Splníme Vám viac ako len 3 želania

OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01 - Rozvoj sektorových zručností


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 21. 12. 2017 do 13. 09. 2018

Predmet podpory

Zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a znížiť nezamestnanosť s osobitným dôrazom na dlhodobo nezamestnaných, nízko kvalifikovaných, starších a zdravotne postihnuté osoby.

Zlepšiť prístup na trh práce uplatnením účinných nástrojov na podporu zamestnanosti, vrátane podpory mobility pre získanie zamestnania, samostatnej zárobkovej činnosti a aktivít vo vidieckych oblastiach.

Operačné programy

 • Ľudské zdroje

Oprávnenosť žiadateľa

 • 1. štátne rozpočtové a príspevkové organizácie
 • 2. obce a mestá a právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo mesto
 • 3. VÚC a právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je VÚC
 • 4. zamestnávatelia – podnikateľské subjekty

Na právnické osoby, ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je mesto alebo obec alebo VÚC a nie sú rozpočtovými a príspevkovými organizáciami podľa § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa vzťahuje spôsob overovania/forma preukázania splnenia podmienky poskytnutia príspevku ako na zamestnávateľov – podnikateľské subjekty.

Územné obmedzenie

Menej rozvinuté regióny.
Pri posudzovaní územnej oprávnenosti platí, že je rozhodujúce miesto výkonu aktivity (sídlo žiadateľa, trvalý/prechodný pobyt cieľovej skupiny nie sú rozhodujúce pre určenie územnej oprávnenosti).

Podporované (oprávnené) aktivity

Aktivity podľa cieľovej skupiny:

A. zamerané na UoZ (uchádzači o zamestnanie) / ZUoZ (znevýhodnený uchádzači o zamestnanie)

Aktivita 1. Profesijný rozvoj sektorových zručností vrátane IKT zručností UoZ / ZUoZ – povinná;
Aktivita 2. Podpora rozvoja pracovných zručností UoZ / ZUoZ – dobrovoľná.

B. zamerané na zamestnancov

Aktivita 3. Profesijný rozvoj sektorových zručností vrátane IKT zručností zamestnancov – povinná,
Aktivita 4. Podpora rozvoja pracovných zručností zamestnancov – dobrovoľná.


- pre aktivity 1 a 2 sú oprávnené tieto typy aktivít (podľa ich zamerania):

 • Podpora zamestnanosti a zamestnateľnosti UoZ zameraná na zlepšenie ich postavenia na trhu práce, alebo
 • Programy zamerané na rozvoj zručností v oblasti IKT, napr. prostredníctvom osobitných aktivít na zvýšenie počtu odborníkov v oblasti IKT.

- pre aktivity 3 a 4 je oprávnený typ aktivity:
 • Programy zamerané na rozvoj zručností v oblasti IKT, napr. prostredníctvom osobitných aktivít na zvýšenie počtu odborníkov v oblasti IKT.

V rámci špecifického cieľa 3.1.2 Zlepšiť prístup na trh práce uplatnením účinných nástrojov na podporu zamestnanosti, vrátane podpory mobility pre získanie zamestnania, samostatnej zárobkovej činnosti a aktivít vo vidieckych oblastiach, je pre aktivity 3 a 4 oprávnený typ aktivity:

- Programy súvisiace so zvyšovaním zručností zamestnancov pre žiadané alebo avizované prispôsobenie na zmenené podmienky.

Podľa zamerania na cieľové skupiny môžu byť aktivity projektu uplatnené v nasledovnom zložení: aktivity zamerané osobitne na UoZ / ZUoZ alebo zamestnancov, alebo na dve, resp. všetky cieľové skupiny projektu súčasne.

Oprávnené na poskytnutie príspevku budú výlučne projekty, ktoré spĺňajú všetky nasledovné charakteristiky:

• sú orientované na školenie / odbornú prípravu zamestnancov, ako súčasť riešenia potrieb na trhu práce formou profesijného rozvoja sektorových zručností, vrátane IKT zručností;
• majú priamu väzbu na pracovné uplatnenie cieľovej skupiny v odbornej oblasti, sú zamerané na rozvoj špecifických zručností podľa požiadaviek zamestnávateľa/ firmy na pracovné miesto, teda požiadaviek na odbornú spôsobilosť (kompetentnosť) vykonávať určitú profesiu, vrátane IT profesií;
• aktivity projektu sú realizované formou vnútrofiremnej prípravy (tzv. in-company training) u žiadateľa, zamerané na školenie/ odbornú prípravu vlastných zamestnancov podľa potrieb zamestnávateľa vo vzťahu k trhu práce; rozvoj odborných zručností sa realizuje prioritne v malých skupinách. Počty plánovaných skupín a ich početnosť zdôvodní žiadateľ v ŽoNFP;
• aktivity 1 a 3 musia byť vykonané nasledovne:
- celkový rozsah aktivity je maximálne 480 hod. a tvoria ju dve povinné, vzájomne prepojené nasledovné podaktivity:

I. teoretická príprava v trvaní max. 30% z celkového rozsahu,

II. praktická príprava v trvaní min. 70% z celkového rozsahu, vykonávaná v reálnych podmienkach u zamestnávateľa,
- nejedná sa o všeobecné vzdelávanie zamerané na základnú orientáciu v jednotlivých oblastiach,
- je realizovaná prezenčnou formou (e-learning alebo iná dištančná forma nie sú v rámci tejto výzvy prípustné),
- nie je zameraná na pravidelné školenie zamestnancov v oblasti BOZP podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov;

• aktivita 2 sa v rámci projektu realizuje najdlhšie 6 kalendárnych mesiacov;

• aktivita 4 sa v rámci projektu realizuje najdlhšie 3 kalendárne mesiace.

Dĺžka realizácie projektu

Minimálna dĺžka realizácie projektu: 12 mesiacov
Maximálna dĺžka realizácie projektu: 24 mesiacov

Oprávnené obdobie realizácie projektu sa začína najskôr odo dňa, v ktorom Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť, a trvá do 31.12.2020.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Zamestnanosť

Typ žiadateľa a výška podpory

Povinná história Od 6 rokov
 • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
 • veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
 • samospráva
 • príspevkové a rozpočtové organizácie
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
mikropodnik (0-9 zamestnancov) 0 100 25 000 200 000
malý podnik (10-49 zamestnancov) 0 100 25 000 200 000
stredný podnik (50-249 zamestnancov) 0 100 25 000 200 000
veľký podnik (250 a viac zamestnancov) 0 100 25 000 200 000
samospráva 0 100 25 000 200 000
príspevkové a rozpočtové organizácie 0 100 25 000 200 000

Žiadateľ musí preukázať, že má súhlasné stanovisko pre realizáciu rozvoja cielených sektorových zručností vrátane IKT zručností pre profesie, ktoré sú na trhu práce požadované v danom odvetví hospodárstva.

Oprávnené výdavky

521 – Mzdové výdavky

I. Odborného personálu

V rámci odborného personálu sú podporované nasledujúce pozície odborných pracovníkov:

 • Odborný pracovník zamestnávateľa pre oblasť náboru a výberu zamestnancov
 • Odborný pracovník zamestnávateľa pre oblasť vzdelávania a rozvoja zamestnancov
 • Inštruktor / majster
 • Lektor

II. Účastníkov aktivít (osôb cieľovej skupiny projektu), u ktorých sú prostredníctvom projektu rozvíjané sektorové zručnosti vrátane IKT zručností

905 – Ostatné spôsoby paušálneho financovania

Výdavky na riadenie projektu vo výške 8,32% z celkových oprávnených priamych výdavkov na zamestnancov (skupina výdavkov 521 – mzdové výdavky) je možné vykazovať osobitne v rozpočte projektu len v prípade, ak ide o mzdové výdavky vzniknuté na základe pracovnoprávneho vzťahu v zmysle Zákonníka práce. Pri použití paušálnej sadzby na riadenie projektu nie je potrebné odôvodniť skutočné náklady v uvedenej skupine výdavkov.

Podporované pozície súvisiace s riadením projektu: - Projektový manažér - Finančný manažér

902 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky určené na základe nákladov na zamestnancov

V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, čl. 68 ods. 1. písm. b) sa pre výzvu stanovuje paušálna sadzba na nepriame výdavky vo výške 15 % oprávnených priamych nákladov na zamestnancov.

Ostatné informácie

Žiadateľ musí preukázať, že má súhlasné stanovisko pre realizáciu rozvoja cielených sektorových zručností vrátane IKT zručností pre profesie, ktoré sú na trhu práce požadované v danom odvetví hospodárstva.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom