Splníme Vám viac ako len 3 želania

OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/01 Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života (menej rozvinuté regióny)


Späť na katalóg dotácií
Príjem predbežných žiadostí 05. 12. 2017 - 28. 02. 2018
Príjem úplných žiadostí od 09. 10. 2017 do 15. 06. 2018

Predmet podpory

Aktivity na zlepšenie podmienok pre zosúladenie pracovného a rodinného života, zvýšenie zamestnanosti osôb s rodičovskými povinnosťami, najmä žien.

Operačné programy

 • Ľudské zdroje

Oprávnenosť žiadateľa

Oprávneným žiadateľom je:

1. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
2. štátne rozpočtové a príspevkové organizácie
3. obce a mestá
4. združenia miest a obcí
5. VÚC a úrady samosprávneho kraja
6. základné školy, stredné školy, verejné a štátne vysoké školy, špeciálne školy
7. štátne vzdelávacie inštitúcie
8. školské zariadenia a inštitúcie verejného sektora pôsobiace v systéme poradenstva
9. inštitúcie verejnej správy, verejné organizácie, univerzity a vysoké školy, všetky školy, výskumné pracoviská, vzdelávacie inštitúcie
10. občianske združenie
11. miestne akčné skupiny
12. nadácie
13. mimovládne neziskové organizácie
14. záujmové združenie právnických osôb
15. zamestnávatelia - podnikateľské subjekty
16. subjekty poskytujúce služby starostlivosti o deti do troch rokov veku

Územné obmedzenie

Menej rozvinuté regióny.
Pri posudzovaní územnej oprávnenosti platí, že je rozhodujúce miesto výkonu aktivity (sídlo žiadateľa, trvalý/prechodný pobyt cieľovej skupiny nie sú rozhodujúce pre určenie územnej oprávnenosti).

Podporované (oprávnené) aktivity

Oprávnené typy aktivít:
1. Podpora zariadení a služieb pre deti za účelom zosúlaďovania rodinného a pracovného života (jasle, škôlky, opatrovateľky a pod.) a podpora podnikania v oblasti služieb starostlivosti o deti s dôrazom na inovatívne prístupy.
Pod uvedeným typom aktivity sa rozumie podpora flexibilných foriem starostlivosti o deti s cieľom zosúlaďovania rodinného a pracovného života

2. Vytváranie efektívnych nástrojov pre začleňovanie matiek/ rodičov s malými deťmi na trh práce najmä po návrate z rodičovskej dovolenky cez tvorbu flexibilných foriem pracovných miest a inovatívnych mechanizmov pre zvyšovanie flexibility práce (vytváranie, udržiavanie a rozvíjanie zručností, posilňovanie kontinuity a kontaktu s pracoviskom, mentoring, vzdelávanie a prípravu pre trh práce osôb s rodičovskými povinnosťami atď.)

Pod uvedeným typom aktivity v tejto výzve sa rozumie vytváranie efektívnych nástrojov pre začleňovanie matiek najmä s malými deťmi na trh práce najmä po návrate z rodičovskej dovolenky podporou flexibilných pracovných miest.

Podporené flexibilné pracovné miesta:

a) Pracovný pomer na kratší pracovný čas (§ 49 Zákonníka práce)
b)Delené pracovné miesto (§ 49a Zákonníka práce)
c)Domácka práca a telepráca (§ 52 Zákonníka práce)

Podporené flexibilné pracovné miesto musí byť obsadené osobou z oprávnenej cieľovej skupiny. V prípade obsadzovania podporených flexibilných pracovných miest musí byť pracovno - právny vzťah uzatvorený formou pracovného pomeru a to v súlade s ustanoveniami zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, na neurčitú dobu.

Oprávnená cieľová skupina

 • ženy po materskej dovolenke a ženy, resp. rodičia po rodičovskej dovolenke
 • uchádzači o zamestnanie s rodičovskými povinnosťami
 • záujemcovia o zamestnanie s rodičovskými povinnosťami
 • uchádzači o zamestnanie s dôrazom na osoby s problémami prizosúlaďovaní pracovného a rodinného života
 • záujemcovia o zamestnanie s dôrazom na osoby s problémami pri zosúlaďovaní pracovného a rodinného života
 • zamestnanci a SZČO s rodičovskými povinnosťami.

V rámci aktivity č. 2 sa za osoby patriace do vyššie uvedených cieľových skupín považujú:

 • ženy/matky s dieťaťom, na ktoré sa ešte nevzťahuje povinná školská dochádzka
 • ženy/matky s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením uznaným ako dieťa so ŠVVP vo veku do 18 rokov.

Dĺžka realizácie projektu

12 - 24 mesiacov (max. 31.12.2021)

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Zamestnanosť

Typ žiadateľa a výška podpory

 • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
 • veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
 • štátny podnik
 • NNO, cirkev
 • samospráva
 • príspevkové a rozpočtové organizácie
 • univerzity a vysoké školy
 • výskumná inštitúcia
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v %
mikropodnik (0-9 zamestnancov) 0 90
malý podnik (10-49 zamestnancov) 0 90
stredný podnik (50-249 zamestnancov) 0 90
veľký podnik (250 a viac zamestnancov) 0 90
štátny podnik 0 100
NNO, cirkev 0 95
samospráva 95 100
príspevkové a rozpočtové organizácie 0 95
univerzity a vysoké školy 0 95
výskumná inštitúcia 95 100

Minimálna výška príspevku: 15 000 EUR
Maximálna výška príspevku: 150 000 EUR

Oprávnené výdavky

521 – Mzdové výdavky
Podporované pozície odborných pracovníkov zabezpečujúcich flexibilné formy starostlivosti o deti

910 – Jednotkové výdavky
Príspevok na flexibilné pracovné miesto pre osobu s rodičovskými povinnosťami na obdobie najviac 6 mesiacov pre najviac 10 pracovných úväzkov (zamestnávateľ do 250 zamestnancov), príp. pre max. 10% pracovných úväzkov (zamestnávateľ nad 250 zamestnancov). Príspevok sa poskytuje najviac do výšky 561 EUR na 100% pracovný úväzok, v prípade nižšieho úväzku sa príspevok úmerne zníži.
Aktivita je dočasným vyrovnávacím opatrením z dôvodu pohlavia/rodu v zmysle § 8 písm. a) Zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Uplatňuje sa pri pracovnom pomere na ustanovený týždenný čas, pri pracovnom pomere na kratší čas sa uplatňuje v pomernej výške zodpovedajúcej dĺžke pracovného času.
Používa sa pri dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Hodinou sa rozumie hodina v rozsahu 60 minút.

Zároveň platí, že nie je možné požadovať na personálne výdavky pracovníkov zabezpečujúcich flexibilné formy starostlivosti o deti výdavky v rámci skupiny výdavkov 521 a zároveň príspevok na flexibilné pracovné miesto v rámci skupiny výdavkov 910.

905 – Ostatné spôsoby paušálneho financovania
Výdavky na riadenie projektu vo výške 8,32% z celkových oprávnených priamych výdavkov na zamestnancov v rámci projektu je možné vykazovať osobitne v rozpočte projektu len v prípade, ak ide o mzdové výdavky vzniknuté na základe pracovnoprávneho vzťahu v zmysle zákona č. 311/2001 Z. z., resp. v zmysle osobitného predpisu, napr. zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pri použití paušálnej sadzby na riadenie projektu nie je potrebné odôvodniť skutočné náklady v uvedenej kategórií výdavkov.

902 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky určené na základe nákladov na zamestnancov
V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, čl. 68 ods. 1. písm. b) sa stanovuje paušálna sadzba na nepriame výdavky vo výške 15 % oprávnených priamych nákladov na zamestnancov. Pri použití paušálnej sadzby na nepriame výdavky nie je potrebné odôvodniť skutočné náklady v uvedenej kategórií výdavkov. Výdavky musia byť vyvolané realizáciou projektu alebo nevyhnutné pre realizáciu projektu. V rámci posudzovania oprávnenosti výdavkov sa pri výkone administratívnej finančnej kontroly a finančnej kontroly na mieste kontroluje správna aplikácia paušálnej sadzby, a to určenie základne pre výpočet paušálnej sadzby, percentuálna výška paušálnej sadzby a matematický výpočet výšky výdavkov na ostatné výdavky projektu určených paušálnou sadzbou.

Obmedzenia výdavkov (Benchmarky)

Maximálna oprávnená výška mesačnej hrubej mzdy:

Vychovávateľka 952,00 EUR

Vychovávateľka pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 1036,00 EUR

Asistentka vychovávateľky 692,00 EUR

Doplňujúce a špecifické informácie

Základné charakteristiky zariadenia poskytujúceho flexibilné formy starostlivosti o deti

a) sú zamerané na deti v predškolskom veku od 3 rokov veku a/alebo deti v povinnej školskej dochádzke
b) poskytujú sa v zariadeniach, ktoré prevádzkuje:
- priamo zamestnávateľ rodiča dieťaťa, ktorému je poskytovaná starostlivosť alebo
- právnická osoba alebo fyzická osoba, s ktorou má zamestnávateľ uzatvorenú dohodu o spolupráci pri zabezpečení flexibilných foriem starostlivosti o deti


Osobitné podmienky oprávnenosti žiadateľa

Pre aktivitu č.1:

a) zariadenie má uzatvorenú poistnú zmluvu pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní flexibilnej formy starostlivosti o deti
b) na zariadenie sa nevzťahuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
c) na zariadenie sa nevzťahuje zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“)
d) zariadenie spĺňa požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
e) zariadenie spĺňa požiadavky definované vyhláškou MZ SR č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania, v prípade vytvorenia zariadenia s nevyhnutnosťou poskytovať spoločné stravovanie
f) zariadenie musí spĺňať požiadavky v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to:
- zriaďuje sa v zdravotne vhodnom prostredí, ktorým je prostredie chránené pred zdraviu škodlivými faktormi vonkajšieho prostredia, najmä pred hlukom a zdrojmi znečistenia ovzdušia a prostredie chránenom pred negatívnymi výchovnými vplyvmi
- priestorové usporiadanie, funkčné členenie a vybavenie zariadenia musí zodpovedať veku, zdravotnému stavu, stupňu telesného a duševného vývinu, telesným rozmerom detí a mládeže a veľkostnému typu a účelu zariadenia
- zabezpečiť pravidelné čistenie a udržiavanie vonkajších i vnútorných priestorov zariadenia pre deti a mládež tak, aby tieto nepredstavovali riziko
- používať na čistenie a údržbu zariadenia len prostriedky, ktoré nie sú zaradené medzi nebezpečné chemické látky a nebezpečné chemické prípravky
- zabezpečiť zásobovanie zariadenia tečúcou pitnou vodou a tečúcou teplou vodou
- zabezpečiť pri podávaní stravy, aby strava bola pripravovaná zo zdravotne neškodných potravín so zodpovedajúcou energetickou a biologickou hodnotou
- mať schválený Prevádzkový poriadok podľa ustanovenia § 52 ods. 1 písm. e)
- mať schválený Prevádzkový poriadok podľa § 26 ods. 4 písm. m) v prípade vytvorenia zariadenia s poskytovaním spoločného stravovania.

V rámci uvedenej aktivity budú podporené nové alebo už existujúce zariadenia poskytujúce flexibilné formy starostlivosti o deti.
Nové zariadenia – sú zariadenia, ktoré 12 mesiacov pred predložením ŽoNFP neposkytovali starostlivosť o deti plateným personálom.
Existujúce zariadenia – sú zariadenia, ktoré 12 mesiacov pred predložením ŽoNFP poskytovali starostlivosť o deti plateným personálom. Existujúce zariadenia musia splniť podmienku, že rozšíria svoje kapacity a minimálne 25% rozšírenej kapacity (t.j. len z navýšeného počtu detí) bude obsadená deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacím potrebami (ďalej len „ŠVVP“)12. Kapacity sa posudzujú podľa priemerného evidenčného počtu detí za posledných 12 mesiacov prepočítané na plné miesta.
Informáciu o počte detí pred predložením ŽoNFP, o rozšírení kapacity existujúceho zariadenia, ako aj o počte detí so ŠVVP žiadateľ uvedie v ŽoNFP.

Splnenie podmienky, že minimálne 25% z rozšírenej kapacity pre existujúce zariadenia bude obsadená deťmi so ŠVVP, sa overí počas realizácie projektu.

Dieťaťom so ŠVVP sa rozumie:

- dieťa so zdravotným znevýhodnením, t.j. dieťa s diagnostikovaným zdravotným postihnutím (s mentálnym postihnutím, so sluchovým postihnutím, so zrakovým postihnutím, s telesným postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou, s autizmom alebo inými pervazívnymi vývinovými poruchami, s viacnásobným postihnutím), dieťa s vývinovými poruchami (poruchou aktivitya pozornosti, s vývinovou poruchou učenia, s oneskoreným alebo nerovnomerným psychomotorickým vývinom) alebo dieťa s poruchou správania (okrem detí umiestnených do špeciálnych výchovných zariadení na základe rozhodnutia súdu)
- dieťa zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Pre aktivitu č. 2:

- zamestnávateľ vykonáva činnosť, na realizáciu ktorej bol zriadený, min. 12 mesiacov pred predložením ŽoNFP.

Ostatné informácie

Minimálna výška príspevku: 15 000 EUR
Maximálna výška príspevku: 150 000 EUR

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom