• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • OPKZP-PO1-SC111-2019-58 - Mechanicko-biologická úprava zmesových komunálnych odpadov
Splníme Vám viac ako len 3 želania

OPKZP-PO1-SC111-2019-58 - Mechanicko-biologická úprava zmesových komunálnych odpadov


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 12. 12. 2019 do 15. 06. 2020

Predmet podpory

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov - mechanicko biologická úprava zmesových komunálnych odpadov.

Výška príspevku NFP - 95 %.

Operačné programy

 • Kvalita životného prostredia

Oprávnenosť žiadateľa

Oprávnení žiadatelia mimo schémy štátnej pomoci:

 • obec alebo združenie obcí
Oprávnení žiadatelia v rámci schémy štátnej pomoci:
 • príspevková alebo rozpočtová organizácia obce,
 • právnická osoba oprávnená na podnikanie podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, ktorá je v 100 % vlastníctve obce/obcí, ktorá je oprávnená na nakladanie s odpadom,
 • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia, ktorá je v 100% vlastníctve obce/obcí;
 • združenie právnických osôb, ktorého členmi sú výlučne obce, resp. subjekty v 100% vlastníctve obce/obcí.

Územné obmedzenie

Pre túto výzvu je oprávneným územím celé územie SR.

Podporované (oprávnené) aktivity

Mechanickobiologická úprava zmesových komunálnych odpadov, t.j.:

 • výstavba a nákup nových zariadení na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov za účelom dodatočného dotriedenia a biologickej stabilizácie zvyškového, výlučne zmesového KO prostredníctvom systémov, tzv. mechanicko-biologickej úpravy odpadu, pri ktorých výsledným produktom po mechanicko-biologickej úprave je výlučne upravený, resp. biologicky stabilizovaný odpad.
 • nákup hnuteľných vecí, ktoré priamo súvisia s výstavbou a funkčnosťou zariadení na mechanicko-biologickú úpravu zmesových KO, vrátane veľkokapacitných nádob na dočasné umiestnenie zmesových KO v areáli zariadenia na mechanicko-biologickú úpravu KO
Neoprávnené sú zberné nádoby na zmesový komunálny odpad a zberové vozidlá na zmesový KO a iné dopravné prostriedky.

Dĺžka realizácie projektu

Maximálna dĺžka realizácie projektu je 24 mesiacov od účinnosti Zmluvy o NFP, pri dodržaní časovej oprávnenosti výdavkov definovanej v Príručke k oprávnenosti výdavkov.
V prípadoch hodných osobitného zreteľa je možné predĺžiť maximálnu dĺžku realizácie projektu nad rámec 24 mesiacov na základe súhlasného stanoviska vydaného zo strany poskytovateľa.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Miestny rozvoj
 • Odpady

Typ žiadateľa a výška podpory

 • samospráva
 • príspevkové a rozpočtové organizácie
 • nezisková organizácia
 • združenie právnických osôb
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v %
samospráva 0 95
príspevkové a rozpočtové organizácie 0 95
nezisková organizácia 0 95
združenie právnických osôb 0 95

Oprávnené výdavky

Uvedený zoznam prezentuje najčastejšie oprávnené výdavky (kompletné sú obsahom prílohy č. 4 výzvy):

 • stavebné práce
  • realizácia nových stavieb (napr. vybudovanie spevnených plôch, výstavba prevádzkovej budovy alebo skladov, oplotenie, vnútro areálové komunikácie, osvetlenie, inžinierske siete a iné, ktoré tvoria súčasť zariadenia na mechanicko-biologickú úpravu zmesových KO)
  • vybudovanie, resp. rekonštrukcia prístupovej komunikácie k zariadeniu na zhodnocovanie BRKO;
  • vybudovanie, resp. rekonštrukcia prípojok inžinierskych sietí výlučne pre zariadenie na biologickú úpravu zmesových KO;
  • prístavby, nadstavby a stavebné úpravy;
  • demolácia realizovaná v nevyhnutnom rozsahu a priamej väzbe na projekt (celkové alebo čiastočné odstránenie existujúcej stavby);
  • nevyhnutné zariadenie staveniska;
 • prípravná a projektová dokumentácia;
 • stavebný dozor;
 • rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami
 • nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, vrátane prvého zaškolenia obsluhy, napr. Váha, stroje a zariadenia na mechanicko-biologickú úpravu zmesových KO, ktorých výsledným produktom je výlučne upravený, resp. biologicky stabilizovaný KO; manipulačná technika na nakladanie so zmesovým KO a veľkokapacitné nádoby na dočasné umiestnenie zmesových KO v areáli zariadenia;
 • nákup výpočtovej techniky;
 • nákup softvéru, licencií
 • nákup výpočtovej techniky
 • nákup stavieb a pozemkov
 • výdavky na riadenie a publicitu projektu

Doplňujúce a špecifické informácie

Povinnosť mať vyhlásené verejné obstarávanie na všetkxy zákazky hlavnej aktivity projektu s výnimkou podlimitných zákaziek realizovaných cez EKS, zákaziek s nízkou hodnotou a zákaziek podliehajúcich výnimkám.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom