Splníme Vám viac ako len 3 želania

OPKZP-PO2-SC 211-2018-40 Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (intraviláne obcí)


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 20. 04. 2018 do 30. 09. 2018

Predmet podpory

Opatrenia, ktoré zachytávajú zrážkovú vodu za účelom zmiernenia negatívnych dôsledkov zmeny klímy realizované v urbanizovanej krajine (intraviláne obcí) - mimo schémy štátnej pomoci.

Operačné programy

 • Kvalita životného prostredia

Oprávnenosť žiadateľa

1. Subjekty verejnej správy:

 • a) ústredné orgány štátnej správy (ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy),
 • b) štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie13,
 • c) ostatné subjekty verejnej správy,
 • d) obce a vyššie územné celky,
 • e) rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie zriadené obcou alebo vyšším územným celkom1,
 • f) združenia s výlučnou účasťou obcí,
2. Združenia fyzických alebo právnických osôb,
3. Združenia fyzických osôb,
4. Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby.

Územné obmedzenie

Celé územie SR - intravilány obcí s výnimkou mestských oblastí uvedených v prílohe 2 Príručky pre žiadateľa, ktoré sú podporené prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu.

Oprávnené nie sú projekty zamerané na realizáciu vodozádržných prvkov v intraviláne miest, ktoré sú realizované na území v rámci udržateľného mestského rozvoja (UMR) s výnimkou mestskej funkčnej oblasti na území Bratislavského kraja.

Podporované (oprávnené) aktivity

Opatrenia, ktoré zachytávajú zrážkovú vodu v urbanizovanej krajine (intraviláne obcí) napr.:

 • budovanie bioretenčných systémov na zadržiavanie zrážkovej vody, ako napr. dažďové záhrady, zberné jazierka, umelo vytvorené mokrade,
 • budovanie zberných systémov na zadržanie zrážkovej vody, ako napr. nádrže (podzemné alebo povrchové) za účelom využitia zrážkovej vody na vytváranie vodných prvkov, na polievanie zelene,
 • budovanie vsakovacích prielahov, vsakovacích prielahov s rigolom, vsakovacích rýh, vsakovacích pásov, infiltračných priekop,
 • realizácia intenzívnych a extenzívnych vegetačných striech,
 • realizácia vegetačných stien využívajúcich na zálievku zrážkovú vodu zo strechy budovy (osobitný konštrukčný systém, treláže a podporné konštrukcie ako aj "samopnúce"),
 • náhrada nepriepustných povrchov za plnevegetačné zatrávňovacie tvárnice, za polovegetačné zatrávňovacie (betónové) tvárnice,
 • výmena nepriepustných povrchov za plochy zelene s funkčnou vegetáciou podporujúcou výpar za účelom zdržania zrážkovej vody v danom území,
 • podpovrchové vsakovacie a retenčné systémy v kombinácii s vodozádržnými opatreniami, ktoré majú pozitívny vplyv na zmenu mikroklímy.

Oprávnené sú iba opatrenia, ktoré súvisia so zachytávaním zrážkovej vody z intravilánu obce. Nebudú podporované opatrenia, ktoré zachytávajú vodu z vodného toku.

Navrhované vodozádržné opatrenia musia byť v súlade s aktuálnou Stratégiou adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy.

Oprávnené sú výlučne aktivity projektu, v rámci ktorých (alebo pri realizácii ktorých) žiadateľ nie je účastníkom hospodárskej súťaže.

Dĺžka realizácie projektu

 • nie je obmedzená

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Miestny rozvoj
 • Ochrana pred povodňami

Typ žiadateľa a výška podpory

 • samospráva
 • štátna správa
 • nezisková organizácia
 • združenie právnických osôb
 • združenie fyzických osôb
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
samospráva 0 95 25 000 600 000
štátna správa 0 100 25 000 600 000
nezisková organizácia 0 95 25 000 600 000
združenie právnických osôb 0 90 25 000 600 000
združenie fyzických osôb 90 95 25 000 600 000

Pozemky a stavby, ktoré sa nezapisujú do katastra nehnuteľností, na ktorých dochádza k realizácii projektu, musia byť vo vlastníctve žiadateľa alebo v správe žiadateľa, resp. žiadateľ musí mať k predmetným nehnuteľnostiam iné právo. Budovy, na ktorých dochádza k realizácii projektu, musia byť vo vlastníctve žiadateľa alebo v správe žiadateľa

Na nehnuteľnostiach, na ktorých dochádza k realizácii projektu, a ktoré sú vo vlastníctve resp. správe žiadateľa, nesmie pred uzavretím zmluvy o NFP viaznuť záložné právo. Na nehnuteľnostiach, ktoré majú byť nadobudnuté do vlastníctva žiadateľa za účelom realizácie projektu (napr. kúpna zmluva) nesmie viaznuť záložné právo v čase nadobudnutia do vlastníctva žiadateľa.

Oprávnené výdavky

 • stavebné práce, napr.:
  • realizácia nových stavieb (napr. povrchové a podzemné nádrže na zachytávanie zrážkovej vody za účelom jej využitia na zavlažovanie v čase sucha);
  • rekonštrukcia stavieb (napr. prestavba nepriepustnej spevnenej plochy existujúcich parkovísk a námestí, resp. iných verejných priestorov, za priepustnú spevnenú plochu
vybudovanú z vegetačných zatrávňovacích tvárnic;
  • prestavba obvodových obrubníkov cestných komunikácií a parkovísk za účelom presmerovania odtoku zrážkovej vody do koreňového systému vegetácie v priľahlých dažďových záhradách, infiltračných priekopách a pod. za účelom zadržiavania zrážkovej vody v intraviláne obce, a to pri dodržaní všetkých opatrení (napr.použitie odlučovača ropných látok) a predpisov na zamedzenie možnej kontaminácie pôdy, ohrozenia kvality podzemných vôd, životného prostredia a zdravia obyvateľstva;
  • zriadenie staveniska;
  • demolácia realizovaná v nevyhnutnom rozsahu a priamej väzbe na projekt;
 • prípravná a projektová dokumentácia,
 • stavebný dozor do výšky stanovených percentuálnych limitov,
 • nákup pozemkov vo výške maximálne 10 % celkových oprávnených priamych výdavkov na projekt,
 • zásoby:
  • prevádzkové stroje, prístroje, zariadeia, technika a náradie, vrátane príslušenstva napr. záhradné pracovné náradie, motorová píla, krovinorez a pod.);
  • materiál (napr. zemina a osivo, sadenice drevín, stavebný materiál a pod);
  • osobné ochranné pracovné prostriedky pre zamestnancov (napr. pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky(
 • palivo ako zdroj energie na iné ako dopravné účely (napr. do motorových píl, krovinorezov, aj propán butánová fľaša).
 • pohonné hmoty, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny a LPG plyny použité výhradne na dopravné účely.
 • ostatné služby, ako:
  • výdavky na realizáciu vodozádržných prvkov zelenej infraštruktúry (napr. dažďové záhrady, zberné jazierka, vsakovacie pásy, infiltračné priekopy, zelené/vegetačné strechy a pod.), ktoré sú nestavebného charakteru;
  • prieskumné, projektové a geodetické práce nesúvisiace s výstavbou;
  • nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia;
  • nájom dopravných prostriedkov (formou operatívneho lízingu);
  • znalecký alebo odborný posudok (napr. na určenie hodnoty pozemku, na ktorom má byť projekt realizovaný);
 • náklady na riadenie projektu (externé a interné)
 • výdavky na publicitu
 • správne poplatky s priamou väzbou na projekt.

Príklady vybraných neoprávnených výdavkov:
 • výdavky na rekonštrukciu chodníkov pre chodcov (napr. prestavba nepriepustnej spevnenej plochy existujúcich chodníkov pre chodcov za priepustnú spevnenú plochu vybudovanú z vegetačných zatrávňovacích tvárnic);
 • výdavky na budovanie nových parkovísk, námestí a iných verejných priestorov s priepustným povrchom/priepustnou spevnenou plochou;
 • systémy využívania zrážkovej vody v budovách na splachovanie WC, pranie, sanitárne účely za pomoci podzemných retenčných zásobníkov;
 • samostatná výsadba drevín (t.j. bez realizácie vodozádržných prvkov zelenej infraštruktúry v intraviláne obcí);
 • výstavba dažďovej kanalizácie;
 • výdavky na prístavby, nadstavby, stavebné úpravy, rekonštrukciu či modernizáciu budovy (vo vlastníctve žiadateľa), na ktorej sa má realizovať zelená/vegetačná strecha;
 • rekonštrukcia existujúcich vodozádržných opatrení;
 • prestavba striech na povrchy s umelou akumulačnou schopnosťou napr. tzv. hnedé strechy);
 • výmena vodonepriepustného povrchu za priepustný asfalt tmavej farby, za priepustný asfalt svetlej farby, za priepustný betón, za vodopriepustnú dlažbu (keramická, plastová);
 • samostatné budovanie podpovrchových vsakovacích systémov, ktoré sú umiestnené v nepriepustnom spevnenom povrchu (napr. podzemné vsakovacie tunely, vsakovacia šachta, vsakovacie bloky);
 • detenčné nádrže, ktoré slúžia na dočasné zachytenie časti vôd a zmenšenie špičkového prietoku na požadovanú hodnotu, pričom celý zachytený objem vôd postupne odteká;

Obmedzenia výdavkov (Benchmarky)

Maximálna výška celkových oprávnených výdavkov na opatrenie nesmie prekročiť sumu 200 000 EUR, pričom žiadateľ môže v rámci jedného projektu realizovať aj viacero opatrení spolu do 600 tis Eur OV.

Podporované sú aktivity len na nehnuteľnostiach, ktorých využitie nepredstavuje hospodársku činnosť. Ak by na nehnuteľnosti dochádzalo k zmiešanému využitiu na hospodárske aj nehospodárske činnosti, nesmie podiel kapacity nehnuteľnosti vyčlenenej na hospodárske využitie presiahnuť 20 % z celkovej ročnej kapacity nehnuteľnosti (t. j. z celkovej plochy nehnuteľnosti, na ktorej sa realizujú činnosti nehospodárskeho a hospodárskeho charakteru v priebehu príslušného roka). Údaje o ploche nehnuteľnosti využívanej na hospodársku činnosť sa budú posudzovať za obdobie posledných 12 kalendárnych mesiacov predchádzajúcich dňu predloženia ŽoNFP.
V prípadoch zmiešaného využitia nehnuteľnosti prekračujúceho 20 % jeho ročnej kapacity sa financovanie podľa tejto výzvy vzťahuje len na pomernú časť, ktorá nie je využívaná na hospodárske činnosti.
Podmienku musí žiadateľ spĺňať v období implementácie projektu, ako aj v období 5 rokov po ukončení realizácie aktivít projektu.

Doplňujúce a špecifické informácie

 • K ŽoNFP (doplnenie) musí byť verejné obstarávanie (ďalej „VO“) na všetky zákazky hlavnej aktivity projektu v stave pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (po vyhodnotení ponúk a ukončení revíznych postupov). V prípade zákazky realizovanej cez elektronické trhovisko (EKS) postupom podlimitnej zákazky je povinné mať VO v stave po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom.
 • Výnimky:
  • zákazky s nízkou hodnotou
  • zákazky podliehajúce výnimkám

Ostatné informácie

Pozemky a stavby, ktoré sa nezapisujú do katastra nehnuteľností, na ktorých dochádza k realizácii projektu, musia byť vo vlastníctve žiadateľa alebo v správe žiadateľa, resp. žiadateľ musí mať k predmetným nehnuteľnostiam iné právo. Budovy, na ktorých dochádza k realizácii projektu, musia byť vo vlastníctve žiadateľa alebo v správe žiadateľa

Na nehnuteľnostiach, na ktorých dochádza k realizácii projektu, a ktoré sú vo vlastníctve resp. správe žiadateľa, nesmie pred uzavretím zmluvy o NFP viaznuť záložné právo. Na nehnuteľnostiach, ktoré majú byť nadobudnuté do vlastníctva žiadateľa za účelom realizácie projektu (napr. kúpna zmluva) nesmie viaznuť záložné právo v čase nadobudnutia do vlastníctva žiadateľa.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom