Splníme Vám viac ako len 3 želania

OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 - Podpora opatrovateľskej služby


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 17. 08. 2018 do 14. 12. 2018

Predmet podpory

Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť

Operačné programy

  • Ľudské zdroje

Oprávnenosť žiadateľa

Oprávneným žiadateľom sú verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb v zmysle ustanovenia § 3 ods. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách vznení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov:

  • obec,právnická osoba zriadená obcou alebo založená obcou, (verejný poskytovateľ sociálnej služby) zapísaná do registra, ktorý vedie príslušný VÚC minimálne 13 mesiacov ku dňu predloženia ŽoNFP;
  • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, cirkev a cirkevná charita, štátom uznaná a registrovaná náboženská spoločnosť, občianske združenie alebo Slovenský červený kríž zapísaná do registra, ktorý vedie príslušný VÚC minimálne 13 mesiacov ku dňu predloženia ŽoNFP.

Územné obmedzenie

Pre realizáciu projektu je oprávneným územím celé územie SR.

Podporované (oprávnené) aktivity

  • Poskytovanie opatrovateľskej služby

Dĺžka realizácie projektu

Minimálna dĺžka realizácie projektu: 6 mesiacov. Maximálnu dĺžka realizácie projektu: 26 mesiacov.

Forma podpory

  • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

  • Inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa

Typ žiadateľa a výška podpory

Povinná história Od 1 rok
  • NNO, cirkev
  • samospráva
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
NNO, cirkev 0 100 5 000 500 000
samospráva 0 100 5 000 500 000

Oprávnené výdavky

Oprávnenými výdavkami sú skutočne vynaložené mzdové výdavky žiadateľa v maximálnej mesačnej výške celkovej ceny práce (ďalej aj „CCP“) 570€ na pracovné miesto, ktorého predmetom je poskytovanie opatrovateľskej služby kvalifikovanou opatrovateľkou v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas alebo pracovnom pomere na skrátený pracovný úväzok (v alikvotnej výške) zmysle zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

Obmedzenia výdavkov (Benchmarky)

Maximálny počet podporených pracovných miest v rámci projektu je 50 na ustanovený týždenný pracovný čas.

Maximálny počet podporených pracovných miest v rámci všetkých projektov žiadateľa je 100 na ustanovený týždenný pracovný čas.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom