• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01 - Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov
Splníme Vám viac ako len 3 želania

OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01 - Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 26. 07. 2019 do 29. 11. 2019

Predmet podpory

Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov.

Operačné programy

 • Ľudské zdroje

Oprávnenosť žiadateľa

 • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby (založená v zmysle zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov), zapísaná v Registri mimovládnych neziskových organizácií,
 • občianske združenie (založené v zmysle zákona č. 83/1990 Z. z. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov), zapísaná v Registri mimovládnych neziskových organizácií,
 • nadácia (založená v zmysle zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov), zapísaná v Registri zapísaná mimovládnych neziskových organizácií,
 • účelové zariadenia cirkvi podľa zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností, registrované Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky.

Územné obmedzenie

Oprávneným miestom realizácie aktivít projektu sú všetky kraje menej rozvinutého regiónu.

Podporované (oprávnené) aktivity

 • aktivity zamerané na zlepšenie školskej úspešnosti žiakov vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Dĺžka realizácie projektu

Minimálna dĺžka na realizáciu aktivít projektu je 12 mesiacov.
Maximálna dĺžka na realizáciu aktivít projektu je 30 mesiacov.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Vzdelávanie

Typ žiadateľa a výška podpory

 • NNO, cirkev
 • nezisková organizácia
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
100
NNO, cirkev 0 100 100 000 200 000
nezisková organizácia 0 100 100 000 200 000

Oprávnené výdavky

 • 521 - Mzdové výdavky (vrátane odmien za prácu vykonávanú mimo pracovného pomeru, platov, povinných odvodov za zamestnávateľa a iných zákonných náhrad):
  • Personálne výdavky interné - koordinačné činnosti - výdavky vzniknuté na základe pracovnoprávnych vzťahov alebo obdobných vzťahov (napr. zákonník práce, zákon o štátnej službe,...)
  • Personálne výdavky interné – odborné činnosti - výdavky vzniknuté na základe pracovnoprávnych vzťahov alebo obdobných vzťahov (napr. zákonník práce, zákon o štátnej službe,...)
 • 903 - Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu (nariadenie 1303/2013, čl. 68b):
  • Paušálna sadzba na pokrytie zostávajúcich oprávnených nákladov na operáciu/projekt (nariadenie 1303/2013, čl. 68b) - zostávajúce oprávnené náklady na operáciu/projekt vo výške 40 % oprávnených priamych nákladov na zamestnancov.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom