• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • OPII-MH/DP/2021/9.5-34 - Výzva zameraná na podporu projektov, ktoré sú súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI) s názvom European battery innovation
Splníme Vám viac ako len 3 želania

OPII-MH/DP/2021/9.5-34 - Výzva zameraná na podporu projektov, ktoré sú súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI) s názvom European battery innovation


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 31. 08. 2021 do 29. 10. 2021
Poznámka Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola - 29.10.2021
Termín uzavretia 2. a ďalších hodnotiacich kôl - Posledný pracovný deň každého nasledujúceho 2. mesiaca

Predmet podpory

Podpora výskumných, vývojových a inovačných aktivít (technologických a netechnologických) v podnikoch a/alebo zoskupeniach podnikov (najmä v klastroch).

Operačné programy

 • Výskum a inovácie
 • Integrovaná Infraštruktúra

Oprávnenosť žiadateľa

Právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. 2 písm. a) Obchodného zákonníka ktoré:

 • ku dňu predloženia ŽoNFP sú registrované na území SR,
 • sú účtovnou jednotkou podľa § 1 zákona o účtovníctve,
 • ku dňu predloženia predloženia ŽoNFP disponujú minimálne jednou schválenou účtovnou závierkou.

Územné obmedzenie

Predmetom podpory v rámci tejto výzvy sú projekty realizované na území Slovenskej republiky s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja.

Podporované (oprávnené) aktivity

Predmetom hlavnej aktivity oprávneného projektu musí byť realizácia činností vykonávaných v rámci výskumno–vývojovo–inovačnej fázy (resp. jej časti) projektu, ktorý bol predložený Európskej komisii ako súčasť významného projektu spoločného európskeho záujmu s názvom European Battery Innovation (ďalej aj „IPCEI EuBatIn“), pričom v priebehu prednotifikačného procesu a procesu posúdenia notifikácie poskytnutia štátnej pomoci bol zhodnotený ako projekt, ktorý:

 • má významný inovačný charakter alebo zhľadiska výskumu, vývoja a inovácií predstavuje významnú pridanú hodnotu vzhľadom na aktuálny stav v príslušnom odvetví,
 • rieši problémy/výzvy v sociálnej, technologickej alebo ekonomickej oblasti udržateľným spôsobom a
 • výrazným spôsobom prispieva k dosiahnutiu vytýčených cieľov významného projektu spoločného európskeho záujmu s názvom European Battery Innovation.


Projekt spĺňa podmienku oprávnenosti aktivít a jeho predmetom je v rámci hlavnej aktivity realizácia vyššie uvedených činností v prípade, ak sú kumulatívne splnené nasledujúce podmienky:

1) poskytnutie štátnej pomoci v rámci projektu, ktorý je predmetom ŽoNFP, bolo Slovenskou republikou notifikované pod č. SA.55819 (2020/N) a Európska komisia o tejto notifikácii rozhodla;

2) obsahovou náplňou projektu, ktorý je predmetom ŽoNFP, je realizácia činností spadajúcich do výskumno-vývojovo-inovačnej fázy notifikovaného projektu, pričom žiadateľ nepožiadal o finančnú podporu ich realizácie z nijakého iného verejného zdroja;

3) projekt, ktorý je predmetom ŽoNFP, je z hľadiska obsahovej náplne totožný s relevantnou časťou projektu, ktorý bol predmetom notifikácie poskytnutia štátnej pomoci podľa vyššie uvedeného bodu 1);

4) žiadateľ nesmie ukončiť fyzickú realizáciu hlavnej aktivity projektu, t. j. plne zrealizovať hlavnú aktivitu projektu, pred predložením ŽoNFP poskytovateľovi;

5) realizácia hlavnej aktivity projektu musí skončiť najneskôr 31. decembra 2023;

6) projekt, ktorý je predmetom ŽoNFP, musí byť v súlade so Stratégiou výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky „RIS3 SK“
 • Dopravné prostriedky pre 21. storočie;
 • Priemysel pre 21. storočie;
 • Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel;
 • Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie;
 • Zdravé potraviny a životné prostredie.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Podpora zavádzania inovatívnych výrobných technológií
 • Výskumné centrá
 • Výskumná a inovačná infraštruktúra
 • Podpora malých a stredných podnikov

Typ žiadateľa a výška podpory

 • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
 • veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v %
min. max.
mikropodnik (0-9 zamestnancov) 0 85
malý podnik (10-49 zamestnancov) 0 85
stredný podnik (50-249 zamestnancov) 0 85
veľký podnik (250 a viac zamestnancov) 0 85

Oprávnené výdavky

013 - Softvér

 • nákup softvéru
 • technické zhodnotenie
 • vývoj aplikačného softvéru realizovaný dodávateľsky
014 - Oceniteľné práva
 • nákup licencií
 • nákup autorských práv a patentov
 • nákup receptov
 • nákup predmetov priemyselných práv
019 - Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
 • nákup ostatných nehmotných aktív
112 - Zásoby
 • nákup hmotného majetku s dobou životnosti menej ako 1 rok v sume do 1700 EUR
 • nákup spotrebného materiálu k zabezpečeniu implementácie projektu
502 - Spotreba energie

503 - Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok

511 - Opravy a udržiavanie
 • Opravy a udržiavanie hnuteľného a nehnuteľného majetku, ktorý je priamo spojený s implementáciou projektu
 • Obslužné činnosti (upratovanie, čistenie a pod.)
512 - Cestovné náhrady

518 - Ostatné služby
 • nákup zmluvného výskumu a vývoja
 • operatívny nájom strojov, prístrojov a zariadneí
 • náklady na prenájom nehnuteľnhé majetku
 • externé projektové riadenie
 • služby patentnových zástupcov
 • prekladateľské služby
 • nákup študií uskutiočnitelnosti
 • informovanie a komunikácia
 • preprava tovaru a osôb
 • telekomnikačné a poštové služby
 • správa informačných systémov, služby výpočtovej techniky
 • revízie zariadení
 • ostatné služby nevyhnutné pre realizáciu HAP
521 - Mzdové výdavky
 • celková cena práce / odmeny za práce vykonané mimo pracovného pomeru odborného a administratívneho personálu v rámci realizácie HAP
548 - Poistenie

551 - Odpisy
 • Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku používaného v rámci realizácie HAP
568 - Ostatné finančné výdavky
 • Správne poplatky spojené s národným a medzinárodným získaním, registráciou, schválením a ochranou práv duševného vlastníctva
903 - Rezerva na nepredvídané výdavky

Obmedzenia výdavkov (Benchmarky)

Maximálna výška výdavkov nesmie presiahnuť hodnotu uvedenú v relevantnej časti projektu, ktorý bol predmetom notifikácie poskytnutia štátnej pomoci
Max. 40 % výdavkov projektu môže byť realizovaných aj mimo oprávneného územia, ale v rámci EÚ

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom