Splníme Vám viac ako len 3 želania

OPKZP-PO4-SC431-2018-48 - Zníženie energetickej náročnosti verejných budov


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 21. 12. 2018 do 28. 06. 2019
Poznámka Vzva je otvorená.
Termín uzávierky 1. hodnotiaceho kola: 29.3.2019 Termín uzávierky 2. hodnotiaceho kola: 28.6.2019, Termín uzávierky ďalších kôl: posledný pracovný deň každého tretieho nasledujúceho mesiaca.

Predmet podpory

Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov.

Hlavný cieľ – energetické úspory vo verejných budovách s úsporou na vykurovanie min. 30 %
- pri úspore nad 50 % je NFP v max výške
- pri úspore 40 % – 50 % je NFP znížené - 5 % z hodnoty NFP
- pri úspore 30 % - 40 % je NFP znížené - 10 % z hodnoty NFP)
Výška podpory:
 • 100 % pre štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie
 • 95 % - štátne účelové fondy, Slovenský pozemkový fond a verejnoprávne ustanovizne

Operačné programy

 • Kvalita životného prostredia

Oprávnenosť žiadateľa

 • subjekty ústrednej správy – štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie, štátne účelové fondy a Slovenský pozemkový fond;
 • verejnoprávne ustanovizne – subjekt vedený v Registri organizácií spravovanom Štatistickým úradom SR s identifikovanou právnou formou: „verejnoprávna inštitúcia“ v zmysle ods. 2, § 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Podporované (oprávnené) aktivity

A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:
V rámci uvedenej aktivity bude podpora zameraná na zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov realizáciou optimálnej kombinácie nasledovných opatrení vyplývajúcich z energetického auditu:

 • zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií;
  • modernizácia vykurovacích/klimatizačných systémov, systémov prípravy teplej vody, osvetlenia, výťahov za účelom zníženia spotreby energie;
  • inštalácia systémov merania a riadenia;
  • zmena spôsobu zásobovania teplom smerom k využívaniu účinných systémov centrálneho zásobovania teplom (ďalej len „CZT“);
  • inštalácia zariadení na využívanie OZE pre spotrebu energie v budove.

Oprávnené na poskytnutie príspevku budú výlučne projekty, ktoré spĺňajú všetky nasledovné podmienky:

Realizácia projektu sa týka verejných budov, ktoré sa nachádzajú na území jednej obce:
 • administratívne budovy
 • budovy škôl (okrem základných škôl vo vlastníctve obce)
 • budovy školských zariadení (okrem základných škôl vo vlastníctve obce)
  • školské výchovno-vzdelávacie zariadenia
   • školský klub detí
   • centrum voľného času
   • školský internát
   • školské hospodárstvo
   • stredisko odpornej praxe
  • školské účelové zariadenia
   • škola v prírode
   • zariadenia školského stravovania
   • stredisko služieb škole
Ostatné podmienky
 • budovy v minulosti využívané ako verejné, pričom v budúcnosti (5 rokov po ukončení realizácie aktivít projektu) nesmie dôjsť k zmene účelu využitia budovy.
 • opatrenia na úsporu energie v budove budú navrhnuté nad rámec splnenia minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov podľa všeobecne záväzných právnych predpisov
 • obnovená budova musí spĺňať hornú hranicu, minimálne energetickej triedy B, pre všetky miesta spotreby energie nachádzajúce sa v budove (vykurovanie, príprava teplej vody, vetranie a chladenie, osvetlenie) bez ohľadu na požiadavky vyplývajúce z platnej legislatívy.
 • projekt, ktorého súčasťou je energetické zariadenie na využívanie palivovej dendromasy, ako jedno z opatrení energetickej efektívnosti, bude podporený len v prípade preukázania súladu s kritériami udržateľnosti jej využívania.

Dĺžka realizácie projektu

 • max dĺžka realizácie - 24 mesiacov od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, pri dodržaní časovej oprávnenosti výdavkov projektu v súlade s Príručkou k OV pre DOP, ktorá je zverejnená na webovom sídle www.op-kzp.sk.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Energetická efektívnosť

Typ žiadateľa a výška podpory

 • príspevkové a rozpočtové organizácie
 • univerzity a vysoké školy
 • štátna správa
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
príspevkové a rozpočtové organizácie 0 100 70 000 3 000 000
univerzity a vysoké školy 0 95 70 000 3 000 000
štátna správa 0 100 70 000 3 000 000

Oprávnené výdavky

 • spracovanie projektovej dokumentácie - max. výdavok 5% pri projekte do 750 000 EUR; 3% pri projekte nad 750 000 EUR
 • obstaranie softvéru na zabezpečenie riadenia spotreby energií
 • stavebný dozor
 • zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií:
  • výmena okien (odporúčané: izolačné 3-sklo, rám U

   1,2 W/m2.K, sklo U

   0,6 W/m2.K) - max. výdavok 350 EUR/m2
  • zateplenie strechy (odporúčané: EPS alebo vata) - max. výdavok 70 EUR/m2
  • zateplenie fasády objektu (odporúčané: polystyrén alebo kontaktný zatepľ. systém, min. vlna 12-16 cm) - max. výdavok 85 EUR/m2
 • modernizácia vykurovacích/klimatizačných systémov,
 • inštalácia systémov merania a riadenia;
 • modernizácia systémov prípravy teplej vody,
 • modernizácia osvetlenia, výťahov za účelom zníženia spotreby energie
 • zmena spôsobu zásobovania teplom smerom k využívaniu účinných systémov CZT;
 • inštalácia zariadení na využívanie OZE pre spotrebu energie v budove
 • opatrenia na zabránenie vzlínavej vlhkosti stien a odvedenia dažďovej vody
 • vybudovanie bezbariérového prístupu, ako súčasť opatrení energetickej efektívnosti (len vstupu do budovy);
 • spracovanie energetického auditu pred podaním projektu - max. výdavok 450 EUR/1000m3
 • spracovanie energetického certifikátu
 • vypracovanie prevádzkových a manipulačných poriadkov
 • výdavky na publicitu projektu (dočasný pútač, stála tabuľa alebo plagát, inf. články)
 • riadenie projektu - interné alebo externé
 • rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami max. do 2,5 % COV

Obmedzenia výdavkov (Benchmarky)

Minimálna výška NFP je 70 000 EUR. Maximálna výška NFP je 3 000 000 EUR.

Doplňujúce a špecifické informácie

 • spracovaný energetický audit na predmetný objekt (vydaný energetickým audítorom)
 • podmienka schváleného Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
 • vysporiadané vlastnícke práva k pozemku a objektu, ktorý tvorí predmet projektu
 • žiadateľ môže predložiť viacero projektov, t.j. na každý objekt môže byť predložený samostatný projekt
 • predmetom projektu nemôže byť objekt:
  • odpojený od Centrálneho Zdroja Tepla
  • v rámci ktorého sa zavádzajú Obnoviteľné Zdroje Energií, ktoré zvyšuje emisie (napr. z plynu na biomasu)
  • s hospodárskym využitím podlahovej plochy nad 20 % celkovej podlahovej plochy (za posledných 12 kal. mesiacov pred podaním žiadosti),
  • na duplicitné financovanie objekt, ktorý získal podporu zo zdrojov EÚ (programové obdobie 2007-2013), alebo zo štátneho rozpočtu za posledných 5 rokov, alebo by vznikli v súvislosti s tým, že žiadateľ získal v rámci iných verejných zdrojov (IROP, PRV) príspevok na totožnú budovu
 • Projekty oprávnené na spolufinancovanie v rámci tejto výzvy sú projektmi, ktoré vytvárajú príjem (či už počas realizácie projektu v zmysle čl. 65 všeobecného nariadenia alebo po jeho ukončení v zmysle čl. 61 všeobecného nariadenia). Vzhľadom na uvedené, je žiadateľ povinný znížiť celkovú výšku oprávnených výdavkov o čistý príjem vytvorený projektom na základe výpočtu finančnej medzery prostredníctvom finančnej analýzy projektu.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom