max. 300 EUR bez DPH
 • Plagát - max. 30 EUR bez DPH
 • Manažér prípravy projektu, manažér pre verejné obstarávanie, projektový manažér riadenia projektu, finančný manažér - max. 8,05 EUR/hod mimo pracovného pomeru, max 1400 EUR EUR/mesiac

Doplňujúce a špecifické informácie

Projekt, ktorý je predmetom konania o ŽoNFP musí byť v súlade s regionálnym alebo mestským záväzným strategickým dokumentom pre oblasť dopravy, ktorý obsahuje ucelenú sieť cyklodopravných trás (napr. plán udržateľnej dopravy, generel cyklistickej dopravy, generel nemotorovej dopravy, stratégia cyklodopravy samosprávneho kraja alebo mesta a pod.).

Ostatné informácie

Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 21 000 000 EUR (zdroj EÚ).

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom