• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • IV. a V. výzva mikroprojekty 2014 - 2020 - Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia a Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania
Splníme Vám viac ako len 3 želania

IV. a V. výzva mikroprojekty 2014 - 2020 - Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia a Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 02. 09. 2020 do 22. 09. 2020

Operačné programy

 • Interreg V-A Slovenská republika - Poľsko

Oprávnenosť žiadateľa

 • orgány štátnej správy a samosprávy, ich zväzy a združenia,
 • štátne alebo samosprávne orgány zriadené za účelom poskytovania služieb vo verejnom záujme,
 • vzdelávacie inštitúcie a vysoké školy,
 • vedecké inštitúcie,
 • neziskové mimovládne organizácie,
 • Európske zoskupenia územnej spolupráce,
 • cirkvi a náboženské spoločnosti,
 • inštitúcie odborného vzdelávania.

Územné obmedzenie

okres Bytča, okres Čadca, okres Kysucké Nové Mesto, okres Žilina, okres Martin, okres Turčianske Teplice, okres Námestovo.

Podporované (oprávnené) aktivity

Aktivity zamerané na zabezpečenie spoločnej ochrany, posilnenia a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva (tak materiálneho ako aj nemateriálneho) a tiež efektívneho a trvalo udržateľného využitia prírodného a kultúrneho dedičstva s cieľom zvýšiť úroveň atraktivity pohraničia.
Najdôležitejším prvkom mikroprojektov a aktivít (vrátane investičných) realizovaných v rámci tejto osi, bude vytvorenie spoločných, trvalo udržateľných výstupov založených na kultúrnom a prírodnom dedičstve, prispievajúcich k jeho ochrane, propagácii a rozvoju.
Výsledky mikroprojektov by sa mali udržať v období realizácie mikroprojektu, a mali by tiež generovať rozvojový potenciál v budúcnosti. V prípade mikroprojektov týkajúcich sa výstupov cestovného ruchu, výstupy budú spoločné, poľsko-slovenské, trvalé a vedúce k lepšiemu využitiu kultúrneho a prírodného dedičstva.

V prípade spoločných aktivít v rámci mikroprojektov podporujúcich spoluprácu medzi inštitúciami a ostatných mäkkých aktivít, je nevyhnutné, aby spoločné aktivity:

 • prostredníctvom poľsko-slovenskej spolupráce generovali pridanú hodnotu nedostupnú v prípade realizácie daných aktivít každým z týchto subjektov osobitne,
 • boli súčasťou komplexnej stratégie aktivít daných inštitúcií,
 • mali po ukončení daného mikroprojektu reálne šance na pokračovanie a rozvoj v podobe nových iniciatív.

Vyššie uvedená pridaná hodnota mikroprojektu musí byť odzrkadlená v ukazovateľoch produktu realizovaných prostredníctvom mikroprojektu, napr. musí sa týkať nových štandardov, nových e- produktov, či nových aktivít na podporu dedičstva v rozsahu nových štandardov.
V prípade mikroprojektov týkajúcich sa spolupráce nebude stačiť iba realizácia ukazovateľa č 1.9 Počet organizácií zapojených do cezhraničných projektov súvisiacich s kultúrnym a prírodným dedičstvom. Výsledkom mikroprojektu nemôže byť iba spolupráca organizácií.

V rámci vzdelávacích aktivít z oblasti ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva, ako aj v oblasti riadenia rizík a bezpečnosti nie je plánované financovanie infraštruktúry a technického vybavenia slúžiaceho na zabezpečenie vzdelávacích činností, napr. rekonštrukcia škôl, hasičských staníc, nákup špecializovaných vozidiel atď.
 • Nákup vybavenia je možný výhradne v prípadoch, ak je to nevyhnutné pre realizáciu cieľov mikroprojektu, pričom môže predstavovať iba doplnkový prvok mikroprojektu, nemôže byť hlavnou aktivitou v mikroprojekte, ani z vecného ani z finančného hľadiska.

Dĺžka realizácie projektu

Obdobie realizácie plánovaného individuálneho mikroprojektu nemôže prekročiť 12 mesiacov a ukončenie mikroprojektu musí byť najneskôr 31.03.2022.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Miestny rozvoj
 • Medzinárodná spolupráca
 • Vzdelávanie
 • Životné prostredie – ostatné

Typ žiadateľa a výška podpory

 • NNO, cirkev
 • samospráva
 • príspevkové a rozpočtové organizácie
 • univerzity a vysoké školy
 • výskumná inštitúcia
 • štátna správa
 • nezisková organizácia
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
max. min. max.
NNO, cirkev 0 95 2 000 50 000
samospráva 0 95 2 000 50 000
príspevkové a rozpočtové organizácie 0 100 2 000 50 000
univerzity a vysoké školy 0 95 2 000 50 000
výskumná inštitúcia 0 95 2 000 50 000
štátna správa 0 100 2 000 50 000
nezisková organizácia 0 95 2 000 50 000

Oprávnené výdavky

Príklady oprávnených výdavkov v rámci mikroprojektov:

 • personálne výdavky súvisiace s realizáciou mikroprojektu vyjadrené vo forme mzdy a všetkých odvodov vyplývajúcich z príslušných pracovnoprávnych predpisov,
 • cestovné náklady a diéty v zmysle platnej legislatívy, náklady na ubytovanie a víza pre personál podieľajúci sa na realizácii mikroprojektu,
 • náklady na nákup vybavenia (nového alebo použitého) nevyhnutného pre realizáciu mikroprojektu, ak nie sú v rozpore s aktuálnou trhovou hodnotou,
 • amortizačné odpisy zariadenia zohľadnené v rozpočte mikroprojektu, vykonávané iba v období realizácie mikroprojektu pod podmienkou, že nákup dotknutého zariadenia nebol spolufinancovaný z finančnej podpory EÚ alebo iných štátnych externých zdrojov,
 • náklady priamo súvisiace s realizáciou mikroprojektu (napr. šírenie informácií, vydanie publikácií, organizácia stretnutí, konferencií, vytvorenie internetovej stránky mikroprojektu, preklady),
 • kancelárske a administratívne výdavky súvisiace s realizáciou mikroprojektu,
 • výdavky súvisiace s realizáciou infraštruktúry nevyhnutných pre implementáciu mikroprojektov a prepojených s akciami „mäkkého” charakteru,
 • personálne výdavky účtované zjednodušeným spôsobom na základe paušálnej sadzby vo výške 20% priamych výdavkov mikroprojektu iných ako personálne výdavky mikroprojektu, kancelárske a administratívne výdavky účtované na základe zjednodušeného spôsobu podľa paušálnej sadzby vo výške 15 % personálnych výdavkov;
 • DPH môže byť uznaná za oprávnený výdavok iba vtedy, ak bola mikroprijímateľom reálne vynaložená a mikroprijímateľ nemá právnu potenciálnu možnosť jej vrátenia . Okrem toho je partner mikroprojektu povinný predložiť vyhlásenie týkajúce sa oprávnenosti DPH. v súlade s uvedenými bodmi 4.3.3 v Príručke pre mikroprijímateľa

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom