Splníme Vám viac ako len 3 želania

OPKZP-PO4-SC411-2018-41: Zariadenia na aero-, hydro- a geotermálnu energiu, výrobu a energetické využívanie skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 31. 05. 2018 do 30. 11. 2018

Predmet podpory

Výstavba zariadení na:
 • využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla,
 • využitie geotermálnej energie priamym využitím na výrobu tepla a prípadne aj v kombinácii s tepelným čerpadlom,
 • výrobu a energetické využívanie skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd.

Operačné programy

 • Kvalita životného prostredia

Oprávnenosť žiadateľa

 • malé a stredné podniky (MSP) a veľké podniky,
 • subjekty ústrednej správy - štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie,
 • ostatné subjekty ústrednej správy – štátne účelové fondy, Slovenský pozemkový fond, verejné vysoké školy a subjekty vedené v Registri organizácií spravovanom Štatistickým úradom SR s identifikovanou právnou formou: „verejnoprávna inštitúcia“ v zmysle ods. 2, § 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • subjekty územnej samosprávy - obce a vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie,
 • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby,
 • združenia fyzických a/alebo právnických osôb, ktoré neboli založené za účelom vykonávania hospodárskej činnosti.

Územné obmedzenie

Oprávneným miestom realizácie projektu je celá SR okrem Bratislavského kraja.

Rozhodujúce je miesto realizácie projektu, nie sídlo žiadateľa. Projekt môže byť realizovaný aj na viacerých miestach (uvedených v ŽoNFP), avšak vždy na oprávnenom území.

Podporované (oprávnené) aktivity

 • Výstavba zariadení na využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla,
 • Výstavba zariadení na využitie geotermálnej energie priamym využitím na výrobu tepla a prípadne aj v kombinácii s tepelným čerpadlom´,
 • Výstavba zariadení na výrobu a energetické využívanie skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd.
Podmienkou poskytnutia podpory je predloženie energetického auditu, ktorý musí byť vypracovaný odborne spôsobilou osobou podľa § 13 zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na účely tejto výzvy sa za energetický audit považuje účelový energetický audit s predmetom energetického auditu minimálne v rozsahu oprávnenej aktivity tejto výzvy alebo energetický audit podľa § 14 ods. 1 alebo ods. 9 zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak je oprávnená aktivta tejto výzvy v energetickom audite samostatne identifikovateľná.

Dĺžka realizácie projektu

Max. dĺžka realizácie projektu je 24 mesiacov.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Miestny rozvoj
 • Obnoviteľné zdroje energie

Typ žiadateľa a výška podpory

V prípade združení fyzických a/alebo právnických osôb, budú podporené len združenia, ktoré neboli založené za účelom vykonávania hospodárskej činnosti.

Povinná história Od 2 roky
 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
 • veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
 • štátny podnik
 • samospráva
 • príspevkové a rozpočtové organizácie
 • štátna správa
 • nezisková organizácia
 • združenie právnických osôb
 • združenie fyzických osôb
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
malý podnik (10-49 zamestnancov) 0 60 100 000 2 000 000
stredný podnik (50-249 zamestnancov) 0 60 100 000 2 000 000
veľký podnik (250 a viac zamestnancov) 0 60 100 000 2 000 000
štátny podnik 0 95 100 000 2 000 000
samospráva 0 95 100 000 2 000 000
príspevkové a rozpočtové organizácie 0 95 100 000 2 000 000
štátna správa 0 100 100 000 2 000 000
nezisková organizácia 0 95 100 000 2 000 000
združenie právnických osôb 0 90 100 000 2 000 000
združenie fyzických osôb 0 90 100 000 2 000 000

Oprávnené výdavky

 • stavebné práce súvisiace s výstavbou a inštaláciou zariadení na využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie,
 • stavebný dozor,
 • odborný autorský dohľad,
 • nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, ktoré súvisia s výstavbou zariadení na využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie,
 • nákup softvéru, nevyhnutného na riadne využívanie hmotného majetku nadobudnutého v súvislosti s realizáciou projektu, do výšky max. 10 % COV,
 • služby:
  • revízie dotknutých zariadení, funkčné skúšky, uvedenie do skúšobnej a trvalej prevádzky výlučne v prípade,
  • výroba a osadenie dočasného (veľkoplošného) pútača a stálej tabule alebo plagátu,
  • výdavky na publikovanie článkov o projekte,
  • externé riadenie projektu,
 • mzdové výdavky - interné riadenie projektu,
 • rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami.
Upozoronenie: V prípade žiadateľov z kategórie malé, stredné a veľké podniky sa uplatňuje kontrafaktuálny scenár, čiže oprávnené výdavky sa určujú ako rozdiel medzi výdavkami na investovanie do výroby energie z obnoviteľných zdrojov a výdavkami na menej ekologickú investíciu k realizácii ktorej by dôveryhodným spôsobom došlo i bez dotačnej pomoci.

Obmedzenia výdavkov (Benchmarky)

Investičná náročnosť pre jednotlivé typy zariadení max.:

 • Zariadenie na využitie aerotermálnej energie – tepelné čerpadlo vzduch/voda 1 670 000 Eur/MW,
 • Zariadenie na využitie aerotermálnej energie – tepelné čerpadlo vzduch/vzduch 1 865 000 Eur/MW,
 • Zariadenie na využitie hydrotermálnej energie – tepelné čerpadlo voda/voda 3 330 000 Eur/MW,
 • Zariadenie na využitie geotermálnej energie – tepelné čerpadlo zem/voda so zemným kolektorom 2 400 000 Eur/MW,
 • Zariadenie na využitie geotermálnej energie – tepelné čerpadlo zem/voda so zemnými sondami 3 065 000 Eur/MW,
 • Zariadenie na využitie geotermálnej energie priamym využitím na výrobu tepla (bez reinjektážneho vrtu) bez tepelného čerpadla 1 870 000 Eur/MW,
 • Zariadenie na využitie geotermálnej energie priamym využitím na výrobu tepla (bez reinjektážneho vrtu) s tepelným čerpadlom 2 225 000 Eur/MW,
 • Zariadenie na výrobu a energetické využívanie skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd 1 750 000 Eur/MW.
 • rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami: max. 2,5 % z COV na stavebné práce,
 • stavebný dozor: 1,7 až 2,5 % z COV na stavebné práce, v závislosti od typu stavby a výšky rozpočtu,
 • odborný autorský dohľad: 0,9 až 1,0 % z COV na stavebné práce, v závislosti od typu stavby a výšky rozpočtu,
 • projektový manažér - interný max.: 1 650,00 Eur/mesiac,
 • projektový manažér - externý max.: 10,69 Eur/hod bez DPH,
 • dočasný (veľkoplošný) pútač max.:920,00 Eur,
 • stála tabuľa max.:500,00 Eur,
 • plagát max.: 30,00 Eur,
 • publikovanie článku o projekte max. 350,00 Eur.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom