• EDOTÁCIE
  • Dotačné programy
  • OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2019-2 - Podpora koordinačných a implementačných kapacít regionálneho rozvoja v úrovni miestnej územnej samosprávy
Splníme Vám viac ako len 3 želania

OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2019-2 - Podpora koordinačných a implementačných kapacít regionálneho rozvoja v úrovni miestnej územnej samosprávy


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 20. 12. 2019 do 31. 03. 2020

Predmet podpory

Inteligentný a lepší samosprávny kraj

Operačné programy

  • Efektívna verejná správa

Oprávnenosť žiadateľa

Oprávnenými žiadateľmi sú subjekty miestnej územnej samosprávy – mestá a obce – právnické osoby zriadené podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zbierky o obecnom zriadení.

Územné obmedzenie

Žiadateľ je povinný realizovať projekt na oprávnenom území.
RO pre OP EVS stanovuje ako oprávnené územie realizácie projektu nasledovné územie:

  • oprávnené územie predstavuje samostatne územie najmenej rozvinutých okresov podľa zákona č. 336/2015 Z. z. alebo územie okresu Prievidza, ktoré sú súčasťou území Banskobystrického samosprávneho kraja, Trenčianskeho samosprávneho kraja, Prešovského samosprávneho kraja a Košického samosprávneho kraja v menej rozvinutom regióne.

Podporované (oprávnené) aktivity

Opatrenia zamerané na tvorbu analýz, vstupov do reformných politík, hodnotenie dopadov politík a legislatívy, projektové riadenie reformných procesov, programové rozpočtovanie, monitorovanie, hodnotenie efektivity procesov, systémov, programov a politík; analýza súčasného stavu VS na získanie východiskových informácií pre ďalšie reformné politiky, hodnotenie dopadov zmeny legislatívy na procesy, systémy a politiky podľa špecifikácie rozsahu činností a výstupov smerujúcich k:

  • realizácii opatrení vedúcich k naplneniu iniciatív Európskej komisie týkajúcich sa regiónov a miestnej územnej samosprávy (predovšetkým catching up a uhoľné regióny) alebo špecifických priorít v menej rozvinutých regiónoch SR (najmä akčné plány NRO);
  • realizácii a podpory rozvojovej investičnej činnosti na úrovni oprávneného územia okresu s účelom vytvoriť v rámci politiky súdržnosti v období 2021 – 2027 zodpovedajúce strategické a koncepčné rámce územia;
  • realizácii opatrení smerujúcich k optimalizácii verejných politík v oblastiach úsekov výkonu originálnych alebo prenesených kompetencií miestnej územnej samosprávy a s dôrazom na podporu medzi-obecnej spolupráce;

Dĺžka realizácie projektu

Celková dĺžka realizácie projektu môže dosiahnuť maximálne 30 mesiacov.
Žiadateľ je povinný predložiť ŽoNFP s harmonogramom realizácie hlavných aktivít projektu v minimálnej dĺžke 18 mesiacov a maximálnej dĺžke 30 mesiacov.

Forma podpory

  • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

  • Inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa

Typ žiadateľa a výška podpory

  • samospráva
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
samospráva 0 95 200 000 500 000

Oprávnené výdavky

521 – Mzdové výdavky 903- Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu (nariadenie 1303/2013, čl. 68b)

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom