• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • OPKZP-PO4-SC451-2022-75 - Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla
Splníme Vám viac ako len 3 želania

OPKZP-PO4-SC451-2022-75 - Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 20. 07. 2022 do 31. 12. 2022
Poznámka Uzávierka hodnotiaceho kola je každý mesiac - posledný pracovný deň.

Predmet podpory

Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple.

Maximálna výška pomoci na jeden podnik a jeden investičný projekt nesmie presiahnuť 20 mil. EUR
Výška pomoci (NFP) je max . 85% oprávnených výdavkov.

Operačné programy

 • Kvalita životného prostredia

Oprávnenosť žiadateľa

Fyzické alebo právnické osoby, ktoré podnikajú v tepelnej energetike na základe a v súlade s povolením podľa § 5 ods. 1 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov (oprávnením na podnikanie na výrobu a rozvod tepla alebo na rozvod tepla podľa § 2 písm. g) zákona o tepelnej energetike) vydaným najneskôr 36 mesiacov pred predložením ŽoNFP na dobu neurčitú a majú predmet podnikania v tepelnej energetike (rozvod tepla alebo výrobu tepla a rozvod tepla) uvedený v príslušnom registri.

Územné obmedzenie

Oprávneným miestom realizácie projektu je výhradne okres Prievidza a/alebo okres Partizánske.

Podporované (oprávnené) aktivity

A. Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla

 • výstavba, rekonštrukcia a modernizácie rozvodov tepla, pričom:
  • systémy CZT musia spĺňať definíciu energeticky účinného systému CZT, alebo na základe pomoci z poskytnutého NFP budú po realizácii projektov túto definíciu spĺňať a súčasne
  • pri ktorých bude energetickým auditom identifikované, že realizáciou projektu dôjde k zníženiu primárnej energetickej spotreby pri pokrývaní dopytu povyužiteľnom teple.

Dĺžka realizácie projektu

Žiadateľ nesmie začať práce na projekte pred predložením ŽoNFP.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Systémy Centrálneho Zásobovania Teplom

Typ žiadateľa a výška podpory

 • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
 • veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
mikropodnik (0-9 zamestnancov) 0 85 0 7 500 000
malý podnik (10-49 zamestnancov) 0 85 0 7 500 000
stredný podnik (50-249 zamestnancov) 0 85 0 7 500 000
veľký podnik (250 a viac zamestnancov) 0 85 0 7 500 000

Doplňujúce a špecifické informácie

Energeticky účinné CZT je systém CZT, ktorý zodpovedá definícii účinného centralizovaného zásobovania teplom a chladom uvedenej v článku 2 ods. 417 a 428 smernice 2012/27/EÚ9. Systém CZT zahŕňa zariadenia na výrobu tepla a sieť (vrátane súvisiacich zariadení) potrebnú na distribúciu tepla z výrobných zariadení do priestorov odberateľov.

Žiadateľ je povinný ku dňu predloženia ŽoNFP ukončiť verejné obstarávanie na všetky hlavné aktivity projektu, t. j. uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom s odkladacou podmienkou účinnosti.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom