Splníme Vám viac ako len 3 želania

OPKZP-PO4-SC451-2019-50 - Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 29. 03. 2019 do 30. 08. 2019

Predmet podpory

Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple.

Max. výška príspevku za všetky projekty jedného žiadateľa v jednej výzve je 6 mil. EUR.
Výška pomoci (NFP) pre všetkých oprávnených žiadateľov je max . 85% oprávnených výdavkov.

Operačné programy

 • Kvalita životného prostredia

Oprávnenosť žiadateľa

Fyzické alebo právnické osoby, ktoré podnikajú v tepelnej energetike na základe a v súlade s povolením podľa § 5 ods. 1 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov (oprávnením na podnikanie na výrobu a rozvod tepla alebo na rozvod tepla podľa § 2 písm. g) zákona o tepelnej energetike) vydaným najneskôr 36 mesiacov pred predložením ŽoNFP na dobu neurčitú a majú predmet podnikania v tepelnej energetike (rozvod tepla alebo výrobu tepla a rozvod tepla) uvedený v príslušnom registri.

Podporované (oprávnené) aktivity

A. Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla

 • projekt musí byť realizovaný v rámci existujúcich systémov centralizovaného zásobovania teplom (ďalej len „CZT“) a súčasne
 • existujúce systémy CZT musia spĺňať definíciu energeticky účinného systému CZT, alebo na základe pomoci z poskytnutého NFP budú po realizácii projektov túto definíciu spĺňať a súčasne
 • pri ktorých bude energetickým auditom identifikované, že realizáciou projektu dôjde k zníženiu primárnej energetickej spotreby pri pokrývaní dopytu po využiteľnom teple.

Dĺžka realizácie projektu

Celková max dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu je 18 mesiacov.
Žiadateľ nesmie začať práce na projekte pred predložením ŽoNFP.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Systémy Centrálneho Zásobovania Teplom

Typ žiadateľa a výška podpory

 • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
 • veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
mikropodnik (0-9 zamestnancov) 0 85 0 6 000 000
malý podnik (10-49 zamestnancov) 0 85 0 6 000 000
stredný podnik (50-249 zamestnancov) 0 85 0 6 000 000
veľký podnik (250 a viac zamestnancov) 0 85 0 6 000 000

Oprávnené výdavky

 • obstaranie dlhodobého hmotného majetku (výstavba/rozšírenie, rekonštrukcia alebo modernizácia rozvodov tepla v rámci systémov CZT;
  • stavebný dozor do výšky percentuálnych limitov
  • odborný autorský dohľad do výšky percentuálnych limitov
  • stavebné práce
  • prípravná a projektová dokumentácia (vypracovaná po predložení ŽoNFP) - napr. porealizačné geodetické zameranie vonkajších rozvodov
  • nákup hardvéru bezprostredne súvisiaceho s meraním a riadením rozvodu tepelnej energie
  • rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami maximálne do výšky 2,5 % COV na stavebné práce
 • obstaranie nehmotného majetku (softvéru nevyhnutného na riadne využívanie hmotného majetku, ktorý bol predmetom investície) - do výšky 10 % celkových oprávnených výdavkov na projekt.

Majetok obstaraný v rámci projektu musí spĺňať tieto podmienky:
 • musí byť používaný výlučne prijímateľom pri výkone podnikateľskej činnosti (v zmysle zákona o tepelnej energetike) v rámci projektu, na ktorý sa pomoc poskytuje,
 • musí byť zaradený do majetku prijímateľa a zostať v jeho majetku minimálne päť rokov po ukončení realizácie projektu pri dodržaní zákona o účtovníctve (odpisovanie majetku),
 • musí byť nový, zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov verejného obstarávania vykonaného v zmysle zákona o VO.

Výdavky musia byť zároveň v súlade s podmienkami štátnej pomoci na podporu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie rozvodov tepla, uplatňovanej v rámci tejto výzvy.

Oprávnené sú len výdavky vynaložené na výstavbu rozvodov tepla v rámci existujúcich systémov centralizovaného zásobovania teplom, t.j. výdavky vynaložené na výstavbu nových systémov CZT sú neoprávnené.

Doplňujúce a špecifické informácie

Energeticky účinné CZT je systém CZT, ktorý zodpovedá definícii účinného centralizovaného zásobovania teplom a chladom uvedenej v článku 2 ods. 417 a 428 smernice 2012/27/EÚ9. Systém CZT zahŕňa zariadenia na výrobu tepla a sieť (vrátane súvisiacich zariadení) potrebnú na distribúciu tepla z výrobných zariadení do priestorov odberateľov.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom