Splníme Vám viac ako len 3 želania

OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01: Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 26. 02. 2018 do 14. 11. 2018

Predmet podpory

 • Aktívne začlenenie, a to aj s cieľom podporovať rovnaké príleţitosti a aktívnu účasť a zlepšenie zamestnateľnosti
 • Prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie

Operačné programy

 • Ľudské zdroje

Oprávnenosť žiadateľa

 • zamestnávatelia – podnikateľské subjekty
 • obce, mestá a právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo mesto
 • VÚC a právnické osoby, ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je VÚC
 • občianske združenia
 • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby
 • nadácie
 • záujmové združenia právnických osôb
 • združenia miest a obcí
 • štátne rozpočtové organizácie
 • štátne príspevkové organizácie

Osobitné podmienky oprávnenosti žiadateľa:
 • Žiadateľ vznikol (zápis do príslušného egistru/zoznamu)
minimálne 1 rok pred vyhlásením výzvy
a zároveň
 • žiadateľ je oprávnený vykonávať dané činnosti
a zároveň
 • žiadateľ vykonával činnosti súvisiace s aktivitami navrhovanými v ŽoNFP a pracoval s oprávnenou cieľovou skupinou minimálne 12 mesiacov pred vyhlásením výzvy
.

Územné obmedzenie

 • oprávnené celé územie SR

Podporované (oprávnené) aktivity

 • Podpora rozvoja služieb, opatrení pre obete násilia, najmä ženy;
 • Podpora inštitucionálneho rozvoja špecializovaných poradenských služieb slúžiacich na boj proti všetkým formám diskriminácie, vrátane právneho poradenstva v oblasti diskriminácie na trhu práce;
 • Aktivity zamerané k zvýšeniu informovanosti o predchádzaní všetkých foriem diskriminácie a spôsobom ochrany pred ňou;
 • Podpora senzibilizačných a vzdelávacích aktivít zameraných na znižovanie a predchádzanie diskriminácie pre zamestnávateľov, s dôrazom na MSP;
 • Vzdelávanie pracovníkov prvého kontaktu (zamestnancov úradov, zariadení sociálnych služieb a pod.) v oblasti predchádzania a boja so všetkými formami diskriminácie;
 • Podpora vzdelávania a rozširovania vedomostí zamestnancov
 • verejnej správy o všetkých skupinách obyvateľov, ktorí sú, resp. môžu byť ohrození niektorou z foriem diskriminácie, podpora profesionálneho správania zamestnancov VS prostredníctvom školení a vzdelávania;
 • Podpora zamestnávateľov a inštitúcií pri predchádzaní diskriminácii, zavádzaní manažmentu rozmanitosti a vzdelávania k nim, vrátane uplatňovania dočasných vyrovnávacích opatrení.

Dĺžka realizácie projektu

Minimálna dĺžka realizácie projektu: 12 mesiacov. Maximálnu dĺžka realizácie projektu: 48 mesiacov.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Prevencia a eliminácia diskriminácie

Typ žiadateľa a výška podpory

 • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
 • veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
 • NNO, cirkev
 • samospráva
 • príspevkové a rozpočtové organizácie
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
mikropodnik (0-9 zamestnancov) 0 90 30 000 500 000
malý podnik (10-49 zamestnancov) 0 90 30 000 500 000
stredný podnik (50-249 zamestnancov) 0 90 30 000 500 000
veľký podnik (250 a viac zamestnancov) 0 90 30 000 500 000
NNO, cirkev 0 95 30 000 500 000
samospráva 0 100 30 000 500 000
príspevkové a rozpočtové organizácie 0 100 30 000 500 000

 • prijímateľ v rámci schém de minimis má spolufinancovanie vo výške 0%

Oprávnené výdavky

Oprávnené skupiny výdavkov sú:

 • 521 Mzdové výdavky
Oprávnenými mzdovými výdavkami sú hrubá mzda a povinné odvody ţiadateľa/prijímateľa na odborných pracovníkov s ohľadom na predchádzajúcu mzdovú politiku žiadateľa/prijímateľa. Podporované pozície odborných pracovníkov a informácie ku kvalifikačným predpokladom a rámcovému opisu činnosti podporovaných pracovných pozícií ako aj ďalšie podmienky k oprávnenosti personálnych výdavkov sú uvedené v Prílohe č. 9 výzvy.
 • 905 Ostatné spôsoby paušálneho financovania
Výdavky na riadenie projektu vo výške 8,32% z celkových oprávnených priamych výdavkov na zamestnancov v rámci projektu je možné vykazovať osobitne v rozpočte projektu len v prípade, ak ide o mzdové výdavky vzniknuté na základe pracovnoprávneho vzťahu v zmysle zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“), resp. v zmysle osobitného predpisu, napr. zákona č. 55/2017 Z.z o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.Pri použití paušálnej sadzby na riadenie projektu nie je potrebné odôvodniť skutočné náklady v uvedenej kategórií výdavkov. Postup pri uplatňovaní výdavkov na riadenie projektu je bližšie popísaný v Prílohe č. 10 výzvy.
 • 903 Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu
(nariadenie 1304/2013 8, čl. 14 ods.2)
V zmysle všeobecného nariadenia, a následne v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č.1304/2013 o Európskom sociálnom fonde podľa čl. 14 ods. 2 sa stanovuje paušálna sadzba vo výške 40% oprávnených priamych nákladov. Pri použití paušálnej sadzby na ostatné výdavky nie je potrebné odôvodniť skutočné náklady v uvedenej kategórií výdavkov. Výdavky musia byť vyvolané realizáciou projektu alebo nevyhnutné pre realizáciu projektu. Súčasťou paušálnej sadzby na ostatné výdavky projektu sú aj výdavky na publicitu a informovanosť. Uvedené nemá vplyv dodržanie podmienky definovanej v čl. 13 ods. 4 nariadenia č. 1304/2013 o ESF.

Doplňujúce a špecifické informácie

Oprávnenou cieľovou skupinou sú:

 • jednotlivci alebo skupiny ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením
 • zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti
prevencie diskriminácie a /alebo sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore
 • výskumné a vzdelávacie inštitúcie
 • žiadatelia o azyl, azylanti, fyzické osoby s doplnkovou ochranou
 • verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb
 • subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
 • subjekty vykonávajúce činnosti vo verejnom záujme

Ostatné informácie

 • prijímateľ v rámci schém de minimis má spolufinancovanie vo výške 0%

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom