Splníme Vám viac ako len 3 želania

OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/02 Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života (viac rozvinuté regióny)


Späť na katalóg dotácií
Príjem predbežných žiadostí 05. 12. 2017 - 28. 02. 2018
Príjem úplných žiadostí od 09. 10. 2017 do 15. 06. 2018

Predmet podpory

Aktivity na zlepšenie podmienok pre zosúladenie pracovného a rodinného života, zvýšenie zamestnanosti osôb s rodičovskými povinnosťami, najmä žien.

Operačné programy

 • Ľudské zdroje

Oprávnenosť žiadateľa

Oprávneným žiadateľom je:

 1. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
 2. štátne rozpočtové a príspevkové organizácie
 3. obce a mestá
 4. združenia miest a obcí
 5. VÚC a úrady samosprávneho kraja
 6. základné školy, stredné školy, verejné a štátne vysoké školy, špeciálne školy
 7. štátne vzdelávacie inštitúcie
 8. školské zariadenia a inštitúcie verejného sektora pôsobiace v systéme poradenstva
 9. inštitúcie verejnej správy, verejné organizácie, univerzity a vysoké školy, všetky školy, výskumné pracoviská, vzdelávacie inštitúcie
 10. občianske združenie
 11. miestne akčné skupiny
 12. nadácie
 13. mimovládne neziskové organizácie
 14. záujmové združenie právnických osôb
 15. zamestnávatelia - podnikateľské subjekty

Územné obmedzenie

Viac rozvinuté regióny - BSK.
Pri posudzovaní územnej oprávnenosti platí, že je rozhodujúce miesto výkonu aktivity (sídlo žiadateľa, trvalý/prechodný pobyt cieľovej skupiny nie sú rozhodujúce pre určenie územnej oprávnenosti).

Podporované (oprávnené) aktivity

Podpora zariadení a služieb pre deti za účelom zosúlaďovania rodinného a pracovného života (jasle, škôlky, opatrovateľky a pod.) a podpora podnikania v oblasti služieb starostlivosti o deti s dôrazom na inovatívne prístupy.
Pod uvedeným typom aktivity sa rozumie podpora flexibilných foriem starostlivosti o deti s cieľom zosúlaďovania rodinného a pracovného života.

Dĺžka realizácie projektu

12 - 24 mesiacov (od účinnosti Zmluvy najneskôr do 31.12.2021)

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Zamestnanosť

Typ žiadateľa a výška podpory

 • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
 • veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
 • štátny podnik
 • NNO, cirkev
 • samospráva
 • príspevkové a rozpočtové organizácie
 • univerzity a vysoké školy
 • výskumná inštitúcia
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v %
mikropodnik (0-9 zamestnancov) 0 90
malý podnik (10-49 zamestnancov) 0 90
stredný podnik (50-249 zamestnancov) 0 90
veľký podnik (250 a viac zamestnancov) 0 90
štátny podnik 0 100
NNO, cirkev 0 95
samospráva 95 100
príspevkové a rozpočtové organizácie 0 95
univerzity a vysoké školy 0 95
výskumná inštitúcia 95 100

Minimálna výška príspevku: 15 000 EUR
Maximálna výška príspevku: 150 000 EUR

Oprávnené výdavky

521 – Mzdové výdavky
Podporované pozície odborných pracovníkov zabezpečujúcich flexibilné formy starostlivosti o deti
905 – Ostatné spôsoby paušálneho financovania
Výdavky na riadenie projektu vo výške 8,32% z celkových oprávnených priamych výdavkov na zamestnancov v rámci projektu je možné vykazovať osobitne v rozpočte projektu len v prípade, ak ide o mzdové výdavky vzniknuté na základe pracovnoprávneho vzťahu v zmysle zákona č. 311/2001 Z. z. Pri použití paušálnej sadzby na riadenie projektu nie je potrebné odôvodniť skutočné náklady v uvedenej kategórií výdavkov.
902 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky určené na základe nákladov na zamestnancov
V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, čl. 68 ods. 1. písm. b) sa stanovuje paušálna sadzba na nepriame výdavky vo výške 15 % oprávnených priamych nákladov na zamestnancov. Pri použití paušálnej sadzby na nepriame výdavky nie je potrebné odôvodniť skutočné náklady v uvedenej kategórii výdavkov.

Obmedzenia výdavkov (Benchmarky)

Maximálna oprávnená výška mesačnej hrubej mzdy:
Vychovávateľka 952,00 EUR
Vychovávateľka pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 1036,00 EUR
Asistentka vychovávateľky 692,00 EUR

Doplňujúce a špecifické informácie

Základné charakteristiky zariadenia poskytujúceho flexibilné formy starostlivosti o deti
a) sú zamerané na deti v predškolskom veku od 3 rokov veku a/alebo deti v povinnej školskej dochádzke
b) poskytujú sa v zariadeniach, ktoré prevádzkuje:
- priamo zamestnávateľ rodiča dieťaťa, ktorému je poskytovaná starostlivosť alebo
- právnická osoba alebo fyzická osoba, s ktorou má zamestnávateľ uzatvorenú dohodu o spolupráci pri zabezpečení flexibilných foriem starostlivosti o deti

Osobitné podmienky oprávnenosti žiadateľa
a) zariadenie má uzatvorenú poistnú zmluvu pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní flexibilnej formy starostlivosti o deti
b) na zariadenie sa nevzťahuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
c) na zariadenie sa nevzťahuje zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, a ktorým sa mení zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“)
d) zariadenie spĺňa požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
e) zariadenie spĺňa požiadavky definované vyhláškou MZ SR č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania, v prípade vytvorenia zariadenia s nevyhnutnosťou poskytovať spoločné stravovanie
f) zariadenie musí spĺňať požiadavky v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to:
- zriaďuje sa v zdravotne vhodnom prostredí, ktorým je prostredie chránené pred zdraviu škodlivými faktormi vonkajšieho prostredia, najmä pred hlukom a zdrojmi znečistenia ovzdušia a prostredie chránenom pred negatívnymi výchovnými vplyvmi
- priestorové usporiadanie, funkčné členenie a vybavenie zariadenia musí zodpovedať veku, zdravotnému stavu, stupňu telesného a duševného vývinu, telesným rozmerom detí a mládeže a veľkostnému typu a účelu zariadenia
- zabezpečiť pravidelné čistenie a udržiavanie vonkajších i vnútorných priestorov zariadenia pre deti a mládež tak, aby tieto nepredstavovali riziko
- používať na čistenie a údržbu zariadenia len prostriedky, ktoré nie sú zaradené medzi nebezpečné chemické látky a nebezpečné chemické prípravky
- zabezpečiť zásobovanie zariadenia tečúcou pitnou vodou a tečúcou teplou vodou
- zabezpečiť pri podávaní stravy, aby strava bola pripravovaná zo zdravotne neškodných potravín so zodpovedajúcou energetickou a biologickou hodnotou
- mať schválený Prevádzkový poriadok podľa ustanovenia § 52 ods. 1 písm. e)
- mať schválený Prevádzkový poriadok podľa § 26 ods. 4 písm. m) v prípade vytvorenia zariadenia s poskytovaním spoločného stravovania.

V rámci uvedenej aktivity budú podporené nové alebo už existujúce zariadenia poskytujúce flexibilné formy starostlivosti o deti.


Nové zariadenia – sú zariadenia, ktoré 12 mesiacov pred predložením ŽoNFP neposkytovali starostlivosť o deti plateným personálom.


Existujúce zariadenia – sú zariadenia, ktoré 12 mesiacov pred predložením ŽoNFP poskytovali starostlivosť o deti plateným personálom. Existujúce zariadenia musia splniť podmienku, že rozšíria svoje kapacity a minimálne 25% rozšírenej kapacity (t.j. len z navýšeného počtu detí) bude obsadená deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacím potrebami (ďalej len „ŠVVP“). Kapacity sa posudzujú podľa priemerného evidenčného počtu detí za posledných 12 mesiacov prepočítané na plné miesta.

Informáciu o počte detí pred predložením ŽoNFP, o rozšírení kapacity existujúceho zariadenia, ako aj o počte detí so ŠVVP žiadateľ uvedie v ŽoNFP.

Splnenie podmienky, že minimálne 25% z rozšírenej kapacity pre existujúce zariadenia bude obsadená deťmi so ŠVVP, sa overí počas realizácie projektu.

Dieťaťom so ŠVVP sa rozumie:

- dieťa so zdravotným znevýhodnením, t.j. dieťa s diagnostikovaným zdravotným postihnutím (s mentálnym postihnutím, so sluchovým postihnutím, so zrakovým postihnutím, s telesným postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou, s autizmom alebo inými pervazívnymi vývinovými poruchami, s viacnásobným postihnutím), dieťa s vývinovými poruchami (poruchou aktivity a pozornosti, s vývinovou poruchou učenia, s oneskoreným alebo nerovnomerným psychomotorickým vývinom) alebo dieťa s poruchou správania (okrem detí umiestnených do špeciálnych výchovných zariadení na základe rozhodnutia súdu)

- dieťa zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Ostatné informácie

Minimálna výška príspevku: 15 000 EUR
Maximálna výška príspevku: 150 000 EUR

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom