• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • OPLZ-PO1/2021/DOP/1.3.1-01 - Podpora vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania
Splníme Vám viac ako len 3 želania

OPLZ-PO1/2021/DOP/1.3.1-01 - Podpora vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 31. 05. 2021 do 30. 07. 2021

Predmet podpory

Cieľom výzvy je podpora vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania v súlade so zákonom č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Operačné programy

 • Ľudské zdroje

Oprávnenosť žiadateľa

 • verejné vysoké školy v zmysle § 2 ods. 2, písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VŠ“)
 • štátne vysoké školy v zmysle § 2 ods. 2, písm. b) zákona o VŠ
 • súkromné vysoké školy v zmysle § 2 ods. 2, písm. c) zákona o VŠ - v zmysle Schémy pomoci de minimis na podporu vzdelávania v aktuálnom znení (Schéma DM - 5/2021)

Územné obmedzenie

Oprávneným miestom realizácie aktivít projektu sú všetky kraje menej rozvinutého regiónu a viac rozvinutý región.

Podporované (oprávnené) aktivity

 • podpora zlepšovania vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania zohľadňujúcich prepájanie s praxou
Žiadateľ v rámci projektu zadefinuje v časti 9 ŽoNFP jednu hlavnú aktivitu projektu priradenú k typu aktivity „podpora zlepšovania vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania zohľadňujúcich prepájanie s praxou“.
Cieľom hlavnej aktivity projektu je vytvorenie, resp. aktualizácia vnútorného systému zabezpečovania kvality vsúlade so Štandardmi pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania vydanými Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo.

Dĺžka realizácie projektu

Maximálna dĺžka realizácie projektu: do 30.6.2023.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Vzdelávanie

Typ žiadateľa a výška podpory

Maximálna výška príspevku pre súkromné vysoké školy je 200 000 EUR, maximálna výška príspevku pre štátne a verejné vysoké školy je:

 • pre školu s 0-5 fakultami 200 000 EUR
 • pre skolu so 6 a viac fakultami 300 000 EUR

 • univerzity a vysoké školy
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
univerzity a vysoké školy 0 100 100 000 300 000

Oprávnené výdavky

52 - Osobné výdavky 521 - Mzdové výdavky (vrátane odmien za prácu vykonávanú mimo pracovného pomeru, platov, povinných odvodov za zamestnávateľa a iných zákonných náhrad)
903 - Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu (nariadenie 1303/2013, čl. 68b)

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom