• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • OPKZP-PO1-SC111-2019-58 - Mechanicko-biologická úprava zmesových komunálnych odpadov
Splníme Vám viac ako len 3 želania

OPKZP-PO1-SC111-2019-58 - Mechanicko-biologická úprava zmesových komunálnych odpadov


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 12. 12. 2019 do 31. 10. 2022
Poznámka Plánované uzávierky hodnotiacich kôl v roku 2022:
 • 15.02.2022,
 • 19.04.2022,
 • 15.06.2022,
 • 15.08.2022,
 • 31.10.2022 - uzavretie výzvy.

Predmet podpory

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov - mechanicko biologická úprava zmesových komunálnych odpadov.

Výška príspevku NFP - 95 %.

Operačné programy

 • Kvalita životného prostredia

Oprávnenosť žiadateľa

Oprávnení žiadatelia mimo schémy štátnej pomoci:

 • obec alebo združenie obcí
Oprávnení žiadatelia v rámci schémy štátnej pomoci:
 • príspevková alebo rozpočtová organizácia obce,
 • právnická osoba oprávnená na podnikanie podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, ktorá je v 100 % vlastníctve obce/obcí, ktorá je oprávnená na nakladanie s odpadom,
 • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia, ktorá je v 100% vlastníctve obce/obcí;
 • združenie právnických osôb, ktorého členmi sú výlučne obce, resp. subjekty v 100% vlastníctve obce/obcí.

Územné obmedzenie

Pre túto výzvu je oprávneným územím celé územie SR.

Podporované (oprávnené) aktivity

Mechanickobiologická úprava zmesových komunálnych odpadov, t.j.:

 • výstavba a nákup nových zariadení na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov za účelom dodatočného dotriedenia a biologickej stabilizácie zvyškového, výlučne zmesového KO prostredníctvom systémov, tzv. mechanicko-biologickej úpravy odpadu, pri ktorých výsledným produktom po mechanicko-biologickej úprave je výlučne upravený, resp. biologicky stabilizovaný odpad.
 • nákup hnuteľných vecí, ktoré priamo súvisia s výstavbou a funkčnosťou zariadení na mechanicko-biologickú úpravu zmesových KO, vrátane veľkokapacitných nádob na dočasné umiestnenie zmesových KO v areáli zariadenia na mechanicko-biologickú úpravu KO
Neoprávnené sú zberné nádoby na zmesový komunálny odpad a zberové vozidlá na zmesový KO a iné dopravné prostriedky.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Miestny rozvoj
 • Odpady

Typ žiadateľa a výška podpory

 • samospráva
 • príspevkové a rozpočtové organizácie
 • nezisková organizácia
 • združenie právnických osôb
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v %
samospráva 0 95
príspevkové a rozpočtové organizácie 0 95
nezisková organizácia 0 95
združenie právnických osôb 0 95

Oprávnené výdavky

Uvedený zoznam prezentuje najčastejšie oprávnené výdavky (kompletné sú obsahom prílohy č. 4 výzvy):

 • stavebné práce
  • realizácia nových stavieb (napr. vybudovanie spevnených plôch, výstavba prevádzkovej budovy alebo skladov, oplotenie, vnútro areálové komunikácie, osvetlenie, inžinierske siete a iné, ktoré tvoria súčasť zariadenia na mechanicko-biologickú úpravu zmesových KO)
  • vybudovanie, resp. rekonštrukcia prístupovej komunikácie k zariadeniu na mechanicko-biologickú úpravu zmesových KO
  • vybudovanie, resp. rekonštrukcia prípojok inžinierskych sietí výlučne pre zariadenie na biologickú úpravu zmesových KO
  • prístavby, nadstavby a stavebné úpravy
  • demolácia realizovaná v nevyhnutnom rozsahu a priamej väzbe na projekt (celkové alebo čiastočné odstránenie existujúcej stavby)
  • nevyhnutné zariadenie staveniska
 • prípravná a projektová dokumentácia
 • stavebný dozor
 • rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami
 • nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, vrátane prvého zaškolenia obsluhy, napr. Váha, stroje a zariadenia na mechanicko-biologickú úpravu zmesových KO, ktorých výsledným produktom je výlučne upravený, resp. biologicky stabilizovaný KO; manipulačná technika na nakladanie so zmesovým KO a veľkokapacitné nádoby na dočasné umiestnenie zmesových KO v areáli zariadenia
 • nákup softvéru, licencií
 • nákup výpočtovej techniky
 • nákup stavieb a pozemkov
 • výdavky na riadenie a publicitu projektu

Doplňujúce a špecifické informácie

Povinnosť mať vyhlásené verejné obstarávanie na všetky zákazky hlavnej aktivity projektu s výnimkou podlimitných zákaziek realizovaných cez EKS, zákaziek s nízkou hodnotou a zákaziek podliehajúcich výnimkám.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom