• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • OPKZP-PO1-SC122-2018-47 - Intenzifikácia a modernizácia existujúcich úpravní povrchových vôd za účelom zabezpečenia bezpečnej pitnej vody
Splníme Vám viac ako len 3 želania

OPKZP-PO1-SC122-2018-47 - Intenzifikácia a modernizácia existujúcich úpravní povrchových vôd za účelom zabezpečenia bezpečnej pitnej vody


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 21. 12. 2018 do 28. 02. 2020
Poznámka Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola je 28.02.2019. Termín uzavretia 2. hodnotiaceho kola je 30.04.2019. Ďalšie kolá v intervale 2 mesiacov od termínu uzavretia predchádzajúceho hodnot. kola

Predmet podpory

Zvýšenie spoľahlivosti úpravy vody odoberanej z veľkokapacitných zdrojov povrchových vôd v záujme zvýšenia bezpečnosti dodávky pitnej vody verejnými vodovodmi

Operačné programy

 • Kvalita životného prostredia

Oprávnenosť žiadateľa

 • obec,
 • združenie obcí
 • právnické osoby oprávnené na podnikanie voblasti verejných vodovodov vymedzené v zákone o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v 100% vlastníctve obcí,
 • vlastníci verejných vodovodov podľa zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v 100% vlastníctve obcí.

Územné obmedzenie

Oprávnené je celé územie Slovenskej republiky.

Podporované (oprávnené) aktivity

Intenzifikácia a modernizácia existujúcich úpravní povrchových vôd za účelom zabezpečenia bezpečnej pitnej vody so zameraním najmä na riešenie problémov s eutrofizáciou vôd, arzénom, antimónom, mikrobiológiou a biológiou.

Oprávnené sú výlučne existujúce úpravne povrchových vôd, ktoré upravujú vodu z veľkokapacitných zdrojov povrchových vôd a zásobujú pitnou vodou nad 30 000 obyvateľov, ktoré sú súlade s Plánom rozvoja verejných vodovodov pre územie SR alebo s jednotlivými plánmi rozvoja územia kraja a s cieľmi Vodného plánu Slovenska.

Výstavba a rozšírenie obecných verejných vodovodov nie je predmetom podpory.

Dĺžka realizácie projektu

 • nie je stanovená maximálna ani minimálna dĺžka

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Kanalizácie a ČOV, zásobovanie vodou

Typ žiadateľa a výška podpory

 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
 • veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
 • samospráva
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v %
malý podnik (10-49 zamestnancov) 0 90
stredný podnik (50-249 zamestnancov) 0 90
veľký podnik (250 a viac zamestnancov) 0 90
samospráva 0 95

Žiadateľ je povinný mať VO na všetky zákazky hlavnej aktivity projektu v stave minimálne pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (po vyhodnotení ponúk a ukončení revíznych postupov)okrem zákaziek nízkou hodnotou a zákaziek podliehajúcich niektorej z výnimiek.
V prípade zákazky realizovanej cez EKS postupom podlimitnej zákazky je žiadateľ povinný mať VO v stave po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom.

Oprávnené výdavky

 • Stavebné práce
  • rekonštrukcia a moderenizácie stavieb výlučne za účelom intenzifikácie/modernizácie existujúcej úpravne povrchovej vody;
  • nevyhnutné zriadenie staveniska;
 • prípravná a projektová dokumentácia;
 • stavebný dozor;
 • odborný autorský dohľad;
 • nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení a techniky vrátane prvého zaškolenia obsluhy, ak verejné obstarávanie tovarov (technologického a strojného zariadenia) je mimo stavebných prác,
 • modernizácia a inovácia prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení a techniky ktoré nie sú súčasťou stavby) vo vlastníctve žiadateľa a ktoré sa zhodnotia a budú využívané pre realizáciu a dosiahnutie cieľov projektu,
 • nákup výpočtovej techniky, vrátane príslušenstva;
 • nákup a modernizácia softvéru;
 • výroba a osadenie dočasného pútača a stálej tabule alebo plagátu);
 • výdavky na publikovanie článkov o projekte,
 • externé riadenie projektu,
 • mzda, resp. odmena za prácu bezprostredne súvisiacu s riadením projektu v rámci prac.pozície Projektový manažér - interný, do výšky stanoveného finančného limitu;

Ostatné informácie

Žiadateľ je povinný mať VO na všetky zákazky hlavnej aktivity projektu v stave minimálne pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (po vyhodnotení ponúk a ukončení revíznych postupov)okrem zákaziek nízkou hodnotou a zákaziek podliehajúcich niektorej z výnimiek.
V prípade zákazky realizovanej cez EKS postupom podlimitnej zákazky je žiadateľ povinný mať VO v stave po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom